پرینت

رأي وحدت رويه 720 تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه و صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

رأي وحدت رويه شماره 720 ـ 3/3/1390

 

( تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه و صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی)

 

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامين اجتماعي كارفرما مسوول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تكليف، سازمان تامين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارائه خدمت به بيمه‌شده مي‌باشد؛ بنابراين در صورتي كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه‌شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه‌شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تامين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تامين اجتماعي محل خواهدبود، لذا راي شماره 27ـ 11/1/88شعبه دوم دادگاه عمومي نجف‌آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (كه طبق راي شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور تاييدشده به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط