پرینت

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف

شماره۱۰۰/۵۸۴۹۱/۹۰۰۰                                                            ۲۹/۱۱/۱۳۹۷

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته

 در شوراهای حل اختلاف

مقدمه:

    در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۹۴ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۱۴/۱۱/۹۲ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تأمین نیروی قضائی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارب قضاتی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شده­اند، دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ قضات بازنشسته­ای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه می­دهند. رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان، درخواست آنان را با پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام می­نماید. 

ماده۲ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استان­ها را بررسی و در صورت تائید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می­نماید.

 

ماده۳ـ امور اداری و استخدامی قضات، با لحاظ داشتن شرایط از قبیل تاریخ بازنشستگی، سن، سابقه خدمت، سمت­های قضایی، تحصیلات و دانش قضایی و اخذ نظر مراجع نظارتی در خصوص نتایج ارزشیابی در زمان اشتغال و همچنین فعالیت­های بعد از بازنشسته شدن، درخواست­های واصله را بررسی و در صورت مثبت بودن نظر مراجع نظارتی، مراتب را جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات به دبیرخانه کمیسیون مذکور اعلام می­نماید.

تبصره۱: در صورت تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و تائید رئیس قوه قضائیه، مراتب جهت تهیه پیش­نویس ابلاغ انتصاب و همچنین تنظیم پیش­نویس قرارداد موضوع ماده ۵ این دستورالعمل، به امور اداری و استخدامی قضات ابلاغ می­گردد.

تبصره۲: افراد مشمول این دستـورالعمل، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می­شوند.

ماده۴ـ قضات بازنشسته­ای که بکارگیری آنان بلامانع اعلام می­گردد، متعهد می­ گردند ضمن همکاری با شوراهای حل اختلاف به مدت ۳ سال و عدم فعالیت مشاوره­ای در مؤسسات دولتی و خصوصی در طول مدت مذکور، در صورت داشتن پروانه وکالت، پروانه خود را به مرجع صادر کننده تحویل و رسید آن را به امور اداری و استخدامی قضات تسلیم نمایند تا در سوابق بکارگیری آنان ضبط گردد. 

تبصره: صدور حکم انتصاب منوط به سپردن تعهد خدمت در شوراهای حل اختلاف و اخذ رسید تحویل پروانه وکالت خواهد بود.

ماده۵ ـ پاداش موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مطابق قرارداد منعقده و مناسب با فعالیت موضوع قرارداد از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور تأمین و طبق مقررات پرداخت خواهد شد.


ماده۶ ـ قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل پس از انقضاء مدت ۳ سال مذکور در ماده ۴  چنانچه تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند باید درخواست پایان همکاری خود را حداقل سه ماه قبل از انقضاء مدت قرار داد به امور اداری و استخدامی قضات منعکس و اعلام نمایند و در صورت تمایل به ادامه همکاری، باید درخواست خود را ظرف یک­ماه قبل از اتمام قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات ارائه نمایند.

ماده۷ـ چنانچه قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل، در انجام وظایف قانونی مربوط به شورای حل اختلاف مرتکب تخلف شوند مطابق مقررات ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره: رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری مشمولین این ماده در رابطه با وظایف محوله همانند سایر دارندگان پایه­های قضائی خواهد بود و در حکم دارنده پایه قضائی محسوب می­شوند.

ماده۸ ـ این دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط