پرینت

قضازدایی درعدالت کیفری اطفال و نوجوانان با تاکید بر اسناد بین المللی و نظام کیفری ایران

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله قضازدایی درعدالت کیفری اطفال و نوجوانان با تاکید بر اسناد بین المللی و نظام کیفری ایران، توسط آقایان محمد رضوانی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس) و میلاد طاهریان (دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران) در کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان ارائه شده بود. نویسندگان مقاله حاضر، تندیس همایش را نیز به دست آوردند و همین امر بهانه‌ای شد تا متن کامل آن، در سایت قرار گیرد.

ضمن قدردانی از نویسندگان محترم، از شما دعوت می‌کنم تا در ادامه مطلب، متن کامل مقاله را دانلود نمایید.

 

چكيده

 

       اطفال و نوجوانان در زمره ی اقشار با اهمیت جامعه هستند که بزهکاری آن ها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد.همین اهمیت،موجب شده است که اسناد بین المللی متعددی به  نحوه ی برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون اختصاص داده شود و تعهدات بین المللی دولت ها در این خصوص تبیین گردد.این مقاله مطرح می نماید که اعمال شایسته ی تدابیر اتخاذی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان و تحقق اهداف مدنظر در اسناد بین المللی حقوق کودک و نوجوان،اقتضا می نماید که تدابیر اتخاذی برای این قشر در معرض قضا زدایی قرار گرفته و تا حد امکان از مداخله ی نا شایست دستگاههای نظارتی و پلیسی و دیگر نهادهای رسمی عدالت کیفری در برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون اجتناب گردد.در این راستا،مقاله ی حاضر،با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تطبیق استنباطی مطالب با موضوع پژوهش،ضمن بررسی جایگاه قضازدایی در اسناد و توصیه نامه های  بین المللی حقوق کودک و نوجوانان،بر ضرورت اتخاذ تدابیر قضا زدایی در مرحله ی پیش از محاکمه و پس از محاکمه تاکید دارد و راهکارهایی شامل ایجاد مراکز اجتماعی برای نگهداری موقت متهمان کودک و نوجوان،توسل به راهکارهای میانجی گری ، تقویت نهاد خانواده و ایجاد مراکز اجتماعی مستقل از سازمان زندان ها را در مرحله ی اجرای کیفر ، با تکیه بر تخصص گرایی،جلب مشارکت مردمی و تعامل گرایی و با تاکید بر ضرورت و جایگاه موضوع در جمهوری اسلامی ایران، مورد پیشنهاد قرار می دهد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!

 

 

واژگان کلیدی: اطفال،بزهکاری،قضازدایی ،عدالت کیفری،نوجوانان

 

دانلود

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید