پرینت

معرفی مقاله: جایگاه بخش خصوصی در پیشگیری از جرم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

اگرچه مدیریت پیشگیري از جرم در ایران در یک بستر فکري رسمی و دولتی صورت گرفته است ، به گونه اي که ،علی رغم ظرفیت و قابلیت هاي نهفته در بخش خصوصی، صنعت،نهادهاي مدنی و تشکل هاي مردمی ،تقریباً هیچ یک از نهادهاي دولتی جایگاهی را براي مشارکت مردم و به ویژه سازمانهاي غیردولتی ، بخش خصوصی و به طور کلی جامعه مدنی در نظر نگرفته اند،اما ظرفیت محدود نظام عدالت کیفري در تامین امینت به طور کلی و پیشگیري از جرم به طور خاص از یک سو و متنوع شدن شیوه هاي ارتکاب جرم از سوي دیگر، موقعیت و فضاي مناسبی براي بخش خصوصی و بویژه صنعت جهت مشارکت در تامین امنیت فراهم آورده است.از سوي دیگر، بخش خصوصی نیز با پی بردن به اینکه امنیت یکی از شرایط اساسی توسعه و رونق کسب و کار است، بیش از پیش به دنبال یافتن شیوه هاي جدید کمک به تامین امنیت،آسایش و بهبود کیفیت زندگی در سطح محله،شهر و کشور می باشد.اما مهم این است که صنعت در کدام یک از گونه هاي پیشگیري و نیز کدام یک از سه می تواند مشارکت کند؟ شیوه هاي اساسی این مشارکت کدام است « برنامه ریزي و اجرا »،« تدوین »،« تحقیق و پژوهش » حوزه و چه موانعی در این خصوص می تواند موجبات کاهش مشارکت را فراهم نماید؟ سوالاتی که در این مقاله بدان پاسخ خواهیم داد.

دریافت فایل مقاله

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

علی عبدی
+1 #1 پاسخ: معرفی مقاله: جایگاه بخش خصوصی در پیشگیری از جرمعلی عبدی 1394-08-24 05:55
سلام
ببخشید این مقاله تو کدام مجله چاپ شده؟؟
-----------------------------
سلام. در همایش ملی صنعت نظام حقوقی و پیشگیری از جرم (مشهد مقدس)ارائه شده

مطالب مرتبط