پرینت

مقاله: آیا جرم وجود دارد- رمون گسن، ترجمه استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مجله تحقیقات حقوقی، بهار و تابستان 1379 - شماره 29 و 30، صص 102-61.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط