پرینت

به صرف مقاله: مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان

دکتر محمد فرجیها، حسین جوادی

طرح مساله : مطالعه زندگی بشر نشان داده است که هرچند فساد و تخلفات اداری از ابتدای شکل گیری موسسات و سازمان ها از مسائل مبتلا به جوامع انسانی بوده، در گذر زمان به سبب پیچیدگی ها و ورود متغیر های گوناگون ابعاد ویژه ای یافته است. از این رو شناخت عوامل ایجاد کنند،راهکارها و روش های پیش گیری و مقابله با این پدیده با استفاده از روش های علمی و کمی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
روش: پژوهش حاضر با هدف  بررسی عوامل مؤثر برتخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان  به  روش  توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری  این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری شهر اصفهان به تعداد 480 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 214 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و شناسایی عوامل موثر در فساد و تخلفات اداری در مقیاس پنج درجه ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، بدون نظر، مخالفم، کاملاً مخالفم) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند نفر از صاحب نظران تایید شد و پایایی آن نیز  بر اساس آلفای کرونباخ 87/. برآوردگردید. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمونهای t‏ تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در ذیل عوامل، فرهنگ فرد گرایی با  12/69t=،، فرهنگ مصرف گرایی  با 11/58t=،  فرهنگ ارتباطی با 10/91t=و عوامل حقوقی(حوزه قانونگذاری)  51/12=t همگی بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند. بر اساس آزمون فریدمن فرهنگ مصرف گرایی با میانگین70/3، عوامل حقوقی با میانگین 22/3، فرهنگ فردگرایی با میانگین 22/3 و فرهنگ ارتباطی با میانگین 10/3  به ترتیب بیشترین رتبه ها را در بین عوامل موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند. بین نظرات پاسخگویان بر اساس عوامل دموگرافیک تنها در بعد جنسیت، تفاوت معنادار وجود داشت.
بحث: در شکل گیری فساد، عوامل زمینه ساز گوناگونی مداخله می کنند که بسته به مکان مورد مطالعه، ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی مد نظر ساختارهای قانونی و حقوقی و همچنین ویژگی های فردی متفاوت است. به منظور پیش گیری از فساد لازم است در وهله ی اول با استفاده از روش های کمی علت شناسی علمی در واحد مربوطه صورت پذیرد و در مرحله ی بعدی راهکارهای پیش گیرانه ی متناسب با عوامل فسادآفرین طراحی و اجرا گردد.

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

دیدگاه‌ها   

آزیتا جهانبخش
0 #2 پاسخ: به صرف مقاله: مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهانآزیتا جهانبخش 1395-10-25 13:25
سلام آیا امکان دارد برخی کارنامه های رتبه های برتر ارشد حقوق خصوصی 95 را در سایت قرار دهید ،(رتبه و درصدها کفایت می کند) در مورد آزمون وکالت گذاشتید برای 94 خیلی مفید بود لطفا اگر امکانش هست برای ارشد خصوصی 95 هم بزارید منتظر پاسختون هستم.
--------------------------
سلام.تا اواخر بهمن ماه قرار میدهم.
نقل قول کردن
آزیتا جها بخش
0 #1 پاسخ: به صرف مقاله: مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهانآزیتا جها بخش 1395-10-23 13:53
سلام آیا امکان دارد برخی کارنامه های رتبه های برتر ارشد حقوق خصوصی 95 را در سایت قرار دهید ،(رتبه و درصدها کفایت می کند) در مورد آزمون وکالت گذاشتید برای 94 خیلی مفید بود لطفا اگر امکانش هست برای ارشد خصوصی 95 هم بزارید منتظر پاسختون هستم..
-------------------------
سلام. فکر می کنم قبلا پاسخ دادم. بله حتما پیگیری میکنم. سه هفته بعد دانشجویان به دانشگاه برمی گردند. اگر قرار ندادم، لطفا یادآوری کنید.
نقل قول کردن