پرینت

تجزیه و تحلیل سؤالات متون فقه ـ ارشد سراسری: سال1392

 باسمه تعالی

تجزیه و تحلیل سؤالات متون فقه ـ ارشد سراسری: سال1392

توسط آقای حمیدرضاکلانتری- نویسنده کتاب ساده ساز متون فقه و ساده ساز آیین دادرسی کیفری

 

پاسخ نامه متون فقه

آزمون كارشناسي ارشد ـ سال 1392

كد دفتر چه سؤالات: 202C

شماره سؤال

گزينه صحيح

کتاب ترجمه و تبيين

شرح اللمعه

تحرير الروضه

فقه استدلالي

صفحات ساده ساز (چاپ پنجم)

متن عربي

ترجمه فارسي

31

4

6/ 137ـ135

ـــــ

ـــــ

ـــــ

32

2

شرائع الاسلام/ 2/ 17

برای آگاهی بیشتر ر.ک.: کاتوزیان/ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی/ م 399 و ذیل آن

33

1

شرائع الاسلام/ 4/ 35

34

2

8/ 253

2/ 312ـ311/ 100ـ99

436ـ435

183

35

4

11/ 35ـ33

2/ 371/ 159

512

437

عبارت مذکور در سؤال به طور ناقص در کتاب «تحرير الروضه في شرح اللمعه» آمده است.

36

3

13/ 177ـ176

2/ 447/ 235

617

85 و 104

37

3

13/ 157ـ155

2/ 445/ 233

614

104

38

1

13/ 146

2/ 444/ 232

613

103

براي آگاهي بيشتر ر.ک.: کلانتر/ 9/ 46/ سطر 4/ زيرنويس 5

39

3

13/  30

2/  431/  219

597

101

عبارت مذکور در سؤال به طور ناقص در کتاب «تحرير الروضه في شرح اللمعه» آمده است.

40

4

9/  132ـ130

2/  329/  117

458

139 و 150

41

1

10/ 233ـ231

ـــــ

ـــــ

418 و 422

42

2

9/ 90ـ89

2/ 326/ 114

454

496

عبارت مذکور در سؤال به طور ناقص در کتاب «تحرير الروضه في شرح اللمعه» آمده است.

43

1

12/ 178

2/ 417/ 205

577

165

44

3

6/ 444ـ443

1/ 212

298

53ـ52 و 65

45

4

7/ 373ـ372

2/ 271/ 59

380

ــــــ

46

1

8/ 66ـ65

2/ 286/ 74

401

232

47

3

7/ 338ـ337، 349، 352

2/ 267ـ264/ 55ـ52

371، 375ـ374

385ـ384

48

4

7/ 118ـ116

ـــــ

ـــــ

272

49

2

7/ 372ـ370، 377

2/ 271ـ270/ 59ـ58

380ـ379

ـــــ

50

2

5/ 52

1/ 132

183ـ182

575 و 584