پرینت

تجزیه و تحلیل اولیه سؤالات حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ـ ارشد سراسری: سال 1392

 باسمه تعالی

تجزیه و تحلیل اولیه سؤالات حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ـ ارشد سراسری: سال 1392

 

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای و آئین دادرسی کیفری

آزمون کارشناسی ارشد حقوق ـ سال 1392 - دفترچه 202 C

شماره

گزینه صحیح

منبع پاسخ

216

4

تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا. - ح.ج.ع دکتر اردبیلی جلد 2

سازمان سنجش گزینه 1 را صحیح می داند.

217

2

ماده 20 ق.م.ا.

218

4

ماده 664 ق.م.ا.

219

4

ماده 630 ق.م.ا.

220

3

ح.ج.ع. دکتر اردبیلی جلد 2

221

1

صفحه 369 جرایم علیه امنیت

222

2

ماده 214 ق.م.ا.

223

2

ماده 582 ق.م.ا.

224

3

صفحه 489 جرایم علیه اشخاص

225

4

ماده 187 ق.م.ا.

226

2

ماده 37 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

227

1

مواد 129 و 179 ق.م.ا.

228

1

ماده 195، شق ک م3

229

4

تبصره ماده 295 ق.م.ا.

230

4

ماده 298 ق.م.ا.

حمیدرضا کلانتری (مؤلف کتب ساده ساز متون فقه - ساده ساز آیین دادرسی کیفری)