پرینت

کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسي ارشد سال 1391 مي رساند که کليد اوليه اوليه سؤالات بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته است. اين کليد اوليه غير قابل استناد است. پس از دريافت نظرات داوطلبان و صاحب­نظران کليد نهائي سؤالات تهيه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. از اين رو، داوطلبان در صورت تمايل مي­توانند تا تاريخ 90/12/15 با مراجعه به سايت سازمان سنجش از طريق سيستم اينترنتي ارسال درخواست نسبت به تکميل فرمي که براي دريافت اين نظرات آماده گرديده است، اقدام نمايند. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طريق اينترنت دريافت خواهد شد و به موارد ارسالي از طريق ديگر رسيدگي نخواهد گرديد. با توجه به اينکه بعد از تاريخ 90/12/15 نظرات جمع­آوري و کليد اوليه نهايي ساخته خواهد شد، هيچ تجديدنظري پس از اين تاريخ قابل بررسي نخواهد بود.
گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
علوم انساني 1 A مجموعه حقوق 1126


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
3 76 3 51 1 26 4 1
2 77 1 52 2 27 1 2
4 78 2 53 2 28 3 3
2 79 1 54 3 29 2 4
4 80 1 55 4 30 3 5
3 81 4 56 1 31 1 6
1 82 2 57 2 32 4 7
1 83 1 58 3 33 2 8
1 84 4 59 4 34 3 9
1 85 1 60 2 35 1 10
4 86 1 61 2 36 2 11
1 87 1 62 4 37 3 12
2 88 1 63 3 38 4 13
3 89 4 64 1 39 4 14
2 90 3 65 3 40 2 15
2 91 4 66 4 41 3 16
1 92 2 67 1 42 3 17
1 93 3 68 3 43 1 18
3 94 1 69 1 44 4 19
2 95 2 70 1 45 2 20
3 96 3 71 4 46 4 21
4 97 2 72 2 47 3 22
4 98 1 73 3 48 2 23
1 99 2 74 2 49 2 24
1 100 4 75 3 50 1 25


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
3 191 1 161 2 131 3 101
2 192 4 162 1 132 3 102
3 193 2 163 2 133 2 103
1 194 1 164 4 134 4 104
2 195 4 165 4 135 4 105
4 196 2 166 2 136 2 106
1 197 3 167 4 137 3 107
1 198 3 168 2 138 4 108
4 199 1 169 2 139 3 109
3 200 1 170 1 140 1 110
4 201 1 171 1 141 3 111
4 202 3 172 3 142 1 112
2 203 4 173 1 143 2 113
4 204 2 174 1 144 1 114
1 205 3 175 3 145 4 115
2 206 1 176 4 146 1 116
2 207 2 177 3 147 2 117
3 208 3 178 4 148 3 118
1 209 1 179 3 149 1 119
3 210 4 180 2 150 4 120
1 211 2 181 4 151 4 121
1 212 4 182 2 152 2 122
3 213 2 183 1 153 1 123
2 214 3 184 4 154 1 124
4 215 3 185 2 155 4 125
4 216 2 186 1 156 3 126
2 217 1 187 2 157 1 127
1 218 4 188 3 158 2 128
1 219 1 189 3 159 3 129
3 220 3 190 3 160 1 130

گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
4 311 3 281 4 251 2 221
2 312 4 282 3 252 3 222
4 313 2 283 4 253 4 223
4 314 2 284 4 254 1 224
1 315 4 285 1 255 4 225
4 316 1 286 2 256 4 226
4 317 4 287 2 257 1 227
1 318 3 288 3 258 2 228
2 319 1 289 3 259 3 229
3 320 3 290 1 260 3 230
    1 291 4 261 1 231
    3 292 4 262 2 232
    3 293 3 263 4 233
    4 294 2 264 1 234
    2 295 1 265 1 235
    1 296 2 266 2 236
    4 297 3 267 4 237
    4 298 2 268 3 238
    2 299 1 269 2 239
    2 300 1 270 3 240
    4 301 4 271 3 241
    3 302 1 272 4 242
    4 303 2 273 2 243
    1 304 3 274 4 244
    4 305 3 275 1 245
    3 306 3 276 4 246
    2 307 3 277 3 247
    3 308 3 278 2 248
    1 309 2 279 1 249
    3 310 4 280 2 250
 
گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
علوم انساني 1 B مجموعه حقوق 1126


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
3 76 1 51 1 26 4 1
2 77 3 52 3 27 1 2
1 78 2 53 3 28 2 3
2 79 2 54 2 29 3 4
1 80 1 55 4 30 2 5
3 81 4 56 3 31 1 6
4 82 2 57 2 32 4 7
4 83 3 58 1 33 3 8
4 84 4 59 2،3 34 2 9
4 85 3 60 2 35 1 10
1 86 3 61 2 36 3 11
4 87 1 62 1،2 37 2 12
2 88 1 63 1 38 4 13
3 89 4 64 3 39 4 14
2 90 2 65 1 40 3 15
2 91 4 66 4 41 2 16
4 92 2 67 3 42 2 17
1 93 3 68 1 43 1 18
3 94 4 69 3 44 4 19
2 95 2 70 3 45 3 20
3 96 3 71 4 46 4 21
1 97 4 72 2 47 2 22
1 98 4 73 1 48 3 23
1 99 2 74 2 49 3 24
4 100 1 75 1 50 1 25


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
2 191 2 161 2 131 3 101
4 192 4 162 1 132 3 102
3 193 1 163 2 133 2 103
1 194 2 164 3 134 1 104
4 195 4 165 4 135 1 105
2 196 1 166 2 136 2 106
3 197 3 167 3 137 4 107
1 198 3 168 2 138 3 108
2 199 2 169 2 139 4 109
3 200 2 170 1 140 1 110
4 201 1 171 2 141 3 111
4 202 3 172 3 142 1 112
3 203 2 173 2 143 2 113
4 204 4 174 2 144 1 114
1 205 3 175 3 145 3 115
3 206 1 176 4 146 1 116
3 207 4 177 3 147 2 117
2 208 2 178 4 148 4 118
1 209 1 179 3 149 1 119
2 210 4 180 1 150 3 120
4 211 4 181 4 151 3 121
1 212 2 182 1 152 2 122
2 213 4 183 2 153 1 123
3 214 3 184 4 154 1 124
4 215 3 185 1 155 3 125
4 216 4 186 2 156 4 126
3 217 1 187 1 157 1 127
1 218 2 188 3 158 2 128
1 219 1 189 3 159 4 129
2 220 3 190 4 160 1 130

گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
3 311 3 281 4 251 3 221
2 312 1 282 3 252 2 222
3 313 2 283 4 253 4 223
3 314 2 284 4 254 1 224
1 315 1 285 3 255 4 225
3 316 4 286 1 256 4 226
3 317 1 287 2 257 1 227
1 318 3 288 1 258 3 228
2 319 4 289 1 259 2 229
4 320 3 290 3 260 2 230
    1 291 1 261 3 231
    4 292 1 262 2 232
    4 293 1 263 4 233
    3 294 2 264 3 234
    2 295 4 265 3 235
    1 296 2 266 2 236
    3 297 3 267 4 237
    3 298 2 268 1 238
    2 299 4 269 2 239
    2 300 4 270 1 240
    3 301 1 271 1 241
    4 302 4 272 4 242
    3 303 2 273 2 243
    1 304 3 274 4 244
    3 305 3 275 3 245
    4 306 3 276 4 246
    2 307 3 277 1 247
    4 308 3 278 2 248
    1 309 2 279 حذف 249
    4 310 1 280 1 250
 
گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
علوم انساني 1 C مجموعه حقوق 1126


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
1 76 3 51 1 26 3 1
2 77 4 52 2 27 1 2
4 78 2 53 2 28 4 3
2 79 2 54 4 29 2 4
4 80 3 55 4 30 4 5
1 81 1 56 4 31 1 6
3 82 2 57 2 32 3 7
3 83 4 58 3 33 2 8
3 84 4 59 4 34 4 9
3 85 4 60 2 35 1 10
4 86 4 61 2 36 2 11
3 87 3 62 4 37 4 12
2 88 3 63 3 38 3 13
1 89 1 64 4 39 3 14
2 90 2 65 3 40 2 15
2 91 4 66 1 41 4 16
3 92 2 67 4 42 4 17
3 93 1 68 3 43 1 18
1 94 3 69 4 44 3 19
2 95 2 70 4 45 2 20
1 96 1 71 1 46 3 21
4 97 3 72 2 47 4 22
4 98 3 73 3 48 2 23
3 99 2 74 2 49 2 24
3 100 4 75 3 50 1 25


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
4 191 1 161 3 131 1 101
1 192 2 162 1 132 1 102
3 193 4 163 3 133 2 103
2 194 1 164 4 134 4 104
1 195 2 165 4 135 4 105
4 196 4 166 3 136 3 106
3 197 3 167 4 137 2 107
2 198 3 168 3 138 4 108
4 199 1 169 3 139 2 109
3 200 1 170 1 140 1 110
3 201 2 171 1 141 4 111
3 202 3 172 3 142 1 112
2 203 4 173 1 143 3 113
3 204 1 174 1 144 1 114
1 205 3 175 3 145 4 115
2 206 2 176 2 146 1 116
2 207 1 177 3 147 3 117
4 208 2 178 2 148 2 118
1 209 2 179 3 149 1 119
4 210 4 180 4 150 4 120
3 211 1 181 2 151 4 121
1 212 4 182 4 152 3 122
4 213 1 183 1 153 1 123
2 214 3 184 2 154 1 124
3 215 3 185 4 155 4 125
3 216 1 186 1 156 2 126
2 217 2 187 2 157 1 127
1 218 4 188 3 158 3 128
3 219 2 189 2 159 2 129
4 220 3 190 2 160 1 130

گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
4 311 1 281 1 251 2 221
3 312 4 282 3 252 4 222
4 313 2 283 1 253 4 223
4 314 2 284 1 254 1 224
1 315 4 285 4 255 3 225
4 316 3 286 2 256 3 226
4 317 4 287 2 257 1 227
1 318 1 288 3 258 2 228
3 319 3 289 3 259 4 229
2 320 1 290 4 260 4 230
    1 291 4 261 4 231
    2 292 4 262 2 232
    2 293 4 263 1 233
    2 294 2 264 4 234
    3 295 3 265 4 235
    1 296 2 266 2 236
    4 297 1 267 1 237
    4 298 2 268 3 238
    3 299 3 269 2 239
    3 300 3 270 3 240
    4 301 4 271 3 241
    2 302 3 272 1 242
    4 303 2 273 2 243
    1 304 1 274 1 244
    4 305 1 275 4 245
    2 306 1 276 1 246
    3 307 1 277 3 247
    2 308 1 278 2 248
    1 309 2 279 4 249
    2 310 4 280 2 250
 
گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
علوم انساني 1 D مجموعه حقوق 1126


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
3 76 3 51 1 26 2 1
3 77 2 52 4 27 1 2
4 78 1 53 4 28 3 3
3 79 2 54 3 29 4 4
4 80 2 55 2 30 3 5
2 81 4 56 2 31 1 6
1 82 1 57 1 32 2 7
1 83 2 58 3 33 4 8
1 84 4 59 4 34 3 9
1 85 2 60 1 35 1 10
4 86 2 61 1 36 4 11
1 87 2 62 1،3 37 1،3 12
3 88 2 63 3 38 2 13
2 89 4 64 2 39 2 14
3 90 3 65 3 40 4 15
3 91 4 66 4 41 3 16
1 92 3 67 2 42 3 17
1 93 2 68 3 43 1 18
2 94 1 69 2 44 2 19
3 95 3 70 2 45 2 20
2 96 2 71 4 46 2 21
4 97 3 72 1 47 3 22
4 98 1 73 3 48 4 23
1 99 3 74 1 49 4 24
1 100 4 75 3 50 1 25


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
3 191 1 161 2 131 2 101
2 192 3 162 3 132 2 102
3 193 1 163 2 133 3 103
4 194 1 164 4 134 4 104
2 195 3 165 4 135 4 105
1 196 2 166 2 136 2 106
4 197 4 167 4 137 1 107
2 198 4 168 2 138 4 108
1 199 1 169 2 139 1 109
3 200 1 170 3 140 3 110
2 201 4 171 1 141 4 111
2 202 3 172 3 142 3 112
4 203 1 173 1 143 2 113
2 204 2 174 1 144 3 114
1 205 3 175 3 145 4 115
4 206 4 176 3 146 3 116
4 207 2 177 4 147 2 117
3 208 3 178 3 148 1 118
1 209 4 179 4 149 3 119
3 210 1 180 2 150 4 120
1 211 2 181 3 151 4 121
1 212 1 182 2 152 2 122
3 213 2 183 1 153 3 123
4 214 3 184 3 154 3 124
2 215 3 185 2 155 4 125
2 216 2 186 1 156 1 126
4 217 4 187 2 157 3 127
1 218 1 188 4 158 2 128
2 219 4 189 4 159 1 129
3 220 3 190 3 160 3 130

گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
4 311 2 281 4 251 4 221
2 312 4 282 3 252 3 222
4 313 3 283 4 253 2 223
4 314 3 284 4 254 1 224
3 315 4 285 2 255 3 225
4 316 1 286 1 256 4 226
4 317 4 287 1 257 1 227
3 318 2 288 3 258 4 228
2 319 1 289 3 259 3 229
1 320 2 290 2 260 2 230
    3 291 4 261 2 231
    1 292 4 262 1 232
    1 293 4 263 4 233
    1 294 2 264 2 234
    2 295 1 265 2 235
    3 296 3 266 1 236
    1 297 2 267 4 237
    4 298 3 268 3 238
    2 299 1 269 1 239
    2 300 1 270 3 240
    4 301 3 271 3 241
    1 302 1 272 4 242
    4 303 3 273 1 243
    3 304 2 274 4 244
    4 305 4 275 2 245
    1 306 2 276 4 246
    2 307 2 277 3 247
    1 308 2 278 1 248
    3 309 3 279 2 249
    1 310 4 280 1 250
 

بازگشت

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

سمیه ایزانلو
0 #23 منابعسمیه ایزانلو 1392-09-15 07:48
سلام و خسته نباشید میشه برام ایمیل کنید که تیتر متون فقه برای ارشد چه مباحثی از تحریر روضه باید خونده بشه.مرسی
-------------------------
سلام. این مطلب را بخوانی. این ها مهمتر هستند.
lawtest.ir/sources/183
رامین
0 #22 سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ارشد آزاد برق 91رامین -3443-68686-30 00:00
سلام
ممنون میشم اگه سوالات و پاسخ ارشد برق آزاد 91 رو به ایمیلم بفرستید
----------
سلام. عزیزم سایت ما برای زشته حقوق است.
مرضیه
0 #21 سلاممرضیه -3443-68686-30 00:00
سلام حقوق بین الملل:عمومی11.م تون حقوقی8.خصوصی86. اساسی60.مدنی تعهدات40.امکان قبول شدنم هست؟ سپاسگذارم
------------
سلام
اطلاعات من در ایم گرایش ناقص است.به نظرم احتمال قبولیتان بسیار کم است
payam
0 #20 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391payam -3443-68686-30 00:00
سلام
من 2 دقیقه قبل از گرفتن سوالات و پاسخ نامه و اتمام وقت پاسخ کلیه سوالاتی را که به انها جواب دادم نوشتم و همراه خودم اوردم و ان را با پاسخ نامه سازمان سنجش مطابقت دادم و نتایج زیر حاصل شد
زبان.پاسخ ندادم
جزای عمومی: از 15 سوال همراه درست جواب دادم
جزای اختصاصی:13 سوال صحیح و 7 پاسخ غلط
ایین دادرسی کیفری:12 سوال صحیح و 2 سوال غلط و1 سال بدون پاسخ
متون فقه:13 سوال پاسخ دادم و 9 سوال ان صحیح بود و 5 سوال غلط بود
به نظر شما درصد هایم در هر درس چند میشود و چه رتبه ای و چه دانشگاهی قبول میشوم
با تشکر از شما
------------
سلام.لطفا با یک نام کاربری پرسش کنید. درحدتوان پاسخ خواهم داد.
ایشا... شبانه جاهای خوب قبولید.روزانه هم شانس دارید.البته باید منتظر نتیجه سایرین بود.فقه را اشتباه نوشتید.
100و53 و75و38
salar
0 #19 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391salar -3443-68686-30 00:00
سلام
ایا با این درصد ها قبول میشم
متون حقوقی 0% فقه40% جزای اختصاصی 58% جزای عمومی 100% ایین دادرسی کیفری78%
-----------
سلام.در نظر پایین عرض کردم بله
salar
0 #18 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391salar -3443-68686-30 00:00
سلام
ایا با این درصد ها قبول میشم
متون حقوقی 0% فقه40% جزای اختصاصی 100% جزای عمومی 57% ایین دادرسی کیفری78%
----------
سلام
سال قبل: دانشگاه قم
فهیمه
0 #17 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391فهیمه -3443-68686-30 00:00
باتقدیم سلام وتبریک وشادباش سال91

جناب آقای صفایی،ازکجامیشه زودترمتوجه شدکه آزمون وکالت91بالأخره آذرماهه یاشهریور؟شمالطف میکنیدخبرقطعیشو به همه بدید؟
کاش زودترنتیجه اصلاح کلیدهامیومد.منم دفترچه aروداشتم .عجب ظلمتکده اییه این ایراااااان
----------------------------
سلام . قول قطعی نمیدم.اما سعی میکنم با یکی از افرادی که بایستی این مساله را پیگیری کنند ارتباط برقرار کنم. شما برای شهریور آماده شوید.
سال نیکی داشته باشید.
صادق نوریان
0 #16 سوالصادق نوریان -3443-68686-30 00:00
با سلام خسته نباشید خدمت شما و همچنین تشکر بابت سایت جالبی که راه اندازی کردید.اگه امکان داره لیستی از دانشگاههایی که دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دارند روی سایت قرار بدید.با تشکر فراوان
--------------
سلام
دفترچه زیر را دانولد کنید
lawtest.ir/download/doctory-1391.zip
یلدا
0 #15 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391یلدا -3443-68686-30 00:00
در قانون جدید مثلا تعلیق مجازات 1تا5 ساله ولی قانون قدیم 2تا5 ساله با توجه به این باید در آزمون آزاد چی کار کرد؟؟؟این دو قانون کاملا باهم متفاوته!
جایی نیست که بشه فهمید کدوم قانون منبع آزمون آزاد هست؟
------------
سلام
تاکنون خبری منتشر نشده است. هرآنچه گفته می شود حدس و گمان است.
یلدا
0 #14 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391یلدا -3443-68686-30 00:00
سلام
حامد جان با این تغییر قانون جزا برای ارشد آزاد قانون جدید باید بخونیم یا قدیم؟؟؟
طرح نوین میگه براساس قانون قدیم اما چتر دانش میگه براساس قانون جدید!!!
حامد جان خواهشا بگو چی کار کنم؟؟؟
مرسی :sad:
----------------
سلام
امری شخصی است. من اگر جای شما بودم دروس دیگر را تا اواسط فروردین جمع می کردم. مواد باقی مانده را بعد از اواسط فروردین مطالعه می کردم.
آرمیتا
0 #13 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391آرمیتا -3443-68686-30 00:00
دوباره سلام
شما درصد بچه ها رو خیلی بالا میگید
پارسال با این درصدها مدنی 80 فقه 86 آدم 64 فقه 64
رتبه 20 رو کسب نموده.
حالا درصدهای من شبیه رتبه 20 با کمی تفاوت تازه من مدنی که ضریب 3 داره 87 زدم چطوری رتبم میشه 120؟
-------------
سلام
شما دوتا فقه نوشتید! من فقه آخری را تجارت حساب نمودم. رتبه ایشان با معدل 16 از دانشگاه آزاد شهرستان بین 30 تا 57 تخمین زده شد.
مریم
0 #12 ارسال درصدهای کنکورمریم -3443-68686-30 00:00
سلام خسته نباشید.میخواستم ببینید باتوجه به درصدهام آیا قبول میشم؟
فقه :32
مدنی: 40
آیین دادرسی مدنی 64.44
تجارت : 77:77
گرایش 1و8=745
گرایش6=603
----------
سلام
احتمالش کم است در جای مناسبی قبول شوید.
به غیرانتفاعی ها و پیام نور و مجازی امیدوار باشید.
پیران
0 #11 پاسخپیران -3443-68686-30 00:00
سلام
شما که میگید فقط کلاهبرداریه بیاید مبنایی صحبت کنیم
جرم کلاهبرداری جرمی مرکبه درسته؟ پس از 3بخش تشکیل شده که عبارتند از 1استفاده از وسیله متقلبانه 2اغفال قربانی 3بردن مال غیر

سوال من از شما اینه که اگه فقط جرم کلاهبرداری رخ داده این وسیله ی متقلبانه ی کلاهبردار چیه؟
قطعا وسیله ی متقلبانه تو سوال کنکور سند مجعوله.

بعدشم کجا دکتر میر محمد با ا.ح.ق موافقه ؟؟دکتر فقط نظر ا.ح.ق رو نقل کردن و اونو تایید نکردن
دکتر میرمحمد توی جعل شباهت رو ملاک نمیدونن بلکه امکان به اشتباه انداختن رو ملاک قرار میدن که تو سوال هم امکان به اشتباه انداختن وجود داره. دکتر خیلی جاها نظرشون با ا.ح.ق در تعارضه مثلا
شما جواب این سوالو چی میزنید
اختلاس در مورد چه اموالی رخ میده؟
1فقط منقول 2. فقط غیرمنقول
3 منقول و غیر منقول 4هیچکدام

طبق نظر دکتر گزینه ی3 درسته و طبق نظر ا.ح.ق گزینه 1 درسته

قطعا جواب گزینه ی 3 درسته چون در صورتی نظر ا.ح.ق ملاکه که سوال از ما بخواد طبق نظر اح.ق .....؟ و چون سوال از ما نظر ا.ح.ق رو نخواسته پس نظر مولف ملاکه

بعدشم طراح جزا اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی هستن همون طور که تا پارسال طراح جزا عمومی مرحوم نوربها بودن
طراح امسال جزا عومی هم دکتر شاملو سرپرست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودن و دکتر اردبیلی طراح نبودن ولی دکتر شاملو سوالات رو از کتاب دکتر اردبیلی طرح کرده بودن

بچه ها هم بعد کنکور از دکتر میرمحمد سوالو پرسیدن و ایشون گفتن هم جعله هم استفاده هم کلاهبرداری
پیران
0 #10 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391پیران -3443-68686-30 00:00
سلام
برادر عزیز خودم نظر اداره حقوقی رو میدونم سر جلسه هم حواسم به نظر اداره بود ولی نظر اداره زمانی ملاکه که سوال از ما نظر اداره رو بخواد. خیلی جاها نظر استاد عالیقدر دکتر میرمحمد صادقی با اداره حقوقی متعارضه مثل بحث تغلیظ دیه و بحث پرداخت دیه از سوی بیت المال در مورد راننده متواری و.... . در اینجاها هم اگه سوال نظر اداره رو نخواهد نظر مولف ملاکه. بعدشم با تحلیل حقوقی قطعا جرایم جعل و استفاده و کلاهبرداری رخ داده
بعدشم نظر اداره برای هیچکس لازم الاتباع نیست. در ضمن یادتون باشه که طراح کنکور سراسری از سال 85 دکتر میرمحمدصادقی میباشند حتی پارسال سوال مربوط به سوراخ کردن سکه بهار آزادی که توی کنکور سراسری اومده بود سوال پایان ترم ایشون برای ورودی 86ایهای دانشگاه بود

مطمئن باشید کلید سنجش درسته
سودابه
0 #9 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391سودابه -3443-68686-30 00:00
سلام
1.در مورد سوال 102 جزای اختصاصی به نظر دوستان جای اعتراض وجود نداره؟
من رشته کارشناسیم حقوق نبوده. اما در طول این مدت که برای ارشد جزا خوندم در همه منابع به این مطلب برخوردم که برای یک حقوقدان مهمترین اصل، پایبندی به متن صریح قانونه. و در ماده 327 قانون مجازات اسلامی اگرچه به اشتباه، اما به هر حال آورده شده:"...ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است، نه عاقله اش...
و در سوال 102 فرد ج در اثر زلزله که از موارد قهری و مصداق دقیق این ماده است بر روی عابر افتاده است. پس بنابر تصریح ماده باید او نیز ضامن دیه باشد. در کتاب های تستی که من برا ارشد خوندم( از جمله کتاب دکتر نورمحمد صبری) هم در این حالت فرد به علت تصریح ماده مسئول شناخته شده
2. در مورد سوال 98 بنده با نظر آقای جعفری موافقم و نظریه های اداره حقوقی و صاحب نظران حقوقی از جمله دکتر صادقی و صبری گواه این مطلبه
----------------
سلام
باتوجه به مبانی فقهی و اصول حقوقی پاسخ سوال 102 صحیح می باشد.
به نظر می رسد سوال 98 نیز صحیح است.
مهدی جعفری
0 #8 پاسخمهدی جعفری -3443-68686-30 00:00
1. اون سوال مکتب طبق دفترچه های آ و بی و دی ایراد داره. تو رو خدا اعتراضاتونو بفرستید. آقا حامد شما هم بفرستید. در ضمن سوال 37 رو که 2جواب داره رو سنجش چیکار میکنه
2. سواله مربوط به ج.ع از این جهت معاونته که قبل از جرم با هم "تبانی" کردن و تبانی هم یکی از مصادیق معاونته.
3. سوال اختصاصیم دقیقا هم جعله هم استفاده هم کلاهبرداری.
دلیل:1 چون در جعل امکان به اشتباه افتادن ملاکه نه شبیه بودن پس قطعا جعله و چون استفاده هم کرده پس جرم استفاده هم رخ داده. دلیل مهمتر اینکه اگر کلاهبرداریه خالی جرم باشه این کلاهبرداری شامل کدامیک از مصادیق ماده ی 1 قانون تشدید میباشد؟ قطعا کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول رخ داده
---------------
آقا اگه توضیحات 3 تون راجع به سوال 98 اختصاصی هست
باید بگم که طبق نظریه مشورتی که موجوده مورد از مصادیق کلاهبرداری است که این نظر مورد تایید دکتر صادقی ونورمحمدصبری و آقای کلانتری میباشد
در مورد سوال 37 متون نیز باید بگم کسایی که دفترچه Aرو داشتن به ضررشون تموم شد مثه خودم چون دفترچه های دیگه 2تاگزینه صحیح داشت که هرکودومو بزنی قبوله
 پیران
0 #7 اعتراض پیران -3443-68686-30 00:00
سلام
1. اون سوال مکتب طبق دفترچه های آ و بی و دی ایراد داره. تو رو خدا اعتراضاتونو بفرستید. آقا حامد شما هم بفرستید. در ضمن سوال 37 رو که 2جواب داره رو سنجش چیکار میکنه
2. سواله مربوط به ج.ع از این جهت معاونته که قبل از جرم با هم "تبانی" کردن و تبانی هم یکی از مصادیق معاونته.
3. سوال اختصاصیم دقیقا هم جعله هم استفاده هم کلاهبرداری.
دلیل:1 چون در جعل امکان به اشتباه افتادن ملاکه نه شبیه بودن پس قطعا جعله و چون استفاده هم کرده پس جرم استفاده هم رخ داده. دلیل مهمتر اینکه اگر کلاهبرداریه خالی جرم باشه این کلاهبرداری شامل کدامیک از مصادیق ماده ی 1 قانون تشدید میباشد؟ قطعا کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول رخ داده
4.تخمین رتبه:
ج.ع 91 ج.ا93 آدک 77 فقه 88 زبان 30
---------------
سلام
انشاا... جزء 10 نفر برتر.
درصدهای شما تقریبا با رتبه 3تا6 برابری می کند.
تبریک میگم
یاس
0 #6 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391یاس -3443-68686-30 00:00
به نقل از یاس:
سلام میشه بگین اون دو تا سوالی که با کلید شما فرق داشته کدوم بوده؟؟
خیلی خیلی ممنون!
---------
سلام
98 و 263
البته در هر دو سوال باید تامل کرد.


ببخشید از کدوم دفترچه؟
-------------------
سلام
ما فقط به یک دفترچه پاسخ دادیم.
شما به پست های پایین تر دقت کنید
یاس
0 #5 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391یاس -3443-68686-30 00:00
سلام میشه بگین اون دو تا سوالی که با کلید شما فرق داشته کدوم بوده؟؟
خیلی خیلی ممنون!
---------
سلام
98 و 263
البته در هر دو سوال باید تامل کرد.
سودابه
0 #4 اعتراضسودابه -3443-68686-30 00:00
سلام. خسته نباشید. به نظر شما ممکنه در صورت اعتراض به سوال 207، در جوابش تجدید نظر کنن؟
آخه چطور ممکنه اعمال پس از سرقت به عنوان معاونت تلقی بشه؟ میدونم که نظر آقای اردبیلی به عنوان طراح سوال در کلید سنجش آورده شده، اما نظر همه اساتید حقوق غیر اینه
---------
سلام
صحیح است.
به منبع ارجاع داده شده توسط ما مراجعه کنید.
مبینا
0 #3 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391مبینا -3443-68686-30 00:00
سلام دفترچه ی D رو برای دانلود ندارید?
----------
سلام
نه متاسفانه
احسان
0 #2 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391احسان -3443-68686-30 00:00
سلام
مدنی 87
تجارت 37
فقه 63
آدم 72
به نظرتون کجا قبول میشم
---------
گرایش 1 و 8 75
گرایش 9 446
گرایش6 132
مریم
0 #1 COMMENT_TITLE_R E کليد اوليه و رسمی آزمون کارشناسي ارشد سال 1391مریم -3443-68686-30 00:00
سلام
کلید سازمان سنجش خیلی با کلید های ارائه شده فرق داشت .... درصدهام سقوط کردن .... متون حقوقی 25% فقه 13.33% جزای اختصاصی 33.33% جزای عمومی 62.22% ایین دادرسی کیفری 53.33%
خواهشا بگید با این درصدهای جدید امکان قبولی وجود داره ... اگه به فرض محال وجود داشته باشه کدوم دانشگاه ها ؟
-----------
سلام
با کلید ما فقط 2 سوئال فرق داشت.
برای سال آینده تلاش کنید.

مطالب مرتبط