پرینت

تجزیه و تحلیل سؤالات آئین دادرسی کیفری ـ ارشد سراسری: سال 1392

باسمه تعالی

تجزیه و تحلیل سؤالات آئین دادرسی کیفری ـ ارشد سراسری: سال 1392

 

پـاسـخ نـامـه آئين دادرسي كيفري

آزمون كارشناسي ارشد سراسري ـ سال 1392

 كد دفتر چه سؤالات: 202C

شماره سؤال

گزينه صحيح

منبع طرح سؤال

صفحات ساده ساز (چاپ ششم)

261

4

وحدت رويه 706 ـ 20/09/86

 

262

1

شق «د» م 3 ق.ت.د.ع.ا.

 

263

3

م 247 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

 

264

3

آخوندی/1/232ـ231،

خالقی/254ـ253

 

265

2

آخوندی/2/262، خالقی/32

 

266

4

قسمت اخیر ت 2 م 20 ق.ت.د.ع.ا.

 

267

1

ت 2 م 22 ق.ت.د.ع.ا.

 

268

2

م 35 سابق آ.ق.ت.د.ع.ا. مصوب 9/11/1381

 

گویا طراح محترم سؤال آگاهی نداشته‌اند که ماده 35 آ.ق.ت.د.ع.ا. در تاریخ 19/06/1387 اصلاح شده است؛ لذا در حال حاضر سؤال مطروحه سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. شایسته است سازمان سنجش نیز سؤال مذکور را جهت حفظ حقوق داوطلبان گرامی، حذف نماید.

269

1

م 7 آئین نامه نحوه اجرای احکام ... موضوع م 293 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

270

4

وحدت رويه 660 ـ 19/01/82

 

271

4

آخوندی/2/67، خالقی/328ـ327، م 1 ق.ت.ح.ص.د.د.ن.ک.

 

272

4

م 20 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

 

273

2

م 285 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

 

274

2

ت م 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

 

275

1

م 301 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

 

با عنایت به رأی وحدت رویه 679ـ18/05/1384 که مقرّر می‌دارد: "... با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد." و از سوی دیگر در م 492 ق.آ.د.ک. مصوب 1290، به اظهار نظر دادستان در مورد عدم استطاعت مدعی خصوصی در باب تأدیه هزینه دادرسی اشاره شده است، لذا گزینه 1 صحیح است.