پرینت

پاسخنامه اولیه آیین دادرسی کیفری - آزمون وکالت 1392

 

باسمه تعالی

 

 

پـاسـخ نـامـه آیین دادرسی کیفری

آزمون وکالت ـ آبان ماه 1392

کد 301C

شماره سؤال

گزينه صحيح

منبع طرح سؤال

صفحات ساده ساز (چاپ هفتم)

101

2

م 249 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

102

4

م 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

103

4

ت1 م 101 ق.م.ا. 1392

 

104

2

شق «هـ» م 3 ق.ت.د.ع.ا.

 

105

1

ت م 4 ق.ت.د.ع.ا.، م 14 آ.ق.ت.د.ع.ا.

 

106

4

ت3 م 22 ق.ت.د.ع.ا.

 

107

2

ت 1 م 150 ق.م.ا. 1392

 

108

1

ت م 4، ت 1 م 20 ق.ت.د.ع.ا.

 

109

3

213ـ212 ق.م.ا. 1392

 

110

4

175 ق.م.ا. 1392

 

111

3

شق ب م 10 ق.م.ا. 1392

 

112

1

م 66 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

113

3

م 346 ق.م.ا. 1392

 

114

2

شق «و»، تبصره 3 م 3، ت 1 م 20 ق.ت.د.ع.ا.

 

115

1

م 3 ق.ت.ح.ص.د.د.ن.ک.

 

116

3

رأی وحدت رویه 709ـ01/011/87

 

117

2

شق ک م 3 ق.ت.د.ع.ا.

 

118

3

217 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

119

1

مواد  107ـ105 ق.م.ا. 1392

 

هر چند براساس ظاهر کتاب دکتر خالقی/چ21/ 130 گزینه 3 پاسخ صحیح است لیکن ایراد گزینه 3 آن است که مرور زمان صدور حکم را به قید «قطعی» مقیّد ننموده است. هر چند ممکن است گزینه 3 از سوی اسکودا به عنوان پاسخ صحیح اعلام گردد.

120

2

ت م 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

 

 حمیدرضا کلانتری

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

مطالب مرتبط