پرینت

سوالات و پاسخنامه آزمون مجدد كارآموزي وكالت كانون گيلان سال ۹۰


براي دريافت سوالات آزمون مجدد كارآموزي وكالت سال ۹۰ كانون گيلان كليك نماييد.

براي دريافت پاسخنامه سوالات آزمون مجدد كارآموزي وكالت سال ۹۰ كانون گيلان كليك نماييد
.

جهت مشاهده منبع سوالات حقوق جزا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

پـاسـخ نـامـه حقوق جزا ـ آزمون وكالت 1390 (گيلان)

شماره سؤال

گزينه صحيح

منبع طرح سؤال

81

4

م 628 ق.م.ا.

82

2

م 245 ق.م.ا.

83

1

ت 3 م 38 ق.م.ا.

84

2

ت م 42 ق.م.ا.

85

1

م 24 ق.م.ا.

86

2

ت م 25 ق.م.ا.

87

3

ت 4 م 62 مكرر ق.م.ا.

88

2

م 9 قانون استرداد مجرمين مصوب 14/02/1339

89

1

بند 3 م 62 مكرر ق.م.ا.

90

4

م 234 ق.م.ا.

91

3

م 299 ق.م.ا.

92

3

ت م 553 ق.م.ا.

93

1

م 487 ق.م.ا.، ميرمحمدصادقي/اشخاص/61

94

4

م 587 ق.م.ا.

95

2

م 647 ق.م.ا.، ميرمحمدصادقي/اموال/78

96

2

ميرمحمدصادقي/اموال/64

97

3

ميرمحمدصادقي/اموال/129

98

4

م 649 ق.م.ا.

99

2

ميرمحمد صادقي/امنيت/315

100

4

ت م 276، م 286، ت م 275، ت م 290 ق.م.ا.


www.sadesaz.ir