پرینت

معرفی کتاب: بزه‌دیده‌شناسی بیگانگان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

کتاب "بزه دیده شناسی بیگانگان" توسط انتشارات مجد منتشر شد.

این کتاب که در زمینه بزه دیده شناسی به موضع بزه دید گی بیگانگان می پردازد پژوهشی میان رشته ای است که از مطالعات بزه دیده شناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی، حقوق کیفری و حقوق بین الملل خصوصی بهره برده و تقسیم بندی جامع تری از بزه دیدگان خاص ارائه می دهد.

"بزه دیده شناسی" از رشته های نوظهور علوم جنایی است که از طرفی به مطالعه نقش و سهم بزه دیده در پدیده جنایی می پردازد(بزه دیده شناسی علمی) و از طرف دیگر نیازها و حمایت های مادی و معنوی بزه دیده را بررسی می کند(بزه دیده شناسی حمایتی). در بزه دیده شناسی حمایتی قشرهای خاصی از جامعه که میزان آسیب پذیری آنها به دلیل ویژگی های آسیب پذیرانه ی اجتماعی، شخصی و یا اجتماعی – شخصی نسبت به سایر اقشار جامعه بیشتر است مورد مداقه ی بیشتری قرار می گیرند که اصطلاحا به آنها "بزه دیدگان خاص" و یا "بزه دیدگان آسیب پذیر" اطلاق می شود.

گسترش روابط بین کشورها، مهاجرت های بین المللی، پناهندگی، صنعت توریسم و عواملی مانند آنها از جمله دلایل حضور شهروندان سایر کشورها در کشور ثالث می گردد که در حقوق بین الملل خصوصی با عنوان "بیگانگان" شناخته می شوند . هر یک از این عوامل دارای ویژگی های خاصی هستند که با توجه به ماهیت آن عامل، می تواند شخص بیگانه را در معرض آسیب پذیری قرار دهد. به طور مثال وضعیت پناهندگان در کشور پناهنده پذیر در صورت عدم رعایت حقوق انسانی، عدم ارائه خدماتی از قبیل بهداشت و آموزش و عدم برخورداری از کار و درآمد، با دشواری مواجه می شود که علاوه بر سوق دادن آنها به سوی انحراف یا بزهکاری، زمینه ساز بزه دیدگی آنان نیز می شود. در مواقعی که ویژگی های آسیب پذیرانه ی اجتماعی مانند "پناهندگی" با ویژگی های آسیب پذیرانه ی شخصی مانند "کودکی" جمع می شود، احتمال بزه دیدگی شخص نیز افزایش می یابد.

کتاب "بزه دیده شناسی بیگانگان" با تکیه بر مطالعات جرم شناختی و بزه دیده شناختی، در بخش نخست اقسام بیگانگان را بر پایه تقسیم بندی مقتبس از حقوق بین الملل خصوصی در طبقه بندی جامعی مورد بررسی قرار داده و علاوه بر مطالعه علت شناختی بزه دیدگی بیگانگان، به تبیین تقسیم بندی دقیق تری از بزه دیدگان خاص می پردازد. در بخش دوم کتاب با توجه به شرایط خاص کشور ایران از لحاظ گردشگری، مهاجرت، پناهندگی و ... ، تحلیل حقوقی از حمایت کیفری قانونگذار ایران از بزه دیدگان بیگانه در دو سطح قوانین داخلی و اسناد و کنوانسیون های بین المللی ارائه شده است.

کتاب حاضر توسط محسن بیات(کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی) تألیف گشته و دکتر مهرداد رایجیان اصلی(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) دیباچه ای را بر آن نگاشته است.

 

victimology-of-foreigners

 دریافت صفحاتی از کتاب

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط