پرینت

بررسی قاعده اشباع مجازات در نشست دوم سلسله نشست‌های تازه های علوم جنایی فردوسي مشهد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های تازه های علوم جنایی فردوسي مشهد

نشست دوم: قاعده اشباع مجازات

 ارائه کننده دکتر عبدالرضا جوان جعفري دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

 زمان: چهارشنبه 29 مهر 1394 ساعت 18

محل برگزاری: آمفي تئاتر دانشکده علوم اداري و اقتصادي

 نکته: 1) حضور در جلسه براي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه فردوسي مشهد (دانشکده علوم اداري و پرديس بين الملل) الزامي است.

2) جلسه سوم سلسله نشست هاي تازه هاي علوم جنايي فردوسي مشهد همزمان با نخستين همايش ملي حقوق و نظام بانکي در مورخ 28 و 29 آبان 94 برگزار خواهد شد.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط