پرینت

سلسله نشست‌هاي انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس(نشست یازدهم)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

«قانون پیشگیری از جرم؛ از تدوین تا تصویب»

سخنرانان:

1ـ دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2- آقای محمد باقر الفت؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

3- دکتر عباس شیری؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

4- دکتر محمد فرجیها؛ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

 زمان: سه شنبه  1394/8/12 ساعت  17:30 – 15

 مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن استاد شکویی

 شرکت در نشست‌هاي علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس برای عموم آزاد است.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط