پرینت

جلسه دفاع از رساله دکتری تحولات مفهوم خطرناکی: 2 شهریور 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا


     جلسه دفاع از رساله دکتری


دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


موضوع: تحولات مفهوم خطرناکی در جرم شناسی و آثار آن در حقوق کیفری


استاد راهنما: جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی


اساتید مشاور:جناب آقای دکتر محمد علی اردبیلی - سرکار خانم دکتر نسرین مهرا


اساتید داور داخلی: سرکار خانم دکتر لمیا رستمی تبریزی - آقای دکتر علی صفاری


اساتید داور خارج از دانشگاه: آقای دکتر محمد علی بابایی- اقای دکتر شهرام ابراهیمی


دانشجو: سودابه رضوانی


زمان: 2شهریور 1395-تالار آزادی-طبقه 1

حضور برای عموم آزاد است

پ.ن: با نمره 19.5 و درجه عالی دفاع شد