پرینت

کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته

در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

شما می توانید با مقایشه کارنامه خود با این اطلاعات، رتبه خود را پیش بینی نمایید. اطلاعات ارائه شده براساس بانک اطلاعاتی داوطلبان سال قبل می باشد ، پس دقت داشته باشید که امکان تغییر در رتبه ها وجود دارد.

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1390

 

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

  سال 1388     

 

سال 1389

120

73

25

30

70

 

سال1390

163

93

88

50

101

 

 

نمونه درصدهای ارشد

http://lawtest.ir/download/download2.gif

رتبه1 کنکور90(توحید شفیع زاده دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 100 ج.ا 80 آدک 100 فقه 66 زبان 42 معدل 17/97

رتبه6 کنکور90(وحید دادگستر دانشجوی دوره لیسانس علوم قضایی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا83 آدک 91 فقه 76 زبان منفی1 معدلو نمیدونم

رتبه8 کنکور90(مجتبی مرادیان دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 72 ج.ا93 آدک 84 فقه 76 زبان 30 معدل 17/70

رتبه14 کنکور90 (خانم عظیمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد وپذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا 86 آدک 84 فقه 56 زبان 6 معدل 18/20

رتبه46 کنکور90(خانم کریمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در علامه طباطبایی)
ج.ع 66 ج.ا 75 آدک 93 فقه 62 زبان 0 معدل 18/35

رتبه98 کنکور90 (حسین محمدکوره پز دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در پردیس قم دانشگاه تهران(شبانه))
ج.ع 79 آدک 62 ج.ا 81 فقه 71 زبان 0 معدل 17/30

رتبه11 کنکور89( آقای جهان بخت دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 90 ج.ا 85 آدک 80 فقه 36 زبان 22 معدل 16/10

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)

مدنی:85 تجارت: 75 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:85 متون حقوقی:22

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73 تجارت: 84 آیین دادرسی مدنی:89 متون فقه:64 متون حقوقی:0

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93 تجارت: 65 آیین دادرسی مدنی:61 متون فقه:73 متون حقوقی:1.10-


رتبه 14 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83 تجارت: 80 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:69 متون حقوقی:0
رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:93 تجارت: 66 آیین دادرسی مدنی:68 متون فقه:43 متون حقوقی:3-

رتبه 43 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:(روزانه تربیت مدرس)

مدنی:77 تجارت: 43 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:40 متون حقوقی:57

رتبه 94 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و 40 مالکیت فکری سال 90:

مدنی:76 تجارت: 46 آیین دادرسی مدنی:28 متون فقه:70 متون حقوقی:28

رتبه 176 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی و سال 90:(روزانه شیراز)

مدنی:80 تجارت:82 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:35 متون حقوقی:0

رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64 تجارت: 63 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:42 متون حقوقی:10

رتبه 570 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:

مدنی 70 تجارت 55 آیین دادرسی مدنی 57 متون فقه 55 متون حقوقی 0

رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68 تجارت: 56 آیین دادرسی مدنی:53 متون فقه:51 متون حقوقی:3-

رتبه 897 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:( مجازی تربیت مدرس)

مدنی: 51 تجارت:46 آیین دادرسی مدنی 49 متون فقه 45 متون حقوقی

--------------

کارنامه  سال 1391

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67

 

رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33

 

رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

 

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22

 

رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

 

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 

 

 

رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

 

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89

 

رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

 

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33

 

رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

 

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0

 

رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

 

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20

 

رتبه 187  حقوق خصوصی و ١٦٦ مالكيت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/٥٦   آزاد                                                            

 

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:٦١/٦      متون حقوقی:٤/٤

 

رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

 

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0

 

رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0

 

رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 

 

رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

به نقل از گام حق

 

   کارنامه ی رتبه یک گرایش تجارت بین الملل سال ۹۱

 

نام درس
نمره به درصد
متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
77/78
حقوق مدني
73/33
حقوق تجارت
71/11
ائين دادرسي مدني
42/22
متون فقه
59/65
حقوق جزاي عمومي
سفيد
حقوق جزاي اختصاصي
سفيد
حقوق بين الملل عمومي
15/00
حقوق اداري
سفيد
حقوق اساسي
سفيد
حقوق مدني /تعهدات /
سفيد
حقوق بين الملل خصوصي
90/48
ايين دادرسي كيفري
سفيد
حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد
سازمانهاي بين المللي
سفيد
اصول فقه
سفيد
حقوق مدني /اشخاص تاوصيت وارث /
سفيد
ايين دادرسي مدني /دعاوي خانوادگي /
سفيد
حقوق ارتباطات
سفيد

 

گرايش
رتبه کل داوطلب بدون سهميه
8و1
11
2
234
3
10990
4
991
5
1761
6
2
7
99
9
1
10
1129
11
2468
12
30

منبع

 

 

 

 

 

 

 

کارنامه سال 1392

مدني66 تجارت91 ايين دادرسي 71 و فقه 15 = رتبه خصوصي 65 تجارت 46 مالكيت79

متون حقوقی: 22            متون فقه22           ج عمومی:75             ج اختصاصی:75     ایین:91  - رتبه 85 جزا

متون فقه 56.14 متون حقوقی 7.78 جزا اختصاصی 100 جزا عمومی 93.33 و ا.دادرسی کیفری 66.67 رتبه 11

جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 71 کیفری 68 متون فقه 17 معدل 16.39 آزاد.   رتبه 438

متون حقوقی -0- متون فقه 36 اختصاصی 100 عمومی71 ایین دادرسی 84  معدل16 رتبه 51


متون حقوقی 52 مدنی 63 تجارت62 ادم 52 متون فقه 50 رتبه 36 خصوصی و اقتصادی-6 مالکیت و 57 تجارت بین الملل


مدنی 48 تجارت 61 متون حقوقی 64 دادرسی 57 فقه 40 رتبه 91 خصوصی و رتبه 12 مالکیت فکری

مدنی 48 آدم 91 تجارت 84 فقه 64 معدل  19/17 بین المللی قزوین رتبه 55 خصوصی

حقوق مدني 45 ، حقوق تجارت 68 ، آئين دادرسي مدني 76 ، متون فقه 40 رتبه 310 خصوصي- 532 مالكيت فكری

 

نوشتن دیدگاه

لطفا قبل از پرسش، ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید.

دیدگاه‌ها   

راما
0 #418 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهراما 1395-05-20 04:58
به نقل از sanaz:
سلام .خسته نباشید. من در کنکور امسال به جزاها و کیفری حدودا 70 درصد سوالات درست جواب دادم ایا شانس قبولی دارم در دانشگاه دولتی؟
------------------------------
سلام. کارنامه ها را ببینید. باید بالای 75 بزنید. مثلا جزای عمومی، اختصاصی و آدک: 75 درصد
فقه 50 درصد

ببخشید من دقیقا نمیدونم کجا سوالمو مطرح کنم?میخواستم از مدیر این سایت یا وبلاگ بپرسم برای قبپگولي در دانشگاه رازی. ارشد خصوصی چه رتبه تقریبی نیاز هسا
-----------------------
سلام. متاسفانه اطلاع ندارم. می توانید مجموع ظرفیت موجود را از دفترچه انتخاب رشته امسال محاسبه کنید. تقریبا متوجه می شوید چقدر شانس دارید.
نقل قول کردن
راما
0 #417 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهراما 1395-05-19 10:17
با سلام لطفا میشه بگین برای قبولی در رشته حقوق خصوصی دانشگاه رازی تقریبا چهکسب باید کرد??یا اینکه به طور کلی برای قبولی درهمین رشته.در دوره روزانه.کرمانشاه اهواز کردستان.همدان.چ ه رتبه ای نیاز هست
----------------------
سلام. قبلا پاسخ دادم. متاسفانه نمی دانم.
نقل قول کردن
ارشد
0 #416 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارشد 1395-05-12 17:10
به نقل از نیما فلاح:
به نقل از hamid norouzi:
سلام...با رتبه153 حقوق خصوصی چه دانشگاه های شانس قبولی هس؟
---------------------
سلام. دوست گرامی بالای سایت نوشتم که اطلاعات بنده به روز نیست. موفق باشید/

به جز تهران روزانه ، در شبانه تهران ، و روزانه تمام شهرستان ها شانس بالایی دارید .موفق باشید

............... .
سلام
اگه ممکنه شما که رتبتون 153 شده درصد هاتون رو بگید.
مرسی
نقل قول کردن
نیما فلاح
0 #415 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنیما فلاح 1395-05-12 10:36
به نقل از hamid norouzi:
سلام...با رتبه153 حقوق خصوصی چه دانشگاه های شانس قبولی هس؟
---------------------
سلام. دوست گرامی بالای سایت نوشتم که اطلاعات بنده به روز نیست. موفق باشید/

به جز تهران روزانه ، در شبانه تهران ، و روزانه تمام شهرستان ها شانس بالایی دارید .موفق باشید
نقل قول کردن
کیما
0 #414 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهکیما 1395-05-11 16:08
به نقل از داوطلب:
به نقل از یاسمن:
[quote name="داوطلب"]با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.سلام
ببخشید شما ک رتبتون33 شده میشه بگید1. چ منابعی خوندید؟ 2. ازکی شروع کردید شروع کردین ب خوندن؟ 3.چ تستایی زدید؟ 4. روزی چندساعت مطالعه داشتید؟ راستش من الان درگیر خوندن برا وکالت هستم.کلی پول هزینه کردم هم نگران وقتتم هم نگران کتابایی ک باید بخرم.لطفا اگ براتون مقدوره راهنماییم کنید.ممنونم

به نقل از یاسمن:
به نقل از داوطلب:
با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.

سلام
ببخشید شما ک رتبتون33 شده میشه بگید1. چ منابعی خوندید؟ 2. ازکی شروع کردید شروع کردین ب خوندن؟ 3.چ تستایی زدید؟ 4. روزی چندساعت مطالعه داشتید؟ راستش من الان درگیر خوندن برا وکالت هستم.کلی پول هزینه کردم هم نگران وقتتم هم نگران کتابایی ک باید بخرم.لطفا اگ براتون مقدوره راهنماییم کنید.ممنونم[

باسلام.1.منابع.آیین دادرسی مدنی:3جلدبنیادین دکتر شمس(76%)
تجارت:کتابهای دکتر اسکینی5جلد(60%)
مدنی:برای مدنی 3اعمال حقوقی،6و7عقود معین دکتر کاتوزیان.مدنی8شفع وصیت و ارث دکتر کاتوزیان.مدنی4الزامات خارج از قرارداد دکتر صفایی و رحیمی.مدنی5مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی و امامی.+نظم دکتر کاتوزیان(61)
متون فقه :تحریرالروضه(67)
2.برای ارشد حدود4ماه مطالعه مستمر داشتم تقریبا از دی ماه شروع کردم بخوندن البته باید بگم که هرروز متون فقه رو تو برنامم داشتم،به شما هم پیشنهاد میکنم هرروز قسمتی از ساعات مطالعتون رو به متون فقه اختصاص بدین چون درس خیلی مهمی هست و تو فهم و تسلط بر مدنی کمکتون میکنه.
3.من کتاب تست کار نکردم فقط هفته آخر سوالات آزمون های چندسال اخیر رو ی نگاهی انداختم.
4.ساعات مطالعه م متغیر بود ولی تقریبا روزی6،7ساعت مطالعه داشتم.
نگران نباشید مطمئن باشید اگر بر همین منابع اصلی تسلط پیدا کنید انشاالله رتبه خوبی کسب میکنید.امیدوارم تونسته باشم بهتون کمکی کرده باشم.
----------------------
سلام. از راهنمایی شما ممنونم

سلام نگفتید متون حقوقی چند درصد زدید؟
نقل قول کردن
hamid norouzi
0 #413 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهhamid norouzi 1395-05-07 12:49
سلام...با رتبه153 حقوق خصوصی چه دانشگاه های شانس قبولی هس؟
---------------------
سلام. دوست گرامی بالای سایت نوشتم که اطلاعات بنده به روز نیست. موفق باشید/
نقل قول کردن
ای و ب
0 #412 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهای و ب 1395-05-05 11:22
سلام
سوال بنده اینکه ایا با رتبه112 حقوق بین الملل احتمال اینکه یکی از دانشگاه های تهران اونم واحد روزانه قبول بشم هستش یا نه؟؟با توجه به اینکه دانشگاه خوارزمی امسال داره ده تا میگیره علوم قضایی هم نه تا و درواقع ظرفیت افزایش پیدا کرده ایا امیدی دارم با توجه به اینکه اول من تمام دانشگاه های روزانه توی تهران زدم بعدش قم انتخاب کردم.در ضمن ممنون بابت سایت خوبتوتن
-----------------------
سلام. فکر نمیکنم روزانه تهران شانس داشته باشید. موفق باشید
نقل قول کردن
وکالت
0 #411 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهوکالت 1395-05-04 06:52
با سلام و خسته نباشید.
میشه لطف کنید و بگید حقوق مدنی رو برای وکالت چطور باید خوند که مطالبش فراموش نشه ؟ممنون
---------------------------
سلام. سعی کنید مرور کنید. مقلا امروز یک بحث را بخوانید، فردا صبح همان را مرور کنید. یک هفته بعد مرور کنید. یک ماه بعد مرور کنید. دو ماه بعد مرور کنید و ...
نقل قول کردن
زهـــــــــرا
0 #410 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهزهـــــــــرا 1395-04-28 20:51
با سلام
لطف کنید روش خوندن متون فقه و متون حقوقی رو مطرح کنید؟
-------------------------------
سلام. برای فقه در ساده ساز متون فقه توضیحاتی داده شده. اینجا را ببینید
sadesaz.ir/223
در متون حقوقی، سوالات متون تخصصی ارشد ۸۶ به بعد را حتما کار کنید. روش حل درک مطلب را از کتب مربوطه فرا بگیرید. اگر سطح زبانتان پایین هست، متن حقوقی را کنار بگذارید و روی دروس تخصصی با غریب بالاتر سرمایه گذاری کنید
نقل قول کردن
بابک
-1 #409 ارشد حقوقبابک 1395-04-24 09:59
سلام- با رتبه 5 سهمیه ایثارگران آیا شانس قبولی در رشته حقوق نفت وگاز و حقوق عمومی دانشگاه های تهران - بهشتی- علامه طباطبایی- تبریز هست؟
------------------------
متاسفانه اطلاعاتی در این زمینه ندارم. موفق باشید.
نقل قول کردن
فرهاد
0 #408 دانشگاه گیلانفرهاد 1395-04-22 19:27
جناب دکتر سلام
دانشگاه گیلان به نظر حضرتعالی در گرایش جزا از چه جایگاهی برخورداره؟ به نسبت دانشگاه شیراز و وسایر شهرستان ها
----------------------------------
سلام. دانشگاه خوبی هست. جزو ۵ دانشگاه شهرستانی خوب.
نقل قول کردن
داوطلب
0 #407 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهداوطلب 1395-04-13 21:50
به نقل از داوطلب:
به نقل از داوطلب:
سلام خسته نباشید
طاعات و عبادات قبول
ببخشید میخواستم بپرسم اگه زبان انگلیسی(متون حقوقی) جواب ندی امکان قبولی در دوره روزانه حقوق خصوصی وجود داره؟
اگه امکانش هست که قبول بشی باید میانگین درصد ها چقدر باشه؟
سپاس فراوان
----------------------------
سلام. بله حتما . کارنامه ها را که درج کردیم. یادم هست می گفتند میانگین درصد متون حقوقی قبول شده ها زیر ده درصد هست.

ممنون از شما
اگه امکانشم هست بگید میانگین چند درصد باید بزنی که شانس قبولی حتمی باشه ؟
--------------------------
55 درصد

سپاس از پاسخگویی شما
نقل قول کردن
داوطلب
0 #406 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهداوطلب 1395-04-13 12:42
به نقل از داوطلب:
سلام خسته نباشید
طاعات و عبادات قبول
ببخشید میخواستم بپرسم اگه زبان انگلیسی(متون حقوقی) جواب ندی امکان قبولی در دوره روزانه حقوق خصوصی وجود داره؟
اگه امکانش هست که قبول بشی باید میانگین درصد ها چقدر باشه؟
سپاس فراوان
----------------------------
سلام. بله حتما . کارنامه ها را که درج کردیم. یادم هست می گفتند میانگین درصد متون حقوقی قبول شده ها زیر ده درصد هست.

ممنون از شما
اگه امکانشم هست بگید میانگین چند درصد باید بزنی که شانس قبولی حتمی باشه ؟
--------------------------
55 درصد
نقل قول کردن
داوطلب
0 #405 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهداوطلب 1395-04-13 08:41
سلام خسته نباشید
طاعات و عبادات قبول
ببخشید میخواستم بپرسم اگه زبان انگلیسی(متون حقوقی) جواب ندی امکان قبولی در دوره روزانه حقوق خصوصی وجود داره؟
اگه امکانش هست که قبول بشی باید میانگین درصد ها چقدر باشه؟
سپاس فراوان
----------------------------
سلام. بله حتما . کارنامه ها را که درج کردیم. یادم هست می گفتند میانگین درصد متون حقوقی قبول شده ها زیر ده درصد هست.
نقل قول کردن
داوطلب
0 #404 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهداوطلب 1395-04-08 08:44
به نقل از یاسمن:
به نقل از داوطلب:
با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.سلام
ببخشید شما ک رتبتون33 شده میشه بگید1. چ منابعی خوندید؟ 2. ازکی شروع کردید شروع کردین ب خوندن؟ 3.چ تستایی زدید؟ 4. روزی چندساعت مطالعه داشتید؟ راستش من الان درگیر خوندن برا وکالت هستم.کلی پول هزینه کردم هم نگران وقتتم هم نگران کتابایی ک باید بخرم.لطفا اگ براتون مقدوره راهنماییم کنید.ممنونم

به نقل از یاسمن:
[quote name="داوطلب"]با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.

سلام
ببخشید شما ک رتبتون33 شده میشه بگید1. چ منابعی خوندید؟ 2. ازکی شروع کردید شروع کردین ب خوندن؟ 3.چ تستایی زدید؟ 4. روزی چندساعت مطالعه داشتید؟ راستش من الان درگیر خوندن برا وکالت هستم.کلی پول هزینه کردم هم نگران وقتتم هم نگران کتابایی ک باید بخرم.لطفا اگ براتون مقدوره راهنماییم کنید.ممنونم[

باسلام.1.منابع.آیین دادرسی مدنی:3جلدبنیادی ن دکتر شمس(76%)
تجارت:کتابهای دکتر اسکینی5جلد(60%)
مدنی:برای مدنی 3اعمال حقوقی،6و7عقود معین دکتر کاتوزیان.مدنی8ش فع وصیت و ارث دکتر کاتوزیان.مدنی4ا لزامات خارج از قرارداد دکتر صفایی و رحیمی.مدنی5مختص ر حقوق خانواده دکتر صفایی و امامی.+نظم دکتر کاتوزیان(61)
متون فقه :تحریرالروضه(67)
2.برای ارشد حدود4ماه مطالعه مستمر داشتم تقریبا از دی ماه شروع کردم بخوندن البته باید بگم که هرروز متون فقه رو تو برنامم داشتم،به شما هم پیشنهاد میکنم هرروز قسمتی از ساعات مطالعتون رو به متون فقه اختصاص بدین چون درس خیلی مهمی هست و تو فهم و تسلط بر مدنی کمکتون میکنه.
3.من کتاب تست کار نکردم فقط هفته آخر سوالات آزمون های چندسال اخیر رو ی نگاهی انداختم.
4.ساعات مطالعه م متغیر بود ولی تقریبا روزی6،7ساعت مطالعه داشتم.
نگران نباشید مطمئن باشید اگر بر همین منابع اصلی تسلط پیدا کنید انشاالله رتبه خوبی کسب میکنید.امیدوارم تونسته باشم بهتون کمکی کرده باشم.
----------------------
سلام. از راهنمایی شما ممنونم
نقل قول کردن
مونا
0 #403 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمونا 1395-04-05 11:44
با سلام می خواستم بدونم دانشکاه قم برای گرایش حقوق جزا نسبت ب قزوین وبابلسر وکاشان چه وضعیتی داره وایا گزینه خوبی هست؟خواهش میکنم پاسخ بدید تنها امروز فرصت هست.
---------------------
سلام. قم، کاشان، بابلسر, قزوین
نقل قول کردن
یاسمن
0 #402 داوطلبیاسمن 1395-04-04 10:33
به نقل از داوطلب:
با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.

سلام
ببخشید شما ک رتبتون33 شده میشه بگید1. چ منابعی خوندید؟ 2. ازکی شروع کردید شروع کردین ب خوندن؟ 3.چ تستایی زدید؟ 4. روزی چندساعت مطالعه داشتید؟ راستش من الان درگیر خوندن برا وکالت هستم.کلی پول هزینه کردم هم نگران وقتتم هم نگران کتابایی ک باید بخرم.لطفا اگ براتون مقدوره راهنماییم کنید.ممنونم
نقل قول کردن
Saeed
0 #401 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهSaeed 1395-03-30 10:23
با سلام..آیا قبولی در دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه شهید مطهری که دعوت به مصاحبه دارن مانع قبولی در سایر دانشگاه ها میشه؟
سوال بعدی آیا دانشگاه مازندران سطح علمیش خوبه برا اانتحاب؟
------------------------
سلام. 1. نخیر 2. بله، مقطع دکتری دارد. لیکن قم و... در اولویت است.
نقل قول کردن
صابر.....
0 #400 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهصابر..... 1395-03-30 00:17
سلام...با رتبه ۶۰۰ حقوق بین الملل روزانه یا شبانه میتونم انتخاب کنم یا ن؟؟کدوم شهر.. توصیه تون چیه..ممنون میشم
نقل قول کردن
paarisaa
+3 #399 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهpaarisaa 1395-03-29 20:14
من در سال 95 رتبم در گرایش جزا و جرم شناسی 329 شدم امکان قبولی در شهرستان دارم؟؟؟؟ خواهشا جواب بدید خیلی نگرانم
نقل قول کردن
افشین
+1 #398 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهافشین 1395-03-29 19:56
سلام. من 167 حقوق خصوصی شده ام. به نظرتون خصوصی تبریز یا حقوق ثبت پردیس قم قبول میشم؟؟
نقل قول کردن
ali
0 #397 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهali 1395-03-29 18:47
به نقل از ali:
سلام با رتبه ۲۸۳ حقوق خصوصی آیا میشه روزانه سمنان قبول شد؟ کدوم دانشگاه ها روزانه شانس دارم؟ممنون میشم جواب بدید
-------------------------
سلام. چندبار سؤال شما ارسال شده است. کرماشاه، بروجرد، همدان، سبزوار و ...

پس روزانه سمنان احتمال نمیدید؟
----------------------------
شانستان کم است.
نقل قول کردن
ali
0 #396 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهali 1395-03-29 17:56
سلام با رتبه۲۸۳ حقوق خصوصی روزانه سمنان میتونم قبول بشم؟ کدوم شهرها قبول میتونم بشم؟
-------------------------------
سلام. اطلاعاتم در این زمینه کم هست. اهواز- کرمانشاه-بروجرد احتمال می دهم.
نقل قول کردن
صابر
0 #395 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهصابر 1395-03-29 11:33
سلام..من رتبه ۶۶۷ بین الملل رو آوردم...تو شهر قم کدوم دانشگاه شانس دارم...مفید؟قم؟ کجا ..ممنون میشم
------------------------
سلام. هیچ جا متأسفانه
نقل قول کردن
ali
0 #394 سلامali 1395-03-29 09:57
سلام با رتبه ۲۸۳ حقوق خصوصی آیا میشه روزانه سمنان قبول شد؟ کدوم دانشگاه ها روزانه شانس دارم؟ممنون میشم جواب بدید
-------------------------
سلام. چندبار سؤال شما ارسال شده است. کرماشاه، بروجرد، همدان، سبزوار و ...
نقل قول کردن