• برای ورود، کلیک کنید
پرینت

کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته

در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

شما می توانید با مقایشه کارنامه خود با این اطلاعات، رتبه خود را پیش بینی نمایید. اطلاعات ارائه شده براساس بانک اطلاعاتی داوطلبان سال قبل می باشد ، پس دقت داشته باشید که امکان تغییر در رتبه ها وجود دارد.

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1390

 

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

  سال 1388     

 

سال 1389

120

73

25

30

70

 

سال1390

163

93

88

50

101

 

 

نمونه درصدهای ارشد

http://lawtest.ir/download/download2.gif

رتبه1 کنکور90(توحید شفیع زاده دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 100 ج.ا 80 آدک 100 فقه 66 زبان 42 معدل 17/97

رتبه6 کنکور90(وحید دادگستر دانشجوی دوره لیسانس علوم قضایی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا83 آدک 91 فقه 76 زبان منفی1 معدلو نمیدونم

رتبه8 کنکور90(مجتبی مرادیان دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 72 ج.ا93 آدک 84 فقه 76 زبان 30 معدل 17/70

رتبه14 کنکور90 (خانم عظیمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد وپذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا 86 آدک 84 فقه 56 زبان 6 معدل 18/20

رتبه46 کنکور90(خانم کریمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در علامه طباطبایی)
ج.ع 66 ج.ا 75 آدک 93 فقه 62 زبان 0 معدل 18/35

رتبه98 کنکور90 (حسین محمدکوره پز دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در پردیس قم دانشگاه تهران(شبانه))
ج.ع 79 آدک 62 ج.ا 81 فقه 71 زبان 0 معدل 17/30

رتبه11 کنکور89( آقای جهان بخت دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 90 ج.ا 85 آدک 80 فقه 36 زبان 22 معدل 16/10

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)

مدنی:85 تجارت: 75 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:85 متون حقوقی:22

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73 تجارت: 84 آیین دادرسی مدنی:89 متون فقه:64 متون حقوقی:0

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93 تجارت: 65 آیین دادرسی مدنی:61 متون فقه:73 متون حقوقی:1.10-


رتبه 14 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83 تجارت: 80 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:69 متون حقوقی:0
رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:93 تجارت: 66 آیین دادرسی مدنی:68 متون فقه:43 متون حقوقی:3-

رتبه 43 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:(روزانه تربیت مدرس)

مدنی:77 تجارت: 43 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:40 متون حقوقی:57

رتبه 94 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و 40 مالکیت فکری سال 90:

مدنی:76 تجارت: 46 آیین دادرسی مدنی:28 متون فقه:70 متون حقوقی:28

رتبه 176 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی و سال 90:(روزانه شیراز)

مدنی:80 تجارت:82 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:35 متون حقوقی:0

رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64 تجارت: 63 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:42 متون حقوقی:10

رتبه 570 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:

مدنی 70 تجارت 55 آیین دادرسی مدنی 57 متون فقه 55 متون حقوقی 0

رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68 تجارت: 56 آیین دادرسی مدنی:53 متون فقه:51 متون حقوقی:3-

رتبه 897 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:( مجازی تربیت مدرس)

مدنی: 51 تجارت:46 آیین دادرسی مدنی 49 متون فقه 45 متون حقوقی

--------------

کارنامه  سال 1391

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67

 

رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33

 

رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

 

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22

 

رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

 

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 

 

 

رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

 

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89

 

رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

 

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33

 

رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

 

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0

 

رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

 

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20

 

رتبه 187  حقوق خصوصی و ١٦٦ مالكيت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/٥٦   آزاد                                                            

 

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:٦١/٦      متون حقوقی:٤/٤

 

رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

 

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0

 

رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0

 

رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 

 

رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

به نقل از گام حق

 

   کارنامه ی رتبه یک گرایش تجارت بین الملل سال ۹۱

 

نام درس
نمره به درصد
متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
77/78
حقوق مدني
73/33
حقوق تجارت
71/11
ائين دادرسي مدني
42/22
متون فقه
59/65
حقوق جزاي عمومي
سفيد
حقوق جزاي اختصاصي
سفيد
حقوق بين الملل عمومي
15/00
حقوق اداري
سفيد
حقوق اساسي
سفيد
حقوق مدني /تعهدات /
سفيد
حقوق بين الملل خصوصي
90/48
ايين دادرسي كيفري
سفيد
حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد
سازمانهاي بين المللي
سفيد
اصول فقه
سفيد
حقوق مدني /اشخاص تاوصيت وارث /
سفيد
ايين دادرسي مدني /دعاوي خانوادگي /
سفيد
حقوق ارتباطات
سفيد

 

گرايش
رتبه کل داوطلب بدون سهميه
8و1
11
2
234
3
10990
4
991
5
1761
6
2
7
99
9
1
10
1129
11
2468
12
30

منبع

 

 

 

 

 

 

 

کارنامه سال 1392

مدني66 تجارت91 ايين دادرسي 71 و فقه 15 = رتبه خصوصي 65 تجارت 46 مالكيت79

متون حقوقی: 22            متون فقه22           ج عمومی:75             ج اختصاصی:75     ایین:91  - رتبه 85 جزا

متون فقه 56.14 متون حقوقی 7.78 جزا اختصاصی 100 جزا عمومی 93.33 و ا.دادرسی کیفری 66.67 رتبه 11

جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 71 کیفری 68 متون فقه 17 معدل 16.39 آزاد.   رتبه 438

متون حقوقی -0- متون فقه 36 اختصاصی 100 عمومی71 ایین دادرسی 84  معدل16 رتبه 51


متون حقوقی 52 مدنی 63 تجارت62 ادم 52 متون فقه 50 رتبه 36 خصوصی و اقتصادی-6 مالکیت و 57 تجارت بین الملل


مدنی 48 تجارت 61 متون حقوقی 64 دادرسی 57 فقه 40 رتبه 91 خصوصی و رتبه 12 مالکیت فکری

مدنی 48 آدم 91 تجارت 84 فقه 64 معدل  19/17 بین المللی قزوین رتبه 55 خصوصی

حقوق مدني 45 ، حقوق تجارت 68 ، آئين دادرسي مدني 76 ، متون فقه 40 رتبه 310 خصوصي- 532 مالكيت فكری

 

 

رتبه ۳۳ حقوق جزا سال 95 دانشگاه پذیرفته شده: علامه طباطبایی تهران .روزانه

 

متون حقوقی:۹٪

 

متون فقه:۵۰٪

 

جزای عمومی:۹۱٪

 

جزای اختصاصی :۷۵٪

 

ادکیفری :۹۱٪

 

معدل موثر:۱۹/۲۵

 

 

 رتبه 227 خصوصی روزانه قم: مدنی 65 ایین دادرسی مدنی 65 تجارت 48 متون حقوقی 15. و متون فقه0

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا قبل از پرسش، ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید.

دیدگاه‌ها   

شیما
0 #432 کارشناسیشیما 1395-06-20 13:45
من با رتبه1500حقوق اصفهان همدان قزوین کرنانشاه گیلان مازندران مشهد شیراز قبولم؟
--------------------------
سلام. متاسفانه در جریان نیستم. موفق باشید
نقل قول کردن
ساراا
0 #431 ارشد جزاساراا 1395-06-19 10:30
سلام جناب صفایی.
من با 198 روزانه دانشگاه مازندران آوردم.توکارنامه نهایی دیدم دانشگاه روزانه قم و شبانه فردوسی هم آورده بودم،تقریبا بیشتر روزانه ها و شبانه هارو آورده بودم.اما الان پشیمونم که مازندران و اولویت قرار دادم.
حالا به نظر شما دانشگاه مازندران سطح علمی بالایی داره؟
-----------------------------
سلام. اگر قم بودید، شرایط آب و هوایی و محیظی خشک داشت. ولی سطح علمی بالاتر.
مازندران دوره دکتری دارد و جزو بهترین دانشگاه های شهرستانی است.
نقل قول کردن
حقوقی
0 #430 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهحقوقی 1395-06-17 11:03
خدا نکنه کار کسی ب شما بیفته یک سوالو چند بار بپرسن تا جواب بدین ذ
--------------------------
سلام. ببخشید چند وقتی است که به علت جابجایی منزل، اینترنت ندارم!
نقل قول کردن
وحید6760
0 #429 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهوحید6760 1395-06-16 18:11
سلام. برای قبول شدن در ارشد خصوصی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی تهران حدوداً باید رتبه زیر چند باشه؟ ؟
و در مورد جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی در رشته حقوق نظرتون چیه؟ ؟
-----------------------
سلام. با رتیه 60 قبول شده اند. اما اطلاعات به روزی ندارم.
اواسط مهرماه بپرسید شاید بتوانم پاسخ بهتری بدهم.
بنده به تازگی وارد این دانشگاه شده ام. در حال حاضر، روبه رشدترین دانشکده حقوق ایران، در این دانشگاه قرار دارد.
نقل قول کردن
حقوقی
0 #428 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهحقوقی 1395-06-16 16:22
سلام جناب صفایی.
میخواستم بدونم سطح دانشگاه بین المللی قزوین چطور هست؟؟؟شبانه حقوق جزا می ارزه برم یا نه؟؟و اینکه امکان تغییر الویت انتخاب رشته وجود داره؟؟؟ممنون میشم پاسخ بدید.
---------------------------
سلام. دانشگاه خوبی هست. به ویژه در گرایش مورد علاقه بنده؛ جرم شناسی.
از الان برای دکتری خودتان را اماده کنید.
نقل قول کردن
امیر محمد حسنی
0 #427 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامیر محمد حسنی 1395-06-14 07:42
سلام نوید جان اره ولی خداروشکرکه قبول نشدم
نقل قول کردن
نوید۲۲۲۲۲۲
0 #426 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنوید۲۲۲۲۲۲ 1395-06-13 19:51
سلام اقا امیر محمد شما روزانه رشت هم زذه بودین؟
نقل قول کردن
امیر محمد حسنی
0 #425 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامیر محمد حسنی 1395-06-13 18:31
سلام 260
نقل قول کردن
حقوقی
0 #424 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهحقوقی 1395-06-12 20:20
سلام من حقوق جزای شبانه بین المللی امام خمینی قبول شدم ب نظر شما دانشگاه خوبیه؟؟می ارزه برم؟؟؟سحط دانشگاه قزوین خوب هست؟؟؟
------------------------
سلام. دانشگاه خوبی هست. به خصوص در زمینه جرم شناسی
نقل قول کردن
محمود1232
0 #423 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمحمود1232 1395-06-12 18:55
به نقل از امیر محمد حسنی:
سلام جناب صفایی
بنده دانشگاه بابلسر دوره شبانه گرایش جزاوجرم شناسی قبول شدم
به نظرشما چجور دانشگاهیه؟خوبه یا نه؟ارزش داره؟و از نظر علمی چجوریه؟
-----------------------------
سلام. تبریک عرض می کنم. دانشگاه خوبی هست. مقطع دکتری دارد، محیط دانشگاه خوب است و .... . موفق باشید

سلام با چه رتبه ایی
نقل قول کردن
مریم.م
0 #422 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمریم.م 1395-06-11 17:43
سلام. لیسانس ادبیات فارسی دارم علاقه دارم ارشد را در رشته حقوق بخوانم آیا با اختلاف دو مدرك می توانم در آینده كاری مرتبط با رشته حقوق داشته باشم.متشكر
----------------------------
سلام. باید لیسانس حقوق داشته باشید. آزمون وکالت، آزمونی است که شما با حدود 70000 نفر باید رقابت کنید.
نقل قول کردن
zahra
0 #421 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهzahra 1395-06-09 09:01
سلام آقای صفایی
با رتبه ۱۴۸ جزا دانشگاه قم روزانه قبول شدم
خیلی ممنونم به خاطر این سایت خوبتون، حقیقتا که از ساییتتون کلی انگیزه برای درس خوندن میگرفتم
موفق و پیروز باشید.
----------------------------------
سلام. شنیدن خبر موفقیت همراهان سایت، انگیزه مضعفی برای ادامه راه سایت ایجاد می کند.
تبریک عرض می کنم.
نقل قول کردن
امیر محمد حسنی
0 #420 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامیر محمد حسنی 1395-06-08 16:51
سلام جناب صفایی
بنده دانشگاه بابلسر دوره شبانه گرایش جزاوجرم شناسی قبول شدم
به نظرشما چجور دانشگاهیه؟خوبه یا نه؟ارزش داره؟و از نظر علمی چجوریه؟
-----------------------------
سلام. تبریک عرض می کنم. دانشگاه خوبی هست. مقطع دکتری دارد، محیط دانشگاه خوب است و .... . موفق باشید
نقل قول کردن
جواد 68
0 #419 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهجواد 68 1395-06-08 12:04
سلام
ببخشید امروز نتایج نهایی رو زدن فقط یه جا پفته کارنامه نهایی 14 شهریور اعلام میشه
من متوجه نشدم یعنی چی؟
الان قبول شدم و دانشگاه مفید که برام نوشتن یا اینکه باید کارنامه نهایی هم بیاد ؟
منظور از کارنامه نهایی چیه؟
------------------------
سلام. کارنامه نهایی شامل اطلاعات بیشتری است که به درد شما نمی خورد!
مثلا شما نفر چندم در دانشگاه x بودید و ...
قبولید
نقل قول کردن
راما
0 #418 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهراما 1395-05-20 04:58
به نقل از sanaz:
سلام .خسته نباشید. من در کنکور امسال به جزاها و کیفری حدودا 70 درصد سوالات درست جواب دادم ایا شانس قبولی دارم در دانشگاه دولتی؟
------------------------------
سلام. کارنامه ها را ببینید. باید بالای 75 بزنید. مثلا جزای عمومی، اختصاصی و آدک: 75 درصد
فقه 50 درصد

ببخشید من دقیقا نمیدونم کجا سوالمو مطرح کنم?میخواستم از مدیر این سایت یا وبلاگ بپرسم برای قبپگولي در دانشگاه رازی. ارشد خصوصی چه رتبه تقریبی نیاز هسا
-----------------------
سلام. متاسفانه اطلاع ندارم. می توانید مجموع ظرفیت موجود را از دفترچه انتخاب رشته امسال محاسبه کنید. تقریبا متوجه می شوید چقدر شانس دارید.
نقل قول کردن
راما
0 #417 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهراما 1395-05-19 10:17
با سلام لطفا میشه بگین برای قبولی در رشته حقوق خصوصی دانشگاه رازی تقریبا چهکسب باید کرد??یا اینکه به طور کلی برای قبولی درهمین رشته.در دوره روزانه.کرمانشاه اهواز کردستان.همدان.چ ه رتبه ای نیاز هست
----------------------
سلام. قبلا پاسخ دادم. متاسفانه نمی دانم.
نقل قول کردن
ارشد
0 #416 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارشد 1395-05-12 17:10
به نقل از نیما فلاح:
به نقل از hamid norouzi:
سلام...با رتبه153 حقوق خصوصی چه دانشگاه های شانس قبولی هس؟
---------------------
سلام. دوست گرامی بالای سایت نوشتم که اطلاعات بنده به روز نیست. موفق باشید/

به جز تهران روزانه ، در شبانه تهران ، و روزانه تمام شهرستان ها شانس بالایی دارید .موفق باشید

............... .
سلام
اگه ممکنه شما که رتبتون 153 شده درصد هاتون رو بگید.
مرسی
نقل قول کردن
نیما فلاح
0 #415 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنیما فلاح 1395-05-12 10:36
به نقل از hamid norouzi:
سلام...با رتبه153 حقوق خصوصی چه دانشگاه های شانس قبولی هس؟
---------------------
سلام. دوست گرامی بالای سایت نوشتم که اطلاعات بنده به روز نیست. موفق باشید/

به جز تهران روزانه ، در شبانه تهران ، و روزانه تمام شهرستان ها شانس بالایی دارید .موفق باشید
نقل قول کردن
کیما
0 #414 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهکیما 1395-05-11 16:08
به نقل از داوطلب:
به نقل از یاسمن:
[quote name="داوطلب"]با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.سلام
ببخشید شما ک رتبتون33 شده میشه بگید1. چ منابعی خوندید؟ 2. ازکی شروع کردید شروع کردین ب خوندن؟ 3.چ تستایی زدید؟ 4. روزی چندساعت مطالعه داشتید؟ راستش من الان درگیر خوندن برا وکالت هستم.کلی پول هزینه کردم هم نگران وقتتم هم نگران کتابایی ک باید بخرم.لطفا اگ براتون مقدوره راهنماییم کنید.ممنونم

به نقل از یاسمن:
به نقل از داوطلب:
با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.

سلام
ببخشید شما ک رتبتون33 شده میشه بگید1. چ منابعی خوندید؟ 2. ازکی شروع کردید شروع کردین ب خوندن؟ 3.چ تستایی زدید؟ 4. روزی چندساعت مطالعه داشتید؟ راستش من الان درگیر خوندن برا وکالت هستم.کلی پول هزینه کردم هم نگران وقتتم هم نگران کتابایی ک باید بخرم.لطفا اگ براتون مقدوره راهنماییم کنید.ممنونم[

باسلام.1.منابع.آیین دادرسی مدنی:3جلدبنیادین دکتر شمس(76%)
تجارت:کتابهای دکتر اسکینی5جلد(60%)
مدنی:برای مدنی 3اعمال حقوقی،6و7عقود معین دکتر کاتوزیان.مدنی8شفع وصیت و ارث دکتر کاتوزیان.مدنی4الزامات خارج از قرارداد دکتر صفایی و رحیمی.مدنی5مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی و امامی.+نظم دکتر کاتوزیان(61)
متون فقه :تحریرالروضه(67)
2.برای ارشد حدود4ماه مطالعه مستمر داشتم تقریبا از دی ماه شروع کردم بخوندن البته باید بگم که هرروز متون فقه رو تو برنامم داشتم،به شما هم پیشنهاد میکنم هرروز قسمتی از ساعات مطالعتون رو به متون فقه اختصاص بدین چون درس خیلی مهمی هست و تو فهم و تسلط بر مدنی کمکتون میکنه.
3.من کتاب تست کار نکردم فقط هفته آخر سوالات آزمون های چندسال اخیر رو ی نگاهی انداختم.
4.ساعات مطالعه م متغیر بود ولی تقریبا روزی6،7ساعت مطالعه داشتم.
نگران نباشید مطمئن باشید اگر بر همین منابع اصلی تسلط پیدا کنید انشاالله رتبه خوبی کسب میکنید.امیدوارم تونسته باشم بهتون کمکی کرده باشم.
----------------------
سلام. از راهنمایی شما ممنونم

سلام نگفتید متون حقوقی چند درصد زدید؟
نقل قول کردن
hamid norouzi
0 #413 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهhamid norouzi 1395-05-07 12:49
سلام...با رتبه153 حقوق خصوصی چه دانشگاه های شانس قبولی هس؟
---------------------
سلام. دوست گرامی بالای سایت نوشتم که اطلاعات بنده به روز نیست. موفق باشید/
نقل قول کردن
ای و ب
0 #412 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهای و ب 1395-05-05 11:22
سلام
سوال بنده اینکه ایا با رتبه112 حقوق بین الملل احتمال اینکه یکی از دانشگاه های تهران اونم واحد روزانه قبول بشم هستش یا نه؟؟با توجه به اینکه دانشگاه خوارزمی امسال داره ده تا میگیره علوم قضایی هم نه تا و درواقع ظرفیت افزایش پیدا کرده ایا امیدی دارم با توجه به اینکه اول من تمام دانشگاه های روزانه توی تهران زدم بعدش قم انتخاب کردم.در ضمن ممنون بابت سایت خوبتوتن
-----------------------
سلام. فکر نمیکنم روزانه تهران شانس داشته باشید. موفق باشید
نقل قول کردن
وکالت
0 #411 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهوکالت 1395-05-04 06:52
با سلام و خسته نباشید.
میشه لطف کنید و بگید حقوق مدنی رو برای وکالت چطور باید خوند که مطالبش فراموش نشه ؟ممنون
---------------------------
سلام. سعی کنید مرور کنید. مقلا امروز یک بحث را بخوانید، فردا صبح همان را مرور کنید. یک هفته بعد مرور کنید. یک ماه بعد مرور کنید. دو ماه بعد مرور کنید و ...
نقل قول کردن
زهـــــــــرا
0 #410 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهزهـــــــــرا 1395-04-28 20:51
با سلام
لطف کنید روش خوندن متون فقه و متون حقوقی رو مطرح کنید؟
-------------------------------
سلام. برای فقه در ساده ساز متون فقه توضیحاتی داده شده. اینجا را ببینید
sadesaz.ir/223
در متون حقوقی، سوالات متون تخصصی ارشد ۸۶ به بعد را حتما کار کنید. روش حل درک مطلب را از کتب مربوطه فرا بگیرید. اگر سطح زبانتان پایین هست، متن حقوقی را کنار بگذارید و روی دروس تخصصی با غریب بالاتر سرمایه گذاری کنید
نقل قول کردن
بابک
-1 #409 ارشد حقوقبابک 1395-04-24 09:59
سلام- با رتبه 5 سهمیه ایثارگران آیا شانس قبولی در رشته حقوق نفت وگاز و حقوق عمومی دانشگاه های تهران - بهشتی- علامه طباطبایی- تبریز هست؟
------------------------
متاسفانه اطلاعاتی در این زمینه ندارم. موفق باشید.
نقل قول کردن
فرهاد
+1 #408 دانشگاه گیلانفرهاد 1395-04-22 19:27
جناب دکتر سلام
دانشگاه گیلان به نظر حضرتعالی در گرایش جزا از چه جایگاهی برخورداره؟ به نسبت دانشگاه شیراز و وسایر شهرستان ها
----------------------------------
سلام. دانشگاه خوبی هست. جزو ۵ دانشگاه شهرستانی خوب.
نقل قول کردن