پرینت

کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته

در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

شما می توانید با مقایشه کارنامه خود با این اطلاعات، رتبه خود را پیش بینی نمایید. اطلاعات ارائه شده براساس بانک اطلاعاتی داوطلبان سال قبل می باشد ، پس دقت داشته باشید که امکان تغییر در رتبه ها وجود دارد.

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1390

 

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

  سال 1388     

 

سال 1389

120

73

25

30

70

 

سال1390

163

93

88

50

101

 

 

نمونه درصدهای ارشد

http://lawtest.ir/download/download2.gif

رتبه1 کنکور90(توحید شفیع زاده دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 100 ج.ا 80 آدک 100 فقه 66 زبان 42 معدل 17/97

رتبه6 کنکور90(وحید دادگستر دانشجوی دوره لیسانس علوم قضایی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا83 آدک 91 فقه 76 زبان منفی1 معدلو نمیدونم

رتبه8 کنکور90(مجتبی مرادیان دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 72 ج.ا93 آدک 84 فقه 76 زبان 30 معدل 17/70

رتبه14 کنکور90 (خانم عظیمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد وپذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا 86 آدک 84 فقه 56 زبان 6 معدل 18/20

رتبه46 کنکور90(خانم کریمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در علامه طباطبایی)
ج.ع 66 ج.ا 75 آدک 93 فقه 62 زبان 0 معدل 18/35

رتبه98 کنکور90 (حسین محمدکوره پز دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در پردیس قم دانشگاه تهران(شبانه))
ج.ع 79 آدک 62 ج.ا 81 فقه 71 زبان 0 معدل 17/30

رتبه11 کنکور89( آقای جهان بخت دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 90 ج.ا 85 آدک 80 فقه 36 زبان 22 معدل 16/10

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)

مدنی:85 تجارت: 75 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:85 متون حقوقی:22

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73 تجارت: 84 آیین دادرسی مدنی:89 متون فقه:64 متون حقوقی:0

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93 تجارت: 65 آیین دادرسی مدنی:61 متون فقه:73 متون حقوقی:1.10-


رتبه 14 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83 تجارت: 80 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:69 متون حقوقی:0
رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:93 تجارت: 66 آیین دادرسی مدنی:68 متون فقه:43 متون حقوقی:3-

رتبه 43 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:(روزانه تربیت مدرس)

مدنی:77 تجارت: 43 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:40 متون حقوقی:57

رتبه 94 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و 40 مالکیت فکری سال 90:

مدنی:76 تجارت: 46 آیین دادرسی مدنی:28 متون فقه:70 متون حقوقی:28

رتبه 176 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی و سال 90:(روزانه شیراز)

مدنی:80 تجارت:82 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:35 متون حقوقی:0

رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64 تجارت: 63 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:42 متون حقوقی:10

رتبه 570 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:

مدنی 70 تجارت 55 آیین دادرسی مدنی 57 متون فقه 55 متون حقوقی 0

رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68 تجارت: 56 آیین دادرسی مدنی:53 متون فقه:51 متون حقوقی:3-

رتبه 897 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:( مجازی تربیت مدرس)

مدنی: 51 تجارت:46 آیین دادرسی مدنی 49 متون فقه 45 متون حقوقی

--------------

کارنامه  سال 1391

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67

 

رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33

 

رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

 

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22

 

رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

 

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 

 

 

رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

 

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89

 

رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

 

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33

 

رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

 

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0

 

رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

 

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20

 

رتبه 187  حقوق خصوصی و ١٦٦ مالكيت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/٥٦   آزاد                                                            

 

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:٦١/٦      متون حقوقی:٤/٤

 

رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

 

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0

 

رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0

 

رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 

 

رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

به نقل از گام حق

 

   کارنامه ی رتبه یک گرایش تجارت بین الملل سال ۹۱

 

نام درس
نمره به درصد
متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
77/78
حقوق مدني
73/33
حقوق تجارت
71/11
ائين دادرسي مدني
42/22
متون فقه
59/65
حقوق جزاي عمومي
سفيد
حقوق جزاي اختصاصي
سفيد
حقوق بين الملل عمومي
15/00
حقوق اداري
سفيد
حقوق اساسي
سفيد
حقوق مدني /تعهدات /
سفيد
حقوق بين الملل خصوصي
90/48
ايين دادرسي كيفري
سفيد
حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد
سازمانهاي بين المللي
سفيد
اصول فقه
سفيد
حقوق مدني /اشخاص تاوصيت وارث /
سفيد
ايين دادرسي مدني /دعاوي خانوادگي /
سفيد
حقوق ارتباطات
سفيد

 

گرايش
رتبه کل داوطلب بدون سهميه
8و1
11
2
234
3
10990
4
991
5
1761
6
2
7
99
9
1
10
1129
11
2468
12
30

منبع

 

 

 

 

 

 

 

کارنامه سال 1392

مدني66 تجارت91 ايين دادرسي 71 و فقه 15 = رتبه خصوصي 65 تجارت 46 مالكيت79

متون حقوقی: 22            متون فقه22           ج عمومی:75             ج اختصاصی:75     ایین:91  - رتبه 85 جزا

متون فقه 56.14 متون حقوقی 7.78 جزا اختصاصی 100 جزا عمومی 93.33 و ا.دادرسی کیفری 66.67 رتبه 11

جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 71 کیفری 68 متون فقه 17 معدل 16.39 آزاد.   رتبه 438

متون حقوقی -0- متون فقه 36 اختصاصی 100 عمومی71 ایین دادرسی 84  معدل16 رتبه 51


متون حقوقی 52 مدنی 63 تجارت62 ادم 52 متون فقه 50 رتبه 36 خصوصی و اقتصادی-6 مالکیت و 57 تجارت بین الملل


مدنی 48 تجارت 61 متون حقوقی 64 دادرسی 57 فقه 40 رتبه 91 خصوصی و رتبه 12 مالکیت فکری

مدنی 48 آدم 91 تجارت 84 فقه 64 معدل  19/17 بین المللی قزوین رتبه 55 خصوصی

حقوق مدني 45 ، حقوق تجارت 68 ، آئين دادرسي مدني 76 ، متون فقه 40 رتبه 310 خصوصي- 532 مالكيت فكری

 

نوشتن دیدگاه

لطفا قبل از پرسش، ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

sanaz
0 #369 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهsanaz 1395-03-03 20:02
جواب من رو بدید سپاسگزار میشم
نقل قول کردن
ارزو
0 #368 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارزو 1395-03-03 16:16
سلام خداقوت به همه کنکوریا من فقط سه ماه خوندم ولی خیلی تلاش کردم روزی 14یا 16ساعت ولی امسال واقعا شاخه خصوصی سخت بود برخلاف سال 94 شما اخرین رتبه قبولی شبانه خصوصی فردوسی رو اطلاع دارید ؟
----------------------
سلام. نه متاسفانه اطلاع ندارم.
اگر سخت بودهف برای همه سخت بوده! انشاءاالله نتیجه می گیرید.
نقل قول کردن
sanaz
0 #367 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهsanaz 1395-03-03 14:44
سلام .خسته نباشید. من در کنکور امسال به جزاها و کیفری حدودا 70 درصد سوالات درست جواب دادم ایا شانس قبولی دارم در دانشگاه دولتی؟
------------------------------
سلام. کارنامه ها را ببینید. باید بالای 75 بزنید. مثلا جزای عمومی، اختصاصی و آدک: 75 درصد
فقه 50 درصد
نقل قول کردن
جهان
0 #366 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهجهان 1395-03-03 10:12
به نقل از جهان:
باسلام و خسته نباشید،برای کنکورامسال من رشته حقوق بین الملل شرکت کردم،متون حقوقی 3درصد بین الملل عمومی 50 درصد بین الملل خصوصی 30 حقوق اساسی 40 وتعهدات 6 درصد،بنظرتون بااین درصدهای فرضی چه رتبه ای میارم؟ممنون
------------
سلام. اطلاعات کافی برای تخمین ندارم. حدس می زنم شانسی برای قبولی ندارید

ینی کلا هیچ شانسی برای ملی پیام نوریا غیرانتفاعی نیس بنظرشما؟
--------------------------
سلام. فکر می کنم خیر!
نقل قول کردن
جهان
0 #365 ارشدجهان 1395-03-02 21:17
باسلام و خسته نباشید،برای کنکورامسال من رشته حقوق بین الملل شرکت کردم،متون حقوقی 3درصد بین الملل عمومی 50 درصد بین الملل خصوصی 30 حقوق اساسی 40 وتعهدات 6 درصد،بنظرتون بااین درصدهای فرضی چه رتبه ای میارم؟ممنون
------------
سلام. اطلاعات کافی برای تخمین ندارم. حدس می زنم شانسی برای قبولی ندارید
نقل قول کردن
مرتضی سعیدی
0 #364 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمرتضی سعیدی 1395-02-31 10:11
باسلام
ببخشید من امسال ازمون دادم به نظرشما حقوق نفت وگاز یاحقوق عمومی دانشگاه تهران با این درصدها قبول میشم یانه .لطفا جواب بدید. ممنون.
حقوق اساسی۷۰
حقوق اداری۸۰
حقوق بین الملل ۵۰
فقه ۶۰
زبان۳/۳۴
---------------------------
سلام. متاسفانه در مورد تخمین نتیجه اطلاعات بروزی ندارم. موفق باشید.
نقل قول کردن
Aliم
0 #363 حقوقAliم 1395-02-28 22:30
با سلام،باچه رتبهای میشه دانشگاه علوم قضایی قبول شد؟
--------------------------
سلام. قبلا حدود 50 جزا می توانست قبلو شود. اما یکی دو سالی هست که پیگیر رتبه ها نیستم.
نقل قول کردن
امتحان
0 #362 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامتحان 1395-02-28 10:14
سلام با این درصدها رتبه ام تقریبا چند میشه؟
مدنی 46 تجارت 37 آیین دادرسی مدنی 44 متون فقه 42 زبان 24
لطفا راهنمایی کنید؟؟
---------------------------
سلام. متاسفانه در مورد تخمین نتیجه اطلاعات بروزی ندارم. موفق باشید.
نقل قول کردن
سهیل حقوقدان
0 #361 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسهیل حقوقدان 1395-01-30 17:30
سلام ... صفایی
بنده با رتبه 60تا80 جزا دانشگاه های تهران شانس قبولی دارم؟
پیشاپیش ممنون از پاسخگوییتون
-------------------------
سلام. شبانه ها بله. اما در مورد روزانه ها، کمی تردید دارم. شما فقفط مطالعه کنید.
با رتبه کاری نداشته باشید!
موفق باشید
نقل قول کردن
حسین محمدی
0 #360 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهحسین محمدی 1395-01-26 15:05
با سلام تا رتبه چند جزا برای مصاحبه دانشگاه علوم قضایی دعوت میشویم
--------------------
سلام. در جریان نیستم متاسفانه
نقل قول کردن
هدایتی
+1 #359 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتههدایتی 1395-01-16 21:31
سلام اقای صفا یی راستش من از شهریور93 که دارم برلب کنکور95میخونم الانم که دارم مینویسم بع معنای واقعی کلمه خستم و فقط دوست دارم این31روز بگذره و من سر جلسه کنکور باشم چن قلبا و مغزا خسته شدم فقط امیدوادم مشهد قبول شم چن عاشقانه دانشگاه فردوسی رو ذوست دارم.من ایمان دارم حتی یه آدم خیلی ضعیف و یه ادم قوی واقعا اگر زحمت کشیده باشه نتیجش میبینه.اون روزی که بشنوم رتبم زیر50شده از دم درب منزلمون تا امام زاده محل شتابان می دوم.به امید قبولی همه کنکوریهای زحمتکش و درس خون(امضای خدا پای تمام کارهایتان)
------------------------------------
سلام. احسنت به شما. لیس للانسان الا ما سعی
نقل قول کردن
alireza140
+1 #358 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهalireza140 1394-10-30 21:33
با سلام.برای قبولی ارشد جزا روزانه فردوسی مشهد حدودا چه رتبه ای نیاز هست؟با تشکر
----------------------------------
سلام. آمار سال به سال فرق دارند. حدود ۱۲۰
نقل قول کردن
ارشادی
+1 #357 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارشادی 1394-09-09 06:41
سلام برا قبول شدن درارشد حقوق جزا فقط دانشگاه دولتی هرشهری که باشه چه رتبه ای میخاد .ممنون لطفا جواب بدید
------------------
سلام. برای روزانه، زیر ۲۰۰
الان به این مسائل اصلا فکر نکنید. کسی که از الان تلاش می کند؛ در هر سطح علمی که باشد شانس بسیار بالایی برای قبولی دارد.
نقل قول کردن
امین72
0 #356 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامین72 1394-09-06 20:22
با سلام
با رتبه1300حقوق خصوصی شانس قبولی از دانشگاه سراسری چقدره و از کدوم شهر میشه قبول شد؟خواهشا جواب بدین
--------------------------
سلام. روزانه و شبانه شانسی ندارد
نقل قول کردن
سارا.mm
0 #355 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسارا.mm 1394-08-09 15:03
سلام آقای صفایی خیلی ممنون
من فکر می کردم در دانشگاه های پردیس تدریس دروس به زبان انگلیسی هست . پس چرا باید دانشجو به انگلیسی تسلط داشته باشه؟ و اینکه دانشگاه پردیس قم که زیر نظر دانشگاه قم هست رو چه طور ارزیابی می فرمایید؟
----------------------------
سلام. پردیس های دانشگاهی عمدتا برای کسب درآمد شکل گرفته‌اند و افرادی که در واحد اصلی قبول نمیشوند, در این واحدها ثبت نام میکنند. نمیدانم چرا گفتند تسلط بر زبان انگلیسی ضروریست
سطح پردیس فارابی اینچنین نیست و سطح بالایی دارد.
از واحد اشاره شده اطلاع ندارم متأسفانه
نقل قول کردن
میلاد70
0 #354 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمیلاد70 1394-08-08 19:01
سلام شرکت کننده های جزا بیشترن یا خصوصی و قبولی در کدام رشته سختره ؟
اینجوری که از درصدهای 92 متوجه شدم جزا سخت تره درسته؟
--------------------------------------
سلام. میانگین درصدهای داوطلبان جزایی بالاتر از خصوصی هست، چرا که منابع خصوصی گسترده تر هست. هرکدام سختی خودش را دارد. یکی منابع کمتری دارد و درصد بالاتری برای قبولی نیاز هست و دیگری منابع بیشتری دارد و درصدهای اکتسابی داوطلبانش کمتر هست
نقل قول کردن
مریمی
0 #353 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمریمی 1394-08-06 09:18
سلام
برای تحصیل در شهری دیگه و گرفتن خوابگاه اجازه همسر لازم هست؟
با تشکر
--------------------------------------
سلام. در مقررات خوابگاه چنین چیزی ندیدم
نقل قول کردن
هاشم احمدی
+1 #352 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتههاشم احمدی 1394-08-05 07:01
سلام،آقای صفایی کتابای دکتر اردبیلی و دکتر میرمحمدصادقی چاپ 92(بعد از انتشار قانون جدید مجازات اسلامی) برای ارشد قابل استفاده است یا بایستی جدیدترین چاپ کتب مذکور تهیه بشه؟باتشکر
--------------------------------------
سلام. قابل استفاده است. لیکن آقای دکتر میرمحمدصادقی در ویرایش های اخیرشان اصلاحاتی کرده اند و بهتر هست از کتب دوستان، آن موارد انگشت شمار را اصلاح کنید.
نقل قول کردن
سارا.mm
+1 #351 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسارا.mm 1394-07-29 17:15
خواهشمندم بنده رو راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
سارا.mm
0 #350 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسارا.mm 1394-07-28 19:34
ببخشید یک سوال دیگه از خدمتتون داشتم ، شنیدم شهریه ثابت پردیس فارابی تهران حدود شش میلیون در میادآیا صحت داره؟ و اینکه از نظر علمی جایگاه مناسبی توی دانشگاه های ایران داره و ارزش این همه هزینه کردن داره؟
-----------------
سلام. ۱ نه. حتما شما شبانه پذیرفته شدید یا ؟ شبانه هم انقدر شهریه ندارد
۲ خیلی خوب هست.
نقل قول کردن
سارا.mm
0 #349 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسارا.mm 1394-07-28 19:22
سلام تو رو خدا ممنون می شم جوابمو بدید
من تکمیل ظرفیت ارشد جزا دانشگاه پردیس قم قبول شدم. منتها انگار دو تا پردیس توی قم هست که یکیش پردیس فارابی تهران واقع در قم هست که شهریه اش خیلی بالاس. می خواستم بدونم الان منظور کدوم پردیس هست و اینکه توی دانشگاه های پردیس تدریس دروس به زبان انگلیسی هست؟
------------------------------------------
سلام. تحصیل در پردیس فارابی رایگان است. مگر دوره شبانه و ...
فارسی تدریس میشود
نقل قول کردن
mahla
0 #348 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهmahla 1394-07-16 12:37
سلام
ميخواستم بدونم تاچه رتبه اي روزانه ي دانشگاه هاي تهران و تا چه رتبه اي شبانه ي دانشگاه هاي تهران رو ميارم؟
ممنون.
------------------
سلام. گرایش های متعددی وجود دارد
بستگی به ظرفیت دارد. محاسبه آن آسان است. برای رزوانه های تهران، تعداد ظرفیت های روزانه دانشگاه های شهر تهران را جمع ببندید، همینطور برای شبانه، تعداد ظرفیت های روزانه+شبانه دانشگاه های شهر تهران را جمع ببندید،
حدود ظرفیت به دست می آید.
دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته ۹۴
www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=2053
نقل قول کردن
Hanieh Bahmanian
0 #347 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهHanieh Bahmanian 1394-07-14 17:55
سلام برای قبولی در دانشگاهای اهواز وخرم آبادرشته ی حقوق خصوصی چه رتبه هایی لازمه؟منون میشم اگه جوابموبدید
----------------------
سلام. دقیقا نمی دانم. حدود ۳۵۰ در کاشان قبول می شود.
نقل قول کردن
سماصمدی
0 #346 ارشدسماصمدی 1394-07-05 17:31
سلام اقای صفایی شبتون بخیر.من امسال یعنی95ارشددارم گرایش حقوق خصوصی میخواستم بدونم کلا با چه رتبه ای میشه سراسری روزانه قبول شد و هر شهری هم باشه مشکلی نیستفقط سراسری روزانه....ممنون میشم جواب بدید با چه رتبه مچکرم
--------------------
سلام. شما می توانید دفترچه انتخاب رشته سال قبل را دانلود کنید و ظرفیت ها را بشمارید. همچنین کارنامه برخی داوطلبان را اینجا قرار داده ام.
lawtest.ir/49
روزانه کاشان با حدود ۳۵۰ قبول شده اند.
نقل قول کردن
مهرک
0 #345 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمهرک 1394-06-27 11:42
با سلام .من رتبه 103 حقوق دانشگاه آزاد را کسب کردم اما در انتخاب رشته اشتباه کردم و یکی از رشته های بدون محوز دانشگاه آزاد را انتخاب کردم.اگر برای تکمیل ظرفتیت اقدام کنم چقدر ممکنه حقوق نه (فقه و حقوق) توی واحدهای تهران قبول بشم؟
-----------------------
سلام. صفر درصد
نقل قول کردن