پرینت

کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته

در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

شما می توانید با مقایشه کارنامه خود با این اطلاعات، رتبه خود را پیش بینی نمایید. اطلاعات ارائه شده براساس بانک اطلاعاتی داوطلبان سال قبل می باشد ، پس دقت داشته باشید که امکان تغییر در رتبه ها وجود دارد.

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1390

 

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

  سال 1388     

 

سال 1389

120

73

25

30

70

 

سال1390

163

93

88

50

101

 

 

نمونه درصدهای ارشد

http://lawtest.ir/download/download2.gif

رتبه1 کنکور90(توحید شفیع زاده دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 100 ج.ا 80 آدک 100 فقه 66 زبان 42 معدل 17/97

رتبه6 کنکور90(وحید دادگستر دانشجوی دوره لیسانس علوم قضایی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا83 آدک 91 فقه 76 زبان منفی1 معدلو نمیدونم

رتبه8 کنکور90(مجتبی مرادیان دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 72 ج.ا93 آدک 84 فقه 76 زبان 30 معدل 17/70

رتبه14 کنکور90 (خانم عظیمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد وپذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا 86 آدک 84 فقه 56 زبان 6 معدل 18/20

رتبه46 کنکور90(خانم کریمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در علامه طباطبایی)
ج.ع 66 ج.ا 75 آدک 93 فقه 62 زبان 0 معدل 18/35

رتبه98 کنکور90 (حسین محمدکوره پز دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در پردیس قم دانشگاه تهران(شبانه))
ج.ع 79 آدک 62 ج.ا 81 فقه 71 زبان 0 معدل 17/30

رتبه11 کنکور89( آقای جهان بخت دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 90 ج.ا 85 آدک 80 فقه 36 زبان 22 معدل 16/10

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)

مدنی:85 تجارت: 75 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:85 متون حقوقی:22

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73 تجارت: 84 آیین دادرسی مدنی:89 متون فقه:64 متون حقوقی:0

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93 تجارت: 65 آیین دادرسی مدنی:61 متون فقه:73 متون حقوقی:1.10-


رتبه 14 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83 تجارت: 80 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:69 متون حقوقی:0
رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:93 تجارت: 66 آیین دادرسی مدنی:68 متون فقه:43 متون حقوقی:3-

رتبه 43 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:(روزانه تربیت مدرس)

مدنی:77 تجارت: 43 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:40 متون حقوقی:57

رتبه 94 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و 40 مالکیت فکری سال 90:

مدنی:76 تجارت: 46 آیین دادرسی مدنی:28 متون فقه:70 متون حقوقی:28

رتبه 176 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی و سال 90:(روزانه شیراز)

مدنی:80 تجارت:82 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:35 متون حقوقی:0

رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64 تجارت: 63 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:42 متون حقوقی:10

رتبه 570 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:

مدنی 70 تجارت 55 آیین دادرسی مدنی 57 متون فقه 55 متون حقوقی 0

رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68 تجارت: 56 آیین دادرسی مدنی:53 متون فقه:51 متون حقوقی:3-

رتبه 897 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:( مجازی تربیت مدرس)

مدنی: 51 تجارت:46 آیین دادرسی مدنی 49 متون فقه 45 متون حقوقی

--------------

کارنامه  سال 1391

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67

 

رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33

 

رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

 

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22

 

رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

 

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 

 

 

رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

 

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89

 

رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

 

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33

 

رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

 

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0

 

رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

 

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20

 

رتبه 187  حقوق خصوصی و ١٦٦ مالكيت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/٥٦   آزاد                                                            

 

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:٦١/٦      متون حقوقی:٤/٤

 

رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

 

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0

 

رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0

 

رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 

 

رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

به نقل از گام حق

 

   کارنامه ی رتبه یک گرایش تجارت بین الملل سال ۹۱

 

نام درس
نمره به درصد
متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
77/78
حقوق مدني
73/33
حقوق تجارت
71/11
ائين دادرسي مدني
42/22
متون فقه
59/65
حقوق جزاي عمومي
سفيد
حقوق جزاي اختصاصي
سفيد
حقوق بين الملل عمومي
15/00
حقوق اداري
سفيد
حقوق اساسي
سفيد
حقوق مدني /تعهدات /
سفيد
حقوق بين الملل خصوصي
90/48
ايين دادرسي كيفري
سفيد
حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد
سازمانهاي بين المللي
سفيد
اصول فقه
سفيد
حقوق مدني /اشخاص تاوصيت وارث /
سفيد
ايين دادرسي مدني /دعاوي خانوادگي /
سفيد
حقوق ارتباطات
سفيد

 

گرايش
رتبه کل داوطلب بدون سهميه
8و1
11
2
234
3
10990
4
991
5
1761
6
2
7
99
9
1
10
1129
11
2468
12
30

منبع

 

 

 

 

 

 

 

کارنامه سال 1392

مدني66 تجارت91 ايين دادرسي 71 و فقه 15 = رتبه خصوصي 65 تجارت 46 مالكيت79

متون حقوقی: 22            متون فقه22           ج عمومی:75             ج اختصاصی:75     ایین:91  - رتبه 85 جزا

متون فقه 56.14 متون حقوقی 7.78 جزا اختصاصی 100 جزا عمومی 93.33 و ا.دادرسی کیفری 66.67 رتبه 11

جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 71 کیفری 68 متون فقه 17 معدل 16.39 آزاد.   رتبه 438

متون حقوقی -0- متون فقه 36 اختصاصی 100 عمومی71 ایین دادرسی 84  معدل16 رتبه 51


متون حقوقی 52 مدنی 63 تجارت62 ادم 52 متون فقه 50 رتبه 36 خصوصی و اقتصادی-6 مالکیت و 57 تجارت بین الملل


مدنی 48 تجارت 61 متون حقوقی 64 دادرسی 57 فقه 40 رتبه 91 خصوصی و رتبه 12 مالکیت فکری

مدنی 48 آدم 91 تجارت 84 فقه 64 معدل  19/17 بین المللی قزوین رتبه 55 خصوصی

حقوق مدني 45 ، حقوق تجارت 68 ، آئين دادرسي مدني 76 ، متون فقه 40 رتبه 310 خصوصي- 532 مالكيت فكری

 

نوشتن دیدگاه

لطفا قبل از پرسش، ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

امیر محسن
-2 #318 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامیر محسن 1393-07-11 03:52
با سلام.امسال میخوام ارشد حقوق جزا کنکور بدم.سهمیه شاهد دارم.لطفا راهنمایی کنید که درسها رو برای قبولی در دانشگاه دولتی چند درصد باید بزنم دانشگاهش مهم نیست.باتشکر
----------------------------
سلام. از سهمیه ها اطلاعی ندارم. اما کارنامه داوطلبان عادی در سایت درج شده است. خودتان مقایسه بفرمایید. با رتبه حدود ۳۰۰، غیرانتفاعی قبول می شوید. با رتبه حدود ۱۷۰ روزانه
نقل قول کردن
ن.م
-1 #317 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهن.م 1393-06-23 19:04
سلام.میخواستم بدونم حدودا با چه رتبه ای حقوق بین الملل دانشگاه شیراز میشه قبول شد؟
مرسی
--------------------------
سلام. شرمنده ام. اطلاع ندارم.
نقل قول کردن
فقه
0 #316 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهفقه 1393-06-23 14:40
با سلام و خسته نباشید خواهشمندم که منو راهنمایی کنید ممنون میشم بنده با لیسانس فقه و معدل 15 وبا این درصدا متون فقه 40 مدنی 60ایین مدنی 50 زبان 0 تجارت 40 کجا میتونم قبول بشم و به نظرتون رتبم چند میشه میدونم نمیشه دقیق گفت تقریبی هم بگید برام کفایت میکنه ولی خواهشا رتبه و دانشگاهو بگید که کجا قبول میشم ممنون میشم تقریبی بگید تشکر
-------------------------------
سلام. لطفا دقیقه این کارنامه ها را ببینید! خودتان درصدهایتان را میتوانید مقایسه کنید.
نقل قول کردن
اردبیل
+1 #315 ارشداردبیل 1393-06-16 17:56
سلام میشه لطف کنین و بگین که دوستان با این رتبه هاشون از کدوم شهرا قبول شدن؟
-----------------------------
سلام. خیلی ها را فراموش کرده ام! برخی هم نگفته بودند! با رتبه حدود در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی، از دانشگاه های خوب شهرستان قبلو می شوید.
نقل قول کردن
zizigoloeslami
+1 #314 ارشد حقوقzizigoloeslami 1393-04-06 12:18
سلام خسته نباشید با رتبه ۱۱۸حقوق عمومی ومعدل موثر ۱۶.۳۵روزانه کدوم دانشگاه قبول میشم ؟
------------------------
سلام.سمنان، همدان، بابلسر و ...
نقل قول کردن
salman
0 #313 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهsalman 1393-03-11 07:09
سلام وخسته نباشید.میخواستم بدونم در دوره ارشدهم میشه انصراف داد ودوباره برگشت وادامه تحصیل داد؟
-------------------------
سلام. تحت شرایطی بله. با بخش آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه مربوطه تماس بگیرید
نقل قول کردن
liska
+2 #312 حقوقliska 1393-03-09 11:42
سلام با رتبه۱۱۸روزانه ارشد حقوق عمومی شانسی دارم؟
--------------------------------
سلام.اگر حدوداً ۱۳۰ نفر ظرفیت کل روزانه ها+ شبانه های تهران باشد، شانس دارید.
نقل قول کردن
sahar24
0 #311 karshenasie arshadsahar24 1393-02-31 05:01
salam ,vaghtetun bekheir.
be nazaretun ba rotbeye 84 gerayeshe houghoughe tejarate beinolmelal mitunam shabane ghabul sham?
-------------------------
سلام. اطلاع ندارم. اما، ظرفیت های روزانه و شبانه را بشمارید، اگر در حدود ۹۰ بود، شانس بالایی دارید
نقل قول کردن
2541
0 #310 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته2541 1393-02-30 09:04
سلام با رتبه20 تجارت بین الملل چقدر احتمال قبولی در دانشگاه بهشتی را دارم؟
بین تهران و علامه برای این رشته کدام دانشگاه بهتر است؟
-----------------------
سلام. بهشتی فکر نکنم قبول شوید. رتبه ۲۰ سال قبل الان در علامه ادمه تحصیل می دهد. شاید چون علامه در تهران است، بهتر باشد
نقل قول کردن
یاسر بای
0 #309 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهیاسر بای 1393-02-29 07:18
سلام
با رتبه 122 جزا بهترین دانشگاهی که میتونم برم کجاست؟
---------------------
سلام. نزدیکترین دانشگاه به محل سکونتتان که دوره دکتری دارد. قم-کاشان-شیراز- مازندران
نقل قول کردن
سلام
+1 #308 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسلام 1393-02-28 14:21
سلام
ببخشین معدل کارشناسی غیرمرتبط چطوری حساب میشه؟
یکی معدلش 15تو جزا تو رتبه ش چطوری تاثیر میزاره؟
میگن 20درصد یعنی یک پنجم نمره کل؟
----------------------
سلام. اطلاع ندارم.
بیست درصد، یعنی یک پنجم نمره کل. از ۱۰۰۰۰، دو هزار برای معدل است
نقل قول کردن
م.م
0 #307 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهم.م 1393-02-22 09:06
سلام بارتبه 386 تجارت بین الملل شانس قبولی دارم؟وایا با رتبه ی 169 تجارت اقتصادی بین الملل شانس قبولی دارم؟
-----------------------
سلام. خیر. اما انتخاب رشته کنید
نقل قول کردن
سالار
+2 #306 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسالار 1393-02-22 03:55
سلام مخوام ببینم بارتبه 750 آیاجایی روزانه میشه قبول شد مثلا گرایشهای حقوق اقتصادی، یاحقوق تجارت بین الملل یامثل حقوق ثبت اسناد واملاک؟ شبانه چطور؟ امیدی هست....
----------------------
سلام. شایدغیر انتفاعی های شهرستان ها.
نقل قول کردن
na
-1 #305 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهna 1393-02-21 16:08
با رتبه 600 حقوق خصوصی امکان قبولی در چه رشته محلی وجود داره؟
------------------
سلام. متاسفانه اطلاعات کمی دارم. غیرانتفاعی ها احتمالا شانس دارید
نقل قول کردن
sina
+1 #304 ارشد 93sina 1393-02-21 11:35
سلام، من با این درصدها: زبان27 ، مدنی31 ، تجارت57 ، ادم52 ، متون فقه20 ، رتبه حقوق خصوصیم شده 2800 ، اشتباه نشده به نظرتون؟
آخه درصدای سالهای پیشو که نگاه میکنم درصدای مشابه این رتبشون زیر 1000 بوده.
با این رتبه هیچ امیدی نیست؟
---------------------
سلام. خیر
نقل قول کردن
sadegh
+4 #303 اعلام نتایج ارشد93sadegh 1393-02-21 10:46
سلام
رتبه ام با میانگین 67/64 دو رقمی شد ... البته فکر میکردم زیر 50باشه حالا تو قسمتی که مخصوص این نتایج بذارید مزاحمتون میشم مثل همیشه...
فقط 2تا سوال داشتم
1. من معدل اعلامیم واسه کارشناسی ارشد 16/08 بوده و تو سربرگ اعلام نتایج هم همین هست اما پایین برگه اومده معدل موثر 16/32 یعنی چی؟ من فارغ التحصیل از پیام نور هستم

2. آیا با این میانگین و این رتبه جای اعتراض هست آخه سال پیش دوستی با همین میانگین وحدودآ همین معدل زیر 50شد؟

تشکر
-------------------------------
سلام. تبریک
معدل موثر، معدل شما ضربدر ضریب دانشگاهتان است. جای اعتراضی نیست. در صورت تمایل، به سازمان سنجش اعلام کنید
نقل قول کردن
عع
0 #302 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهعع 1393-02-20 15:26
ج.ع100
ج.ا80
آ.د60
فقه70
میتوان روزانه قبول شد
------------------------
سلام. صد در صد
نقل قول کردن
نسیم
+1 #301 ارشدنسیم 1393-01-15 08:29
سلام اقای صفایی
میخواستم بونم که ایا با این درصد ها امکان قبولی در یک دانشگاه خوب به صورت روزانه وجود داره یا نه؟امیدی به قبولی در دانشگاه اصفهان هست یا نه؟
لطفا به ایمیلم ارسال کنید
باسپاس فراوان
جزاعمومی78
جزااختصاصی62
فقه45
دادرسی کیفری43
-------------------------
سلام. به نظرم شانسی ندارید.
نقل قول کردن
sadegh
+2 #300 نمونه کارنامه ارشد91sadegh 1393-01-04 07:57
سلام دوست عزیز
از اونجایی که دیدم شما سعی کردید کارنامه سالهای قبل رو بذارید و کاربران رو راهنمایی میکنید تا براساس همین اطلاعات کارنامه ای که در اختیارشون گذاشتید رتبه خودشون رو براساس نحوه آموزشی که گفتید تخمین بزنند ...>>>بنده تو وبگردی که داشتم به چند نمونه از کارنامه های ارشد جزا حقوق خصوصی ارشد91 برخوردم که گفتم ارائه بدم تا کاربران با مجموعه وسیع تری روبه رو باشند
البته میخواستم خودم رتبه ها و درصدها رو از تو کارنامه در بیارم بنویسم و بفرستم اما گفتم شاید تو ذهن بعضیآ موثق جلوه نکنه و همچنین خواستم بنویسم ایمیل کنم که متاسفانه ایمیلی ازشما نداشتم و ناچار آدرس رو میفرستم و اگر صلاح دونستید خودتون جزء موارد درصدی کارنامه های بالا بصورت نوشته قرار بدید تا اینطوی دسترسی دوستان راحتتر باشه(اگر صلاح میدونید آدرس رو به نمایش نذارید تا جنبه تبلیغ نداشته باشه) ... واگر ایمیلی خاصی واسه سایت و کاربران دارید ممنون میشم ارائه بدید.

نمونه کارنامه ارشد جزا و حقوق خصوصی ارشد 91 : milan-il.blogfa.com/post/115

مر C ی .
---------------------------
سلام. نظر شما عینا در سایت قرار گرفت
نقل قول کردن
مهدی
+3 #299 wwwwwwwمهدی 1392-12-19 07:14
اگه میشه کارنامه داوطلبان حقوق عمومی رو هم روی سایت بذارین
نقل قول کردن