پرینت

کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته

در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

شما می توانید با مقایشه کارنامه خود با این اطلاعات، رتبه خود را پیش بینی نمایید. اطلاعات ارائه شده براساس بانک اطلاعاتی داوطلبان سال قبل می باشد ، پس دقت داشته باشید که امکان تغییر در رتبه ها وجود دارد.

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1390

 

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

  سال 1388     

 

سال 1389

120

73

25

30

70

 

سال1390

163

93

88

50

101

 

 

نمونه درصدهای ارشد

http://lawtest.ir/download/download2.gif

رتبه1 کنکور90(توحید شفیع زاده دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 100 ج.ا 80 آدک 100 فقه 66 زبان 42 معدل 17/97

رتبه6 کنکور90(وحید دادگستر دانشجوی دوره لیسانس علوم قضایی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا83 آدک 91 فقه 76 زبان منفی1 معدلو نمیدونم

رتبه8 کنکور90(مجتبی مرادیان دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 72 ج.ا93 آدک 84 فقه 76 زبان 30 معدل 17/70

رتبه14 کنکور90 (خانم عظیمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد وپذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا 86 آدک 84 فقه 56 زبان 6 معدل 18/20

رتبه46 کنکور90(خانم کریمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در علامه طباطبایی)
ج.ع 66 ج.ا 75 آدک 93 فقه 62 زبان 0 معدل 18/35

رتبه98 کنکور90 (حسین محمدکوره پز دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در پردیس قم دانشگاه تهران(شبانه))
ج.ع 79 آدک 62 ج.ا 81 فقه 71 زبان 0 معدل 17/30

رتبه11 کنکور89( آقای جهان بخت دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 90 ج.ا 85 آدک 80 فقه 36 زبان 22 معدل 16/10

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)

مدنی:85 تجارت: 75 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:85 متون حقوقی:22

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73 تجارت: 84 آیین دادرسی مدنی:89 متون فقه:64 متون حقوقی:0

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93 تجارت: 65 آیین دادرسی مدنی:61 متون فقه:73 متون حقوقی:1.10-


رتبه 14 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83 تجارت: 80 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:69 متون حقوقی:0
رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:93 تجارت: 66 آیین دادرسی مدنی:68 متون فقه:43 متون حقوقی:3-

رتبه 43 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:(روزانه تربیت مدرس)

مدنی:77 تجارت: 43 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:40 متون حقوقی:57

رتبه 94 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و 40 مالکیت فکری سال 90:

مدنی:76 تجارت: 46 آیین دادرسی مدنی:28 متون فقه:70 متون حقوقی:28

رتبه 176 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی و سال 90:(روزانه شیراز)

مدنی:80 تجارت:82 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:35 متون حقوقی:0

رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64 تجارت: 63 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:42 متون حقوقی:10

رتبه 570 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:

مدنی 70 تجارت 55 آیین دادرسی مدنی 57 متون فقه 55 متون حقوقی 0

رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68 تجارت: 56 آیین دادرسی مدنی:53 متون فقه:51 متون حقوقی:3-

رتبه 897 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:( مجازی تربیت مدرس)

مدنی: 51 تجارت:46 آیین دادرسی مدنی 49 متون فقه 45 متون حقوقی

--------------

کارنامه  سال 1391

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67

 

رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33

 

رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

 

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22

 

رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

 

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 

 

 

رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

 

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89

 

رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

 

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33

 

رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

 

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0

 

رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

 

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20

 

رتبه 187  حقوق خصوصی و ١٦٦ مالكيت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/٥٦   آزاد                                                            

 

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:٦١/٦      متون حقوقی:٤/٤

 

رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

 

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0

 

رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0

 

رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 

 

رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

به نقل از گام حق

 

   کارنامه ی رتبه یک گرایش تجارت بین الملل سال ۹۱

 

نام درس
نمره به درصد
متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
77/78
حقوق مدني
73/33
حقوق تجارت
71/11
ائين دادرسي مدني
42/22
متون فقه
59/65
حقوق جزاي عمومي
سفيد
حقوق جزاي اختصاصي
سفيد
حقوق بين الملل عمومي
15/00
حقوق اداري
سفيد
حقوق اساسي
سفيد
حقوق مدني /تعهدات /
سفيد
حقوق بين الملل خصوصي
90/48
ايين دادرسي كيفري
سفيد
حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد
سازمانهاي بين المللي
سفيد
اصول فقه
سفيد
حقوق مدني /اشخاص تاوصيت وارث /
سفيد
ايين دادرسي مدني /دعاوي خانوادگي /
سفيد
حقوق ارتباطات
سفيد

 

گرايش
رتبه کل داوطلب بدون سهميه
8و1
11
2
234
3
10990
4
991
5
1761
6
2
7
99
9
1
10
1129
11
2468
12
30

منبع

 

 

 

 

 

 

 

کارنامه سال 1392

مدني66 تجارت91 ايين دادرسي 71 و فقه 15 = رتبه خصوصي 65 تجارت 46 مالكيت79

متون حقوقی: 22            متون فقه22           ج عمومی:75             ج اختصاصی:75     ایین:91  - رتبه 85 جزا

متون فقه 56.14 متون حقوقی 7.78 جزا اختصاصی 100 جزا عمومی 93.33 و ا.دادرسی کیفری 66.67 رتبه 11

جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 71 کیفری 68 متون فقه 17 معدل 16.39 آزاد.   رتبه 438

متون حقوقی -0- متون فقه 36 اختصاصی 100 عمومی71 ایین دادرسی 84  معدل16 رتبه 51


متون حقوقی 52 مدنی 63 تجارت62 ادم 52 متون فقه 50 رتبه 36 خصوصی و اقتصادی-6 مالکیت و 57 تجارت بین الملل


مدنی 48 تجارت 61 متون حقوقی 64 دادرسی 57 فقه 40 رتبه 91 خصوصی و رتبه 12 مالکیت فکری

مدنی 48 آدم 91 تجارت 84 فقه 64 معدل  19/17 بین المللی قزوین رتبه 55 خصوصی

حقوق مدني 45 ، حقوق تجارت 68 ، آئين دادرسي مدني 76 ، متون فقه 40 رتبه 310 خصوصي- 532 مالكيت فكری

 

نوشتن دیدگاه

لطفا قبل از پرسش، ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

سماصمدی
0 #346 ارشدسماصمدی 1394-07-05 17:31
سلام اقای صفایی شبتون بخیر.من امسال یعنی95ارشددارم گرایش حقوق خصوصی میخواستم بدونم کلا با چه رتبه ای میشه سراسری روزانه قبول شد و هر شهری هم باشه مشکلی نیستفقط سراسری روزانه....ممنون میشم جواب بدید با چه رتبه مچکرم
--------------------
سلام. شما می توانید دفترچه انتخاب رشته سال قبل را دانلود کنید و ظرفیت ها را بشمارید. همچنین کارنامه برخی داوطلبان را اینجا قرار داده ام.
lawtest.ir/49
روزانه کاشان با حدود ۳۵۰ قبول شده اند.
نقل قول کردن
مهرک
0 #345 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمهرک 1394-06-27 11:42
با سلام .من رتبه 103 حقوق دانشگاه آزاد را کسب کردم اما در انتخاب رشته اشتباه کردم و یکی از رشته های بدون محوز دانشگاه آزاد را انتخاب کردم.اگر برای تکمیل ظرفتیت اقدام کنم چقدر ممکنه حقوق نه (فقه و حقوق) توی واحدهای تهران قبول بشم؟
-----------------------
سلام. صفر درصد
نقل قول کردن
مریم ظریفبور
0 #344 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمریم ظریفبور 1394-06-17 06:50
باسلام وعرض احترام من پردیس شهید بهشتی -حقوق تجارت قبول شده ام با توجه به اینکه ساکن شهرستان هستم ایا بنظر شما ارزش دارد که این رشته را بخوانم با یرای سال بعد تلاش کنم ؟
--------------------------
سلام. شخصاً با پردیس مخالفم. بهتر است مجدداً تلاش کنید.
نقل قول کردن
پژمان
0 #343 اطلاع رسانی بعد از گرفتن کارنامه!پژمان 1394-06-12 22:59
به نقل از پژمان:
سلام. رتبه 95 جزا شده ام. بهترین دانشگاه نزدیک تهران که بتوانم قبول شوم کدام است؟! آیا امکان قبولی در تهران (روزانه یا شبانه) دارم؟! چند درصد احتمال قبولی در دانشگاه تهران (فارابی قم) و دانشگاه قم را دارم؟ آیا ارزش علمی دانشگاه تهران-فارابی قم انقدر بالاتر هست که شبانه آن را به روزانه قم ترجیح دهم.
شرمنده بابت پرحرفی.
--------------------------
سلام. اگر مشکل مالی ندارید، شبانه پردیس فارابی دانشگاه تهران شانس دارید. من به روزانه قم و ... ترجیح میدهم.
در روزانه شهرستان ها: به لحاظ مسافتی قم مناسبتر است. احتمال قبولی تان در قم بسیار بالاست


سلام. خواستم به اطلاعتون برسونم که جزا شبانه دانشگاه علامه قبول شدم. روزانه تهران و پردیس فارابی قم قبول نشدم. شبانه تو تهران هم فقط همینو قبول شدم که البته لیسانسم هم علامه بود و اولویتم بود. شهرستانها جز روزانه مشهد،اصفهان،تبر یز و شیراز همه جا قبول بودم. وظیفم می دونستم اینا رو بهتون اطلاع بدم به درد بقیه هم در سالهای بعد خواهد خورد. شاد باشید. سوالی بود در خدمتم.
-----------------------------------------
سلام. تبریک عرض میکنم. فکر میکنم آموزش محور هست. لذا رزومه پژوهشی خود را باید تقویت نمایید.
لطفا منابع ، مدت مطالعه و توصیه هایتان را به دوستان اطلاع دهید. تشکر
نقل قول کردن
وجیح
0 #342 رتبه ی ارشدوجیح 1394-06-10 20:16
با سلام
حدود رتبه ی قبولی برای کارشناسی ارشد در دانشگاه روزانه اصفهان چند میباشد ؟؟؟
----------------------------
سلام. 150
نقل قول کردن
مریم99
0 #341 تهرانمریم99 1394-05-28 16:29
برای قبولی روزانه حقوق جزا در دانشگاه های تهران شهید بهشتی و علامه چه رتبه ای لازمه؟
------------------------
سلام. زیر 50
نقل قول کردن
000
0 #340 حقوق جزا000 1394-05-28 16:22
سلام اگه بخوام حقوق جزای روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه یا بوعلی سینا همدان قبول بشم باید رتبم چند باشه؟
---------------------------
سلام. حدود 170
نقل قول کردن
نسترن
0 #339 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنسترن 1394-05-24 15:35
سلام .با رتبه 138 جزا و جرم شناسی کدوم دانشگاه قبول میشم شیراز.کاشان.اصف هان قبول میشم؟ من انتخاب رشته اشتباه کردم و شیراز را اول زدم اصلا دوست ندارم شیراز قبول بشم بهم بگید احتمال داره خدای نکرده شیراز قبول بشم؟؟؟
--------------------------
سلام. شانس کمی در شیراز دارید. اما دانشگاه بسیار خوبی است
نقل قول کردن
مصطفی
0 #338 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمصطفی 1394-02-31 13:14
سلام می خواستم بدونم دعوت به دانشگاه علوم قضایی برای مصاحبه مانع قبولی در سایر کد رشته محلها میشه ?یا نه ?
---------------------
سلام. خیر
نقل قول کردن
مصطفی
0 #337 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمصطفی 1394-02-30 16:52
سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم با رتبه 111 جزا کدوم دانشگاه ها می تونم قبول شم?شیراز.قم.اصف هان یا مشهد روزانه. احتمال قبولیم هست?
--------------------------
سلام. شانس قبولی بالا به ترتیب: فردوسی مشهد، اصفهان، شیراز، قم. تصور میکنم همه موارد گفته شده قبول شوید.
نقل قول کردن
مصطفی
0 #336 سلاممصطفی 1394-02-29 18:11
خسته نباشید آقای صفایی ببخشید مزاحمتون شدم میخواستم بدونم با رتبه111 جزا شبانه های تهران قبول میشم?اگه نه روزانه قم.شیراز.اصفهان .مشهد قبول میشم یا نه اگه نه به نظرتون کدوم دانشگاه قبول میشم?ممنونم
--------------------------
سلام. پاسخ دادم! شانس قبولی بالا به ترتیب: فردوسی مشهد، اصفهان، شیراز، قم. تصور میکنم همه موارد گفته شده قبول شوید. شبانه تهران شانسی ندارید
نقل قول کردن
پژمان
+1 #335 سوال در مورد قبولیپژمان 1394-02-26 10:49
سلام. رتبه 95 جزا شده ام. بهترین دانشگاه نزدیک تهران که بتوانم قبول شوم کدام است؟! آیا امکان قبولی در تهران (روزانه یا شبانه) دارم؟! چند درصد احتمال قبولی در دانشگاه تهران (فارابی قم) و دانشگاه قم را دارم؟ آیا ارزش علمی دانشگاه تهران-فارابی قم انقدر بالاتر هست که شبانه آن را به روزانه قم ترجیح دهم.
شرمنده بابت پرحرفی.
--------------------------
سلام. اگر مشکل مالی ندارید، شبانه پردیس فارابی دانشگاه تهران شانس دارید. من به روزانه قم و ... ترجیح میدهم.
در روزانه شهرستان ها: به لحاظ مسافتی قم مناسبتر است. احتمال قبولی تان در قم بسیار بالاست
نقل قول کردن
اصغر
0 #334 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهاصغر 1394-02-26 08:27
باسلام میخاستم بپرسم بارتبه3000 امیدی به قبولی در دوره شبانه دارم؟
باتشکر
--------------------
سلام. خیر.
نقل قول کردن
؟؟؟؟
0 #333 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته؟؟؟؟ 1394-02-25 15:51
سلام رتبه 1600 خصوصی احتمال قبولی دارد؟ برای رفتن به هر شهری مشکل ندارم
----------------
سلام. خیر. جز مجازی
نقل قول کردن
سعیدجوکار
0 #332 انتخاب رشتهسعیدجوکار 1394-02-25 14:21
سلام و خسته نباشی .
با رتبه 537 در ارشد خصوصی کدام دانشگاه میشه قبول شد؟ امکان داره شبانه قبول شد؟
2- بین دانشگاه پیام نور و مجازی دانشگاه تهران کدام بهتر است؟ از لحاظ اعتبار مدرک و ادامه تحصیل در مقطع دکتری؟
---------------------
سلام. ۱. مجموع ظرفیت روزانه و شبانه را با عدد ۳۰ جمع کنید تا ببینید که شبانه شلنس دارید یا خیر. ۲. پیام نور بهتر است
نقل قول کردن
mohammad4
0 #331 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهmohammad4 1394-02-25 09:02
معدل کل کارشناسی چقدر در قبولی ارشد تاثیر دارد؟
------------------
سلام. ۲۰ درصد. یعنی ۲۰۰۰ از ۱۰۰۰۰ نمره.
نقل قول کردن
سامان باقری
0 #330 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسامان باقری 1394-02-25 02:25
عرض سلام و خسته نباشی سوالی داشتم من رتبه 101حقوق جزا کسب کردم به نظر شما به ترتیب کدام دانشگاه انتخاب کنم.تهران.بهشتی .علامه. مدرس. شیراز. قم.پردیس فارابی قم. اصفهان .تبریز. قزوین همدان مشهد.رشت.کردستان
------------------------
سلام.تهران.بهشتی.علامه. مدرس.پردیس فارابی. شیراز. قم. کاشان.قزوین. اصفهان .تبریز. همدان و ...
در انتخاب شهرستان ها دقت فراوانی داشته باشید. چون روزانه شهرستان ها قبول خواهید شد
نقل قول کردن
سامان باقری
0 #329 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهسامان باقری 1394-02-25 02:25
عرض سلام و خسته نباشی سوالی داشتم من رتبه 101حقوق جزا کسب کردم به نظر شما به ترتیب کدام دانشگاه انتخاب کنم.تهران.بهشتی .علامه. مدرس. شیراز. قم.پردیس فارابی قم. اصفهان .تبریز. قزوین همدان مشهد.رشت.کردستان
---------------
سلام. قبلا پاسخ دادم.
نقل قول کردن
مرسده
0 #328 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمرسده 1394-02-24 15:18
ممنون
پس این مجاز شدن مندرج در کارنامه فورمالیته هست :sad:
نقل قول کردن
مرسده
+1 #327 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمرسده 1394-02-24 14:52
سلام
برای رتبه های افتضاح ،در شهرستان شانس قبولی وجود داره؟ :cry: رتبه چهار هزار و دویست (جزا و جرم شناسی)
----------------------
سلام. خیر
نقل قول کردن