• برای ورود، کلیک کنید
پرینت

کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته

در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

شما می توانید با مقایشه کارنامه خود با این اطلاعات، رتبه خود را پیش بینی نمایید. اطلاعات ارائه شده براساس بانک اطلاعاتی داوطلبان سال قبل می باشد ، پس دقت داشته باشید که امکان تغییر در رتبه ها وجود دارد.

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1390

 

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

  سال 1388     

 

سال 1389

120

73

25

30

70

 

سال1390

163

93

88

50

101

 

 

نمونه درصدهای ارشد

http://lawtest.ir/download/download2.gif

رتبه1 کنکور90(توحید شفیع زاده دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 100 ج.ا 80 آدک 100 فقه 66 زبان 42 معدل 17/97

رتبه6 کنکور90(وحید دادگستر دانشجوی دوره لیسانس علوم قضایی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا83 آدک 91 فقه 76 زبان منفی1 معدلو نمیدونم

رتبه8 کنکور90(مجتبی مرادیان دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 72 ج.ا93 آدک 84 فقه 76 زبان 30 معدل 17/70

رتبه14 کنکور90 (خانم عظیمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد وپذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا 86 آدک 84 فقه 56 زبان 6 معدل 18/20

رتبه46 کنکور90(خانم کریمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در علامه طباطبایی)
ج.ع 66 ج.ا 75 آدک 93 فقه 62 زبان 0 معدل 18/35

رتبه98 کنکور90 (حسین محمدکوره پز دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در پردیس قم دانشگاه تهران(شبانه))
ج.ع 79 آدک 62 ج.ا 81 فقه 71 زبان 0 معدل 17/30

رتبه11 کنکور89( آقای جهان بخت دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 90 ج.ا 85 آدک 80 فقه 36 زبان 22 معدل 16/10

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)

مدنی:85 تجارت: 75 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:85 متون حقوقی:22

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73 تجارت: 84 آیین دادرسی مدنی:89 متون فقه:64 متون حقوقی:0

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93 تجارت: 65 آیین دادرسی مدنی:61 متون فقه:73 متون حقوقی:1.10-


رتبه 14 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83 تجارت: 80 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:69 متون حقوقی:0
رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:93 تجارت: 66 آیین دادرسی مدنی:68 متون فقه:43 متون حقوقی:3-

رتبه 43 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:(روزانه تربیت مدرس)

مدنی:77 تجارت: 43 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:40 متون حقوقی:57

رتبه 94 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و 40 مالکیت فکری سال 90:

مدنی:76 تجارت: 46 آیین دادرسی مدنی:28 متون فقه:70 متون حقوقی:28

رتبه 176 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی و سال 90:(روزانه شیراز)

مدنی:80 تجارت:82 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:35 متون حقوقی:0

رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64 تجارت: 63 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:42 متون حقوقی:10

رتبه 570 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:

مدنی 70 تجارت 55 آیین دادرسی مدنی 57 متون فقه 55 متون حقوقی 0

رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68 تجارت: 56 آیین دادرسی مدنی:53 متون فقه:51 متون حقوقی:3-

رتبه 897 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:( مجازی تربیت مدرس)

مدنی: 51 تجارت:46 آیین دادرسی مدنی 49 متون فقه 45 متون حقوقی

--------------

کارنامه  سال 1391

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67

 

رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33

 

رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

 

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22

 

رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

 

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 

 

 

رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

 

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89

 

رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

 

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33

 

رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

 

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0

 

رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

 

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20

 

رتبه 187  حقوق خصوصی و ١٦٦ مالكيت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/٥٦   آزاد                                                            

 

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:٦١/٦      متون حقوقی:٤/٤

 

رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

 

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0

 

رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0

 

رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 

 

رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

به نقل از گام حق

 

   کارنامه ی رتبه یک گرایش تجارت بین الملل سال ۹۱

 

نام درس
نمره به درصد
متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
77/78
حقوق مدني
73/33
حقوق تجارت
71/11
ائين دادرسي مدني
42/22
متون فقه
59/65
حقوق جزاي عمومي
سفيد
حقوق جزاي اختصاصي
سفيد
حقوق بين الملل عمومي
15/00
حقوق اداري
سفيد
حقوق اساسي
سفيد
حقوق مدني /تعهدات /
سفيد
حقوق بين الملل خصوصي
90/48
ايين دادرسي كيفري
سفيد
حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد
سازمانهاي بين المللي
سفيد
اصول فقه
سفيد
حقوق مدني /اشخاص تاوصيت وارث /
سفيد
ايين دادرسي مدني /دعاوي خانوادگي /
سفيد
حقوق ارتباطات
سفيد

 

گرايش
رتبه کل داوطلب بدون سهميه
8و1
11
2
234
3
10990
4
991
5
1761
6
2
7
99
9
1
10
1129
11
2468
12
30

منبع

 

 

 

 

 

 

 

کارنامه سال 1392

مدني66 تجارت91 ايين دادرسي 71 و فقه 15 = رتبه خصوصي 65 تجارت 46 مالكيت79

متون حقوقی: 22            متون فقه22           ج عمومی:75             ج اختصاصی:75     ایین:91  - رتبه 85 جزا

متون فقه 56.14 متون حقوقی 7.78 جزا اختصاصی 100 جزا عمومی 93.33 و ا.دادرسی کیفری 66.67 رتبه 11

جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 71 کیفری 68 متون فقه 17 معدل 16.39 آزاد.   رتبه 438

متون حقوقی -0- متون فقه 36 اختصاصی 100 عمومی71 ایین دادرسی 84  معدل16 رتبه 51


متون حقوقی 52 مدنی 63 تجارت62 ادم 52 متون فقه 50 رتبه 36 خصوصی و اقتصادی-6 مالکیت و 57 تجارت بین الملل


مدنی 48 تجارت 61 متون حقوقی 64 دادرسی 57 فقه 40 رتبه 91 خصوصی و رتبه 12 مالکیت فکری

مدنی 48 آدم 91 تجارت 84 فقه 64 معدل  19/17 بین المللی قزوین رتبه 55 خصوصی

حقوق مدني 45 ، حقوق تجارت 68 ، آئين دادرسي مدني 76 ، متون فقه 40 رتبه 310 خصوصي- 532 مالكيت فكری

 

 

رتبه ۳۳ حقوق جزا سال 95 دانشگاه پذیرفته شده: علامه طباطبایی تهران .روزانه

 

متون حقوقی:۹٪

 

متون فقه:۵۰٪

 

جزای عمومی:۹۱٪

 

جزای اختصاصی :۷۵٪

 

ادکیفری :۹۱٪

 

معدل موثر:۱۹/۲۵

 

 

 رتبه 227 خصوصی روزانه قم: مدنی 65 ایین دادرسی مدنی 65 تجارت 48 متون حقوقی 15. و متون فقه0

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا قبل از پرسش، ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

ارشد
0 #439 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارشد 1395-09-09 20:25
به نقل از ارشد:
به نقل از ارشد:
سلام خسته نباشید
از مدیر محترم سایت یک سوال داشتم.
معدل و نوع دانشگاه تا چه اندازه میتونه در تعیین رتبه ارشد تاثیرگزار باشه؟
مثلا معدل 16 پیام نور خوبه یا نه؟
ممنون
---------------------
سلام. 2000 نمره از 10000 نمره به معدل شما وابسته است. شما جزو متوسطها هستید. دو سه تست بیشتر بزنید، جزو خوبها خواهید شد

//////////
ببخشید هر درسی 2-3 تست یا در مجموع 2-3 تست؟
---------------------
در مجموع

ممنون از راهنمایی
نقل قول کردن
ارشد
0 #438 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارشد 1395-09-09 19:19
به نقل از ارشد:
سلام خسته نباشید
از مدیر محترم سایت یک سوال داشتم.
معدل و نوع دانشگاه تا چه اندازه میتونه در تعیین رتبه ارشد تاثیرگزار باشه؟
مثلا معدل 16 پیام نور خوبه یا نه؟
ممنون
---------------------
سلام. 2000 نمره از 10000 نمره به معدل شما وابسته است. شما جزو متوسطها هستید. دو سه تست بیشتر بزنید، جزو خوبها خواهید شد

//////////
ببخشید هر درسی 2-3 تست یا در مجموع 2-3 تست؟
---------------------
در مجموع
نقل قول کردن
ارشد
0 #437 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارشد 1395-09-09 09:43
سلام خسته نباشید
از مدیر محترم سایت یک سوال داشتم.
معدل و نوع دانشگاه تا چه اندازه میتونه در تعیین رتبه ارشد تاثیرگزار باشه؟
مثلا معدل 16 پیام نور خوبه یا نه؟
ممنون
---------------------
سلام. 2000 نمره از 10000 نمره به معدل شما وابسته است. شما جزو متوسطها هستید. دو سه تست بیشتر بزنید، جزو خوبها خواهید شد
نقل قول کردن
حامد اریس
+1 #436 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهحامد اریس 1395-09-06 07:58
سلام من رتبه 45 سال 90 هستم ج ع 69 .ج ا 85 . کیفری 100 .فقه 50 زبان منفی 1
---------------------
سلام. لطف کردید. موفق باشید
نقل قول کردن
ارزو
0 #435 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارزو 1395-09-05 19:02
سلام بنده دانشجوی کارسناسی پیام نور هستم 28واحد بعد این ترم مونده تموم کنم چه رتبه ای باید بیارم برای قبولی در سراسری ارشد
---------------------------
سلام. برای شهرستان های خوب، رتبه 100-170
نقل قول کردن
دیده بان
0 #434 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهدیده بان 1395-08-10 11:44
سلام اقای صفائی. میگم دو ماه برای دکتری مطالعه تمام وقت بشه کافیه؟ پیش زمینه اطلاعات هست دیگه
------------------
سلام. اکثر داوطلبان، کمتر از 3 ماه مطالعه می کنند.
فقط زبان انگلیسی کمی وقت گیر هست و بهتر هست از الان شروع کنید؛ حتی روزی یک ساعت...
نقل قول کردن
مینا2
-1 #433 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمینا2 1395-08-10 05:48
سلام جناب صفایی . فقط خواستم ازتون تشکر کنم . حرف های شما از استرس آدم کم میکنه و اطلاعات جامعی در اختیار میده . بابت وقتی که میذارید خیلی ازتون ممنونم . امیدوارم به همه ی هدفاتون برسید در زندگی .
-------------------------
سلام. حرف های من، بازخوردی بوده که از وضعیت واقعی داوطلبان سال های قبل گرفته ام ...
تشکر
نقل قول کردن
شیما
0 #432 کارشناسیشیما 1395-06-20 13:45
من با رتبه1500حقوق اصفهان همدان قزوین کرنانشاه گیلان مازندران مشهد شیراز قبولم؟
--------------------------
سلام. متاسفانه در جریان نیستم. موفق باشید
نقل قول کردن
ساراا
0 #431 ارشد جزاساراا 1395-06-19 10:30
سلام جناب صفایی.
من با 198 روزانه دانشگاه مازندران آوردم.توکارنامه نهایی دیدم دانشگاه روزانه قم و شبانه فردوسی هم آورده بودم،تقریبا بیشتر روزانه ها و شبانه هارو آورده بودم.اما الان پشیمونم که مازندران و اولویت قرار دادم.
حالا به نظر شما دانشگاه مازندران سطح علمی بالایی داره؟
-----------------------------
سلام. اگر قم بودید، شرایط آب و هوایی و محیظی خشک داشت. ولی سطح علمی بالاتر.
مازندران دوره دکتری دارد و جزو بهترین دانشگاه های شهرستانی است.
نقل قول کردن
حقوقی
0 #430 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهحقوقی 1395-06-17 11:03
خدا نکنه کار کسی ب شما بیفته یک سوالو چند بار بپرسن تا جواب بدین ذ
--------------------------
سلام. ببخشید چند وقتی است که به علت جابجایی منزل، اینترنت ندارم!
نقل قول کردن
وحید6760
0 #429 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهوحید6760 1395-06-16 18:11
سلام. برای قبول شدن در ارشد خصوصی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی تهران حدوداً باید رتبه زیر چند باشه؟ ؟
و در مورد جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی در رشته حقوق نظرتون چیه؟ ؟
-----------------------
سلام. با رتیه 60 قبول شده اند. اما اطلاعات به روزی ندارم.
اواسط مهرماه بپرسید شاید بتوانم پاسخ بهتری بدهم.
بنده به تازگی وارد این دانشگاه شده ام. در حال حاضر، روبه رشدترین دانشکده حقوق ایران، در این دانشگاه قرار دارد.
نقل قول کردن
حقوقی
0 #428 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهحقوقی 1395-06-16 16:22
سلام جناب صفایی.
میخواستم بدونم سطح دانشگاه بین المللی قزوین چطور هست؟؟؟شبانه حقوق جزا می ارزه برم یا نه؟؟و اینکه امکان تغییر الویت انتخاب رشته وجود داره؟؟؟ممنون میشم پاسخ بدید.
---------------------------
سلام. دانشگاه خوبی هست. به ویژه در گرایش مورد علاقه بنده؛ جرم شناسی.
از الان برای دکتری خودتان را اماده کنید.
نقل قول کردن
امیر محمد حسنی
0 #427 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامیر محمد حسنی 1395-06-14 07:42
سلام نوید جان اره ولی خداروشکرکه قبول نشدم
نقل قول کردن
نوید۲۲۲۲۲۲
0 #426 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنوید۲۲۲۲۲۲ 1395-06-13 19:51
سلام اقا امیر محمد شما روزانه رشت هم زذه بودین؟
نقل قول کردن
امیر محمد حسنی
0 #425 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامیر محمد حسنی 1395-06-13 18:31
سلام 260
نقل قول کردن
حقوقی
0 #424 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهحقوقی 1395-06-12 20:20
سلام من حقوق جزای شبانه بین المللی امام خمینی قبول شدم ب نظر شما دانشگاه خوبیه؟؟می ارزه برم؟؟؟سحط دانشگاه قزوین خوب هست؟؟؟
------------------------
سلام. دانشگاه خوبی هست. به خصوص در زمینه جرم شناسی
نقل قول کردن
محمود1232
0 #423 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمحمود1232 1395-06-12 18:55
به نقل از امیر محمد حسنی:
سلام جناب صفایی
بنده دانشگاه بابلسر دوره شبانه گرایش جزاوجرم شناسی قبول شدم
به نظرشما چجور دانشگاهیه؟خوبه یا نه؟ارزش داره؟و از نظر علمی چجوریه؟
-----------------------------
سلام. تبریک عرض می کنم. دانشگاه خوبی هست. مقطع دکتری دارد، محیط دانشگاه خوب است و .... . موفق باشید

سلام با چه رتبه ایی
نقل قول کردن
مریم.م
0 #422 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمریم.م 1395-06-11 17:43
سلام. لیسانس ادبیات فارسی دارم علاقه دارم ارشد را در رشته حقوق بخوانم آیا با اختلاف دو مدرك می توانم در آینده كاری مرتبط با رشته حقوق داشته باشم.متشكر
----------------------------
سلام. باید لیسانس حقوق داشته باشید. آزمون وکالت، آزمونی است که شما با حدود 70000 نفر باید رقابت کنید.
نقل قول کردن
zahra
0 #421 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهzahra 1395-06-09 09:01
سلام آقای صفایی
با رتبه ۱۴۸ جزا دانشگاه قم روزانه قبول شدم
خیلی ممنونم به خاطر این سایت خوبتون، حقیقتا که از ساییتتون کلی انگیزه برای درس خوندن میگرفتم
موفق و پیروز باشید.
----------------------------------
سلام. شنیدن خبر موفقیت همراهان سایت، انگیزه مضعفی برای ادامه راه سایت ایجاد می کند.
تبریک عرض می کنم.
نقل قول کردن
امیر محمد حسنی
0 #420 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهامیر محمد حسنی 1395-06-08 16:51
سلام جناب صفایی
بنده دانشگاه بابلسر دوره شبانه گرایش جزاوجرم شناسی قبول شدم
به نظرشما چجور دانشگاهیه؟خوبه یا نه؟ارزش داره؟و از نظر علمی چجوریه؟
-----------------------------
سلام. تبریک عرض می کنم. دانشگاه خوبی هست. مقطع دکتری دارد، محیط دانشگاه خوب است و .... . موفق باشید
نقل قول کردن
جواد 68
0 #419 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهجواد 68 1395-06-08 12:04
سلام
ببخشید امروز نتایج نهایی رو زدن فقط یه جا پفته کارنامه نهایی 14 شهریور اعلام میشه
من متوجه نشدم یعنی چی؟
الان قبول شدم و دانشگاه مفید که برام نوشتن یا اینکه باید کارنامه نهایی هم بیاد ؟
منظور از کارنامه نهایی چیه؟
------------------------
سلام. کارنامه نهایی شامل اطلاعات بیشتری است که به درد شما نمی خورد!
مثلا شما نفر چندم در دانشگاه x بودید و ...
قبولید
نقل قول کردن
راما
0 #418 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهراما 1395-05-20 04:58
به نقل از sanaz:
سلام .خسته نباشید. من در کنکور امسال به جزاها و کیفری حدودا 70 درصد سوالات درست جواب دادم ایا شانس قبولی دارم در دانشگاه دولتی؟
------------------------------
سلام. کارنامه ها را ببینید. باید بالای 75 بزنید. مثلا جزای عمومی، اختصاصی و آدک: 75 درصد
فقه 50 درصد

ببخشید من دقیقا نمیدونم کجا سوالمو مطرح کنم?میخواستم از مدیر این سایت یا وبلاگ بپرسم برای قبپگولي در دانشگاه رازی. ارشد خصوصی چه رتبه تقریبی نیاز هسا
-----------------------
سلام. متاسفانه اطلاع ندارم. می توانید مجموع ظرفیت موجود را از دفترچه انتخاب رشته امسال محاسبه کنید. تقریبا متوجه می شوید چقدر شانس دارید.
نقل قول کردن
راما
0 #417 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهراما 1395-05-19 10:17
با سلام لطفا میشه بگین برای قبولی در رشته حقوق خصوصی دانشگاه رازی تقریبا چهکسب باید کرد??یا اینکه به طور کلی برای قبولی درهمین رشته.در دوره روزانه.کرمانشاه اهواز کردستان.همدان.چ ه رتبه ای نیاز هست
----------------------
سلام. قبلا پاسخ دادم. متاسفانه نمی دانم.
نقل قول کردن
ارشد
0 #416 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهارشد 1395-05-12 17:10
به نقل از نیما فلاح:
به نقل از hamid norouzi:
سلام...با رتبه153 حقوق خصوصی چه دانشگاه های شانس قبولی هس؟
---------------------
سلام. دوست گرامی بالای سایت نوشتم که اطلاعات بنده به روز نیست. موفق باشید/

به جز تهران روزانه ، در شبانه تهران ، و روزانه تمام شهرستان ها شانس بالایی دارید .موفق باشید

............... .
سلام
اگه ممکنه شما که رتبتون 153 شده درصد هاتون رو بگید.
مرسی
نقل قول کردن
نیما فلاح
0 #415 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهنیما فلاح 1395-05-12 10:36
به نقل از hamid norouzi:
سلام...با رتبه153 حقوق خصوصی چه دانشگاه های شانس قبولی هس؟
---------------------
سلام. دوست گرامی بالای سایت نوشتم که اطلاعات بنده به روز نیست. موفق باشید/

به جز تهران روزانه ، در شبانه تهران ، و روزانه تمام شهرستان ها شانس بالایی دارید .موفق باشید
نقل قول کردن