پرینت

کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشته

در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

شما می توانید با مقایشه کارنامه خود با این اطلاعات، رتبه خود را پیش بینی نمایید. اطلاعات ارائه شده براساس بانک اطلاعاتی داوطلبان سال قبل می باشد ، پس دقت داشته باشید که امکان تغییر در رتبه ها وجود دارد.

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1390

 

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

  سال 1388     

 

سال 1389

120

73

25

30

70

 

سال1390

163

93

88

50

101

 

 

نمونه درصدهای ارشد

http://lawtest.ir/download/download2.gif

رتبه1 کنکور90(توحید شفیع زاده دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 100 ج.ا 80 آدک 100 فقه 66 زبان 42 معدل 17/97

رتبه6 کنکور90(وحید دادگستر دانشجوی دوره لیسانس علوم قضایی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا83 آدک 91 فقه 76 زبان منفی1 معدلو نمیدونم

رتبه8 کنکور90(مجتبی مرادیان دانشجوی دوره لیسانس بهشتی و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 72 ج.ا93 آدک 84 فقه 76 زبان 30 معدل 17/70

رتبه14 کنکور90 (خانم عظیمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد وپذیرش در بهشتی)
ج.ع 91 ج.ا 86 آدک 84 فقه 56 زبان 6 معدل 18/20

رتبه46 کنکور90(خانم کریمی دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در علامه طباطبایی)
ج.ع 66 ج.ا 75 آدک 93 فقه 62 زبان 0 معدل 18/35

رتبه98 کنکور90 (حسین محمدکوره پز دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در پردیس قم دانشگاه تهران(شبانه))
ج.ع 79 آدک 62 ج.ا 81 فقه 71 زبان 0 معدل 17/30

رتبه11 کنکور89( آقای جهان بخت دانشجوی دوره لیسانس شاهد و پذیرش در بهشتی)
ج.ع 90 ج.ا 85 آدک 80 فقه 36 زبان 22 معدل 16/10

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)

مدنی:85 تجارت: 75 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:85 متون حقوقی:22

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73 تجارت: 84 آیین دادرسی مدنی:89 متون فقه:64 متون حقوقی:0

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93 تجارت: 65 آیین دادرسی مدنی:61 متون فقه:73 متون حقوقی:1.10-


رتبه 14 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83 تجارت: 80 آیین دادرسی مدنی:70 متون فقه:69 متون حقوقی:0
رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:93 تجارت: 66 آیین دادرسی مدنی:68 متون فقه:43 متون حقوقی:3-

رتبه 43 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:(روزانه تربیت مدرس)

مدنی:77 تجارت: 43 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:40 متون حقوقی:57

رتبه 94 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و 40 مالکیت فکری سال 90:

مدنی:76 تجارت: 46 آیین دادرسی مدنی:28 متون فقه:70 متون حقوقی:28

رتبه 176 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی و سال 90:(روزانه شیراز)

مدنی:80 تجارت:82 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:35 متون حقوقی:0

رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64 تجارت: 63 آیین دادرسی مدنی:48 متون فقه:42 متون حقوقی:10

رتبه 570 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:

مدنی 70 تجارت 55 آیین دادرسی مدنی 57 متون فقه 55 متون حقوقی 0

رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68 تجارت: 56 آیین دادرسی مدنی:53 متون فقه:51 متون حقوقی:3-

رتبه 897 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 90:( مجازی تربیت مدرس)

مدنی: 51 تجارت:46 آیین دادرسی مدنی 49 متون فقه 45 متون حقوقی

--------------

کارنامه  سال 1391

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67

 

رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33

 

رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

 

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22

 

رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

 

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 

 

 

رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

 

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89

 

رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

 

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33

 

رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

 

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0

 

رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

 

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20

 

رتبه 187  حقوق خصوصی و ١٦٦ مالكيت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/٥٦   آزاد                                                            

 

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:٦١/٦      متون حقوقی:٤/٤

 

رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

 

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0

 

رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0

 

رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 

 

رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

 

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

به نقل از گام حق

 

   کارنامه ی رتبه یک گرایش تجارت بین الملل سال ۹۱

 

نام درس
نمره به درصد
متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
77/78
حقوق مدني
73/33
حقوق تجارت
71/11
ائين دادرسي مدني
42/22
متون فقه
59/65
حقوق جزاي عمومي
سفيد
حقوق جزاي اختصاصي
سفيد
حقوق بين الملل عمومي
15/00
حقوق اداري
سفيد
حقوق اساسي
سفيد
حقوق مدني /تعهدات /
سفيد
حقوق بين الملل خصوصي
90/48
ايين دادرسي كيفري
سفيد
حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد
سازمانهاي بين المللي
سفيد
اصول فقه
سفيد
حقوق مدني /اشخاص تاوصيت وارث /
سفيد
ايين دادرسي مدني /دعاوي خانوادگي /
سفيد
حقوق ارتباطات
سفيد

 

گرايش
رتبه کل داوطلب بدون سهميه
8و1
11
2
234
3
10990
4
991
5
1761
6
2
7
99
9
1
10
1129
11
2468
12
30

منبع

 

 

 

 

 

 

 

کارنامه سال 1392

مدني66 تجارت91 ايين دادرسي 71 و فقه 15 = رتبه خصوصي 65 تجارت 46 مالكيت79

متون حقوقی: 22            متون فقه22           ج عمومی:75             ج اختصاصی:75     ایین:91  - رتبه 85 جزا

متون فقه 56.14 متون حقوقی 7.78 جزا اختصاصی 100 جزا عمومی 93.33 و ا.دادرسی کیفری 66.67 رتبه 11

جزا عمومی 75 جزا اختصاصی 71 کیفری 68 متون فقه 17 معدل 16.39 آزاد.   رتبه 438

متون حقوقی -0- متون فقه 36 اختصاصی 100 عمومی71 ایین دادرسی 84  معدل16 رتبه 51


متون حقوقی 52 مدنی 63 تجارت62 ادم 52 متون فقه 50 رتبه 36 خصوصی و اقتصادی-6 مالکیت و 57 تجارت بین الملل


مدنی 48 تجارت 61 متون حقوقی 64 دادرسی 57 فقه 40 رتبه 91 خصوصی و رتبه 12 مالکیت فکری

مدنی 48 آدم 91 تجارت 84 فقه 64 معدل  19/17 بین المللی قزوین رتبه 55 خصوصی

حقوق مدني 45 ، حقوق تجارت 68 ، آئين دادرسي مدني 76 ، متون فقه 40 رتبه 310 خصوصي- 532 مالكيت فكری

 

نوشتن دیدگاه

لطفا قبل از پرسش، ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

یاسمن
0 #402 داوطلبیاسمن 1395-04-04 10:33
به نقل از داوطلب:
با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.

سلام
ببخشید شما ک رتبتون33 شده میشه بگید1. چ منابعی خوندید؟ 2. ازکی شروع کردید شروع کردین ب خوندن؟ 3.چ تستایی زدید؟ 4. روزی چندساعت مطالعه داشتید؟ راستش من الان درگیر خوندن برا وکالت هستم.کلی پول هزینه کردم هم نگران وقتتم هم نگران کتابایی ک باید بخرم.لطفا اگ براتون مقدوره راهنماییم کنید.ممنونم
نقل قول کردن
Saeed
0 #401 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهSaeed 1395-03-30 10:23
با سلام..آیا قبولی در دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه شهید مطهری که دعوت به مصاحبه دارن مانع قبولی در سایر دانشگاه ها میشه؟
سوال بعدی آیا دانشگاه مازندران سطح علمیش خوبه برا اانتحاب؟
------------------------
سلام. 1. نخیر 2. بله، مقطع دکتری دارد. لیکن قم و... در اولویت است.
نقل قول کردن
صابر.....
-1 #400 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهصابر..... 1395-03-30 00:17
سلام...با رتبه ۶۰۰ حقوق بین الملل روزانه یا شبانه میتونم انتخاب کنم یا ن؟؟کدوم شهر.. توصیه تون چیه..ممنون میشم
نقل قول کردن
paarisaa
+2 #399 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهpaarisaa 1395-03-29 20:14
من در سال 95 رتبم در گرایش جزا و جرم شناسی 329 شدم امکان قبولی در شهرستان دارم؟؟؟؟ خواهشا جواب بدید خیلی نگرانم
نقل قول کردن
افشین
+1 #398 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهافشین 1395-03-29 19:56
سلام. من 167 حقوق خصوصی شده ام. به نظرتون خصوصی تبریز یا حقوق ثبت پردیس قم قبول میشم؟؟
نقل قول کردن
ali
0 #397 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهali 1395-03-29 18:47
به نقل از ali:
سلام با رتبه ۲۸۳ حقوق خصوصی آیا میشه روزانه سمنان قبول شد؟ کدوم دانشگاه ها روزانه شانس دارم؟ممنون میشم جواب بدید
-------------------------
سلام. چندبار سؤال شما ارسال شده است. کرماشاه، بروجرد، همدان، سبزوار و ...

پس روزانه سمنان احتمال نمیدید؟
----------------------------
شانستان کم است.
نقل قول کردن
ali
0 #396 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهali 1395-03-29 17:56
سلام با رتبه۲۸۳ حقوق خصوصی روزانه سمنان میتونم قبول بشم؟ کدوم شهرها قبول میتونم بشم؟
-------------------------------
سلام. اطلاعاتم در این زمینه کم هست. اهواز- کرمانشاه-بروجرد احتمال می دهم.
نقل قول کردن
صابر
0 #395 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهصابر 1395-03-29 11:33
سلام..من رتبه ۶۶۷ بین الملل رو آوردم...تو شهر قم کدوم دانشگاه شانس دارم...مفید؟قم؟ کجا ..ممنون میشم
------------------------
سلام. هیچ جا متأسفانه
نقل قول کردن
ali
0 #394 سلامali 1395-03-29 09:57
سلام با رتبه ۲۸۳ حقوق خصوصی آیا میشه روزانه سمنان قبول شد؟ کدوم دانشگاه ها روزانه شانس دارم؟ممنون میشم جواب بدید
-------------------------
سلام. چندبار سؤال شما ارسال شده است. کرماشاه، بروجرد، همدان، سبزوار و ...
نقل قول کردن
ali
0 #393 aliali 1395-03-29 09:28
سلام.با رتبه۲۸۳حقوق خصوصی آیا میشه روزانه سمنان قبول شد؟کدوم شهرها احتمال قبول طبق سال های قبل خیلی زیاده؟
نقل قول کردن
Saeed
+1 #392 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهSaeed 1395-03-28 22:45
با سلام
با رتبه 300 جزا آیا میشه شبانه دانشگاه آمل یا گیلان قبول شد
هم چنین برای فقه و جزا دانشگاه شهید مطهری تا چه رتبه ای میشه امید داشت؟
---------------------------------
سلام. فکر نمیکنم بتوان قبول شد! اما حتما انتخاب کنید.
نقل قول کردن
جواد
0 #391 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهجواد 1395-03-28 16:10
سلام با رتبه 400 مفید قم قبول میشم؟
------------------------------
سلام. شانس زیادی ندارید.
نقل قول کردن
جهان
+1 #390 حقوق بین المللجهان 1395-03-28 10:59
باسلام من رتبه 700 رو درشته حقوق بین الملل اوردم،شانسی برای قبولی دردانشگاه شیراز هست؟البته همه چیز شانسی یهو میبینی قبول شدی،اخه قبلا من اینجادرصدامو ذکر کردم شما گفتید حتی شبانه یاپیام نور اصلاشانسی نداریددرحالیکه روزانه مجاز شدم،حالا بنظرتون اول دانشگاه شیرازبزنم برای اولیت در انتخاب رشته؟یا اول دانشگاه های تهران رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ه رچند بازم میگم همه چیزواقعاشانسی شده،دوستان هم شانس خودشونو امتحان کنن،باتشکر
-------------------------------
سلام. مجاز شدن، با قبول شدن خیلی تفاوت دارد!
در هر حال برای شما آرزوی موفقیت دارم
از بهترین دانشگاه ها شروع کنید تا بدترین دانشگاه
نقل قول کردن
رستم
+1 #389 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهرستم 1395-03-28 10:46
من امسال حقوق هم می امتحان دارم رتبه ام 300 شده روزانه همدان را اهواز را تبریز قبول میشم؟
--------------------------
سلام. گرایشتان را متوجه نشدم.
در گرایش خصوصی تبریز شانسی ندارید. همدان، اهواز، بروجرد، کرمانشاه و ... شانس دارید.
اگر عمومی هستد، لب مرز هستید. غیرانتفاعی ها و شبانه دامغان، اهواز و ... شاید قبول شوید.
نقل قول کردن
داوطلب
0 #388 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهداوطلب 1395-03-28 10:08
با عرض سلام و خسته نباشید،بنظر شما با رتبه 33حقوق خصوصی شانس قبولی در کدام یک از دانشگاه های تهران رو دارم.ممنون از پاسخگوییتون.
-----------------------
سلام. غیر از تهران و شهید بهشتی، همه جا شانس مسلم هستید.
نقل قول کردن
Mehrdas 22
0 #387 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهMehrdas 22 1395-03-28 09:02
سلام با رتبه 3600 حقوق خصوصی دورههای غیر روزانه مجاز شدم باتوجه به دفترچه انتخاب رشته امسال کهپیام نور حدود 138 نفر طظرفیت اعلام شده احتمال قبولی پیام نور یا شبانه هست
-----------------------
سلام. برای آزمون سال بعد تلاش کنید.
نقل قول کردن
یاسینا
0 #386 سوال انتخاب رشته ارشدیاسینا 1395-03-28 08:22
سلام من رتبه ام 378 شده حقوق خصوصی
مدنی 72 درصد
تجارت 32
ایین دادرسی30
فقه8
درصد زدم
میخام بدونم شبانه شیراز
یا روزانه اصغهان اهواز کاشان رو میارم؟!

-----------------------
سلام. کاشان و اهواز و شبانه شیراز شانس دارید. اهواز بیشتر از بقیه جاها
نقل قول کردن
الهه
+2 #385 کمکم کنینالهه 1395-03-28 07:56
توروخدا به منم ج بدین کمکم کنین با رتبه ۲۵۶ جزا وتراز ۷۴۳۷ کجا میشه شبانه قبول شد
نقل قول کردن
ندا
0 #384 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهندا 1395-03-28 07:56
با سلام خدمت شما،من با رتبه ۲۹۹ تو گرایشه تجارت بین الملل احتماله قبولی دارم؟ تو شبانه ها،برای حقوق نفت و گاز هم تا چه رتبه ای روزانه شبانه میگیره؟ همینطور حقوق تجاری اقتصادی بین المللی؟ ممنون میشم پاسخگو باشین،
-----------------------
سلام. برای آزمون سال بعد تلاش کنید
نقل قول کردن
ryan
0 #383 حقوق بین المللryan 1395-03-28 01:13
میبخشید رتبه ۳۴۰ حقوق بین الملل شانسی برای قبولی در دانشگاههای شبانه شهرستان ها رو داره؟
-----------------------
سلام. فکر نمی‌کنم.
نقل قول کردن
محسن
0 #382 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمحسن 1395-03-27 11:25
سلام به روي ماه همتون چه قبوليا چه دسته ي دوم
يه سؤال خيلي خيلي خيلي مهم دارم از محضرتون من رتبم ٨٣ارشد گرايش جزاوجرم شناسي شده وساكن اصفهان هستم آيين دادرسي كيفري رو٩١
جزا عمومي٦٨
جزا اختصاصي٨١
ومتون فقه٥١
خيلي دانشگاه شهيد بهشتي رو دوست دارم حالا فارغ از سليقه ي اين حقير بين دانشگاهاي تهراني(علامه-تر بيت-شهيدبهشتي وتهران) واصفهان وعلوم قضايي كدوم قبوليم تقريباً محرزه خوااااااااااااه ش ميكنم جوابمو بديد خيييييلي واجبه خييييييلي خييييييلي ممنون از فرصتي كه در اختيار قرار داديد نماز روزتون هم مقبول انشاءالله
-----------------------------------
سلام. طاعات و عبادات شما قبول.
تبریک عرض می کنم. روزانه همه شهرستان ها قبول خواهید شد انشاءالله. شبانه پردیس فارابی شانس دارید
نقل قول کردن
محمد
+4 #381 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهمحمد 1395-03-26 11:57
با سلام خدمت تموم دوستان گلم. به دوستانی که میخان انتخاب شهر و دانشگاه کنند فقط یک توصیه میکنم. فقط یک توصیه. ارشد جایی درس بخونین که دو تا فاکتور داشته باشه.1- اون دانشگاه دکتری گرایش تحصیلیتون رو داشته باشه2- به محل اقامتتون نزدیک باشه البته اگر قصد دکتری گرفت دارین. اگر ندارین نزدیک ترین شهر به محل اقامتتون تحصیل کنین. اگر وضع مالیتون خوب نیست با توجه به وضع اقتصادی فعلی جامعه دوره دانشگاههای ازاد و پیام نور و غیر انتفاعی (به استثنای مفید) خیط بزرگی بکشین و اصلا خودتون رو علاف این دانشگاهها نکنین که دکتری حتما به مشکل میخورین. در ضمن دانشگاههای پایتخت اساتیدشدن اکثرا استاد تمامند لذا از حیث پژوهشی و کار مقاله (که به درد رزومه شغلی و دکتراتون میخوره) کمتر دانشجوشون علی الخصوص دانشجوهای ارشد رو تحویل میگیرن. به عنوان نکته اخر ارشد بدون دکتری بدردتون نمیخوره مگر از حیث پایگاه اجتماعی. ظرفیت دکتری ندارین(جوری که ممکنه تا سی سالگی و شاید بیشتر درگیرش باشین) دوره ارشد رو جدی نگیرین. موفق و معید باشین
نقل قول کردن
matine
-1 #380 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهmatine 1395-03-26 08:24
با سلام
من در کنکور ارشد 95رتبه 726 گرایش حقوق بین الملل را کسب کردم. آیا شانس قبولی در دوره های روزانه یا شبانه دانشگاهها را دارم
----------------------------------------
سلام. برای آزمون سال بعد تلاش کنید.
نقل قول کردن
zahra
0 #379 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهzahra 1395-03-26 06:12
به نقل از zahra:
سلام. من رتبم ۱۴۸ جزا شده با میانگین درصد ۶۳ به نظرتون درسته ؟ چون یکی از دوستان با میانگین درصد ۵۹ رتبش ۱۷۰ شده
------------------------------
سلام. باید درصدها را ذکر کنید.
فکر می کنم درست هست. رتبه 160 دوسال قبل با میانگین 62.5 قبول شده بود.

نه آقای صفایی درسته همین دوستمون منو به شک انداخت ولی خب میانگین درصدا تو فاصله بیست و دو تا خیلی تغییر میکنه
حالا به نظرتون با این رتبه کجا میتونم قبول شم؟ شهرستانای دور از تهرانو نمیتونم برم نهایتا کاشان . قم و قزوین و کاشان میتونم قبول شم؟
با تشکر از شما
--------------------------------
سلام. قم شانسی ندارید. کاشان با ۱۶۰ هم قبول شدند.
نقل قول کردن
zahra
0 #378 پاسخ: کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد حقوق(سراسری) سال های گذشتهzahra 1395-03-26 05:50
به نقل از zahra:
سلام. من رتبم ۱۴۸ جزا شده با میانگین درصد ۶۳ به نظرتون درسته ؟ چون یکی از دوستان با میانگین درصد ۵۹ رتبش ۱۷۰ شده
------------------------------
سلام. باید درصدها را ذکر کنید.
فکر می کنم درست هست. رتبه 160 دوسال قبل با میانگین 62.5 قبول شده بود.


جزا عمومی ۶۶/۶۷ جزا اختصاصی ۸۶/۶۷ آ.د.کیفری ۸۲/۲۲ متون فقه ۳۸/۳۳
درصدای اون دوستمون هم جزا عمومی ۶۱ جزا اختصاصی ۶۶ آ.د کیفری ۷۶ زیان ۱۸ فقه ۵۱
نقل قول کردن