پرینت

مهم ترین حاشیه های قانون مدنی در نظم حقوق کنونی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در منابع آزمونی

عده ای از کاربران سؤال می کردند که کدام حواشی کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی مهم است؟ کجاها را بخوانیم؟ کجاها را نخوانیم؟ کجاها مهم است؟

شما می توانیدبرای مشاهده حواشی مهم كتاب قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی استاد عالی قدر جناب آقای دکتر کاتوزیان به ادامه مطلب رجوع کنید.


مواد مدنی 2 اموال و مالكیت:
10 : همه حواشی
11: 1
12: 1
13: 2
15: 1
17: 3
18: 1و2و4
20: 1و4و5
23: 3
24: 4
25: 2
28: 3
29: 2و3
30: 1و2
32: 1
33: 2
35: تمام حواشی
36: تمام حواشی
37: 1
39: 1
* متن قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان رانیز بخوانید مخصوصا مواد 3و4و5و612و13و14و22
40: 1
41: 1
44: 1
45: 1و4
47: 2
49: 1
51: 2و3
53: 1
54: 1
55: 2و3و4
56: تمامی حوشی
57: 1و2
58: 1و2
59: 1و3و4و5
62: 2
64: تمامی حواشی
69: 1و2و3
71: 2و3و4
72: 2و3و4
73: 1و2
74: 1
75: 2و3
76: 1
78: 1و2و3
83: تمامی حواشی
85: 1
* قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف ماده 8 را ملاحظه بفرمایید.
93: تمام حوشی
94: 1
95: 1
98: 2
100: 1
102: 1
104: 1
108 : تمامی حواشی
*قانون تملك آپارتمانها ماده 5 برای حقوق تجارت مهم است.
133: تمامی حواشی
136: 1
162: تمامی حواشی
163: 4
165: 2
178: 1و2و3
مواد مدنی3 عقود و معاملات
186: 1
188: 1
189: 2و3و4
191: 4
194: تمام حواشی
195: 1
196: تمامی حواشی
198: 2
200: 1و3
201: 1و3و4
202: 2و3و5
204: 1و2
206: 1و2
209: 1و4و5
211: 2و3
212: 2
215: 1و2
216: 1و3و4
217: 1و2
218: 4و5
218مكرر: 1و4و5
219: 1
220: 1و2و3
221: 2
223: 1و3و5و9
226: 6و7
227: تمامی حواشی
228: 7و8
230: 2و3
231: 1و2و3و5
232: 5
233: 3و5و6
234: تمامی حواشی
235: 1و3و4
236: تمامی حواشی
237: 2
239: 1و2و4
240: 1و2
243: 1
244: 1و2و4
247: 2
251: 1و3
252: 1
253: 1و3
254: 1و2
257: 1
265: 1
266: 1و3و4و6و7
267: 2و3و4و8
269: 1
271: 1
273: 2و5
275: 2
278: 1
282: 1و2و4
283: 3و4و5و6و7و8و9
284: 1
286: 1و2و4
287: 1
288: 3
289: 1و2و5و7و8و9و10و11
290: 4
291: 1
292: 1و2و3و5و6و8
293: 2و3
294: 1و3
295: 1
296: 1و3و4و5و7و8
297: 1
300: تمامی حواشی
مدنی 4 ضمان قهری والزامات خارج از قرارداد:
301: 1و2
306: تمامی حواشی
308: 4
311: 1و6و7و8و910
312: 1
314: 1
317: تمام حواشی
318: تمام حواشی
320: تمامی حواشی
321: 1
323: 1
328: 3
331: 2و3
334: 2
335: 1و2
* قانون مسئولیت مدنی را حتما حتما بخوانید مخصوصا مواد 1و2و3و4و7و11و12.
* قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه را نیز مطالعه بفرمایید .
مدنی 6 و 7 ( عقود معین)
بیع
338: 1و4و5و8
339: 2و6
341: 2و3
342: تمام حواشی
343: 2
345:تمام حواشی
348: 1و3و4و5
349: 2و4
350: 3
351: 1و3
354: 4
356: 1
361: 1
362: 1
363: 3
364: 1و3
365: 1
368: 1
377: 1و3و4و5و7
378: 1
380: 1و2
383: 2و3
384: 1و2
385: 1و3
387: تمام حواشی
388: 1
390: 1و2و4و6و7
391: 3
393: 1
394: تمام حواشی
397: 2و3و5و6
398: 1و2و3
399: 1و4
402: 1
403: 2
408: 1
410: 5
415: 3
416: 1و3و4
420: 5
421: 1
423: 3و4و6
424: 1
425: 2
427: 1
429: 1و2و5
431: 2
436: 2و3و5
437: 2
439: 1و3
441: 1و3و4
442: 1و2و3
445: 1و2و3و4
448: 2و3و4
449: تمام حواشی
453: 1و2
456: 1و2و4
معاوضه
464: 3و5
465: 2
اجاره
466: تمام حواشی
468: 1و2
471: تمامی حواشی
472: 1
474: 1و3
475: 3
476: 3و5و6
477: 1و2
478: 1
481: 1و2و4و5و6
482: 2
483: 1
484: 2
486: 1
488: 3و4
489: 3
490: 1و4و5و6
492: 1
493: 2و4و5و6
497: 1و2
498: 1و3
500: 1
504: 1و2
516: 1و4
*قانون موجر ومستاجر را نیز مطالعه بفرمایید.
مزارعه و مساقات :
518: 1و2
522: 2
523: 2
524: 2
526: 1
532: 1
533: 1
535: 1
536: 1
538: 1
540: 3
541: 2و3
543: 1
545: 1
* البته فكر نمی كنم این دو عقد آنچنان مهم باشند .
مضاربه
546: 2
547: 2و3
548: 1
550: 1
551: 2
554: 1و2
555: 2
جعاله
561: 1و2و4و5و6و8و9و10
563: 1
565: 4و6و7
568: 2
شركت
575: 1
577: 1
579: 2
581: 1
582: 1
583: 1و2و3
584: 1
586: 1
587: 1
589: 3
591: 2
597: 1
599: 1
600: 2
606: 2
ودیعه
607: 2و3و4و5
.609: 1
610: تمام حواشی
611: 3
612: 1و2
614: 1و3و4و5و6
616: 2
617: 2
619: 2و4و5
624: 1و2
626: 1
628: 1
631: 1
عاریه
635: تمامی حواشی
636: 1
637: 1
639: 1و2
647: 1و2
قرض
648: 1و3و4
650: 3
651: 2
652: 1
قمار وگروبندی
654: 3و4و5وو7
655: 2و5
وكالت
656: 2
657: 1
658: 1و2و3
660: 1و5
661: 3و4
662:2و3و5
663: 1
666: 1و2
667: 1و3و4
668: 1و3
669: 2و3
672: 2و3
673: 1و2
674: 2و6
675: 1
676: 1
678: 2
679: 1و6و7و8و9و10
682: 1و2و3
683: 2
ضمان
684: 1و2و3
686: تمامی حواشی
688: 2
689: 3و4
690: 1و2و3
691: تمامی حواشی
694: تمام حواشی
695: 1
697: 1و2و3و4و5
698: 1
704: 1710: 1
717: 1
718: 1
720: 1
722: 3
723: تمامی حواشی
حواله
724: 1
726: 1و2
727: 1
729: 2
732: 3و4
كفالت
734: تمامی حواشی
735: 1
737: 2
738: 1
740: 2
741: 1و3
745: 1و2و3
746: 2و3و4و5و6
747: 1
751: 1
صلح
752: 1و2
754: 1و2و4و5و6و7و8و9
756: 1
758: 2
762: 3
765: تمام حواشی
766: 2و3
767: 2
رهن
771: 1و2
772: 1و2و3
773: 1
774: 1و2و3و4و7
775: 1و2و3و5و6
776: 1
777: 2و6
778: 1و2
780: 1و2
781: 1
783: 1و2
786: 1
793: تمامی حواشی
هبه
 795: 1و2و3
796: 1
801: 1
802: 1
803: 1و2و6و9
804: 1و3
805: 1
806: 1
مدنی 8 شفعه و وصیت وارث
808: 1و3و5
812: 1
814: 2
816: 2و3
817: 3
818: 3
819: 1و3
821: 3و4
822: 2و3و4و5
823: 1و3و4
826: 1و2
827: 2
828: 1و2
830: 2
832: 1
834: 3
835: تمامی حواشی
836: 4
837: 1
838: 1و2و5و7
839: 1
841: تمام حواشی
842: 1و3و4
843: 5و6
845: 2و3و4
850: 1و2و4و5و6
854: 4و5و8و9و10
855: 2
856: 5
857: 3
بد نیست اگر موارد قانون امور حسبی مذكور در این كتاب رانیز مطالعه بفرمایید.
861: 4
866: 1و2
868: 1و2و3
871: 1و3
873: 2و3
875: 4
878: 2
880: تمام حواشی
881: 3
881مكرر: 3و6
882: 1
884: 2و3
885: 1
892: 1
897: 1
909: 1
940: 1و2
948: 1و2
بقیه موارد قانونی و نیز مدنی 1و 5
950: 2
954: 1
959: تمام حواشی
975: 1و2
موارد قانون ثبت را نیز حتما بخوانید.
999: 2
1005: 1و2
1034: 1و2
1035: 2و3
1037: 3
1038: تمام حواشی
1043: 5
1049: 1و2
1050: تمام حواشی
1055: 1
1059: 1
1060: 1
1062: تمام حواشی
1064: 2
1065: 1و2
1069: 1و3و6
1072: 1
1073: 1
1075: تمام حواشی
1076: 1
1078: 1
1079: 1
1080: 2و3
1081: 1
1082: 2
1085: تمام حواشی
1087: 2و3
1089: 2و4و5
1092: 3و4و5
1093: 2
1099: 1
1100: 1
1101: 1و2و3
1103: 2
1105: 2
1106: 1و2
1107: 3
1111: 1و2
1113: 1
1114: 1
1115: 1
1117: 2و3و4و5
1119: 1و2و3
1120: 2و4
1121: 2
1125: 1
1135: 1
1139: 1
1146: 3
1148: 1و2و3
1162: 3
1168: 1
1169: 2
1170: 1و2و3
1172: 1و2و3
1176: 2
1178: 2
1182: 1
1183: 3و6
1184: 1و2
1189: 1
1191: 1
1198: 1
1212: 1
1216: 3و4و5
1234: تمام حواشی
لطفا متن همه مواد را خوب مطالعه بفرمایید و در مطالعه كتاب نظم حقوقی ضمن خواندن حواشی دیگر به این حواشی مذكور توجه ویژه داشته باشید.

 

گام حق

 

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

دیدگاه‌ها   

یاسر بلیدئی
-1 #4 تشکریاسر بلیدئی 1394-06-22 07:11
ممنون از سایت خوبتون
------------------
سلام. سلامت باشید
نقل قول کردن
غف
0 #3 پاسخ: مهم ترین حاشیه های قانون مدنی در نظم حقوق کنونیغف 1393-10-01 10:49
مهم ترین حاشیه های قانون تجارت در نظم کنونی؟
نقل قول کردن
یاس
0 #2 RE: مهم ترین حاشیه های قانون مدنی در نظم حقوق کنونییاس 1392-05-16 18:32
ببخشیدا ولی این مواد و حواشی مهم از زبان چه کسی هستن؟
---------------------
سلام. منبع ذکر شده. وبلاگ یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
نقل قول کردن
mahbub
-1 #1 سلامmahbub 1391-07-27 05:20
ظرفيت كه همش ژيام نوره...اينام ميخوان پول بگيرن فقط............ ........
نقل قول کردن

مطالب مرتبط