پرینت

پیاده سازی نشست حق بر مجازات نشدن، مبانی و آثار

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت


دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر
دانشکده حقوق و اقتصاد
"پیاده سازی نشست حق بر مجازات نشدن، مبانی و آثار"


نهم اسفند ماه 1394
"دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی"


"با حضور اساتید ارجمند آقایان دکتر علی آزمایش، دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر حسین غلامی، دکتر فیروز محمودی جانکی"
زیر نظر: دکتر امید دوست بین


نگارندگان: سحر سوادکوهی، نگین بابایی، حدیث محمدی طبائی
دانشجویان کارشناسی پیوسته


مرداد ماه 1400