پرینت

کارت ورود به جلسه آزمون تحصيلات تکميلي سال 92

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ داوطلباني كه‌ در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1392 و هم‌ چنين‌ هيجدهمين دوره‌ المپيادعلمي‌ دانشجويي‌ كشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند،بدين‌وسيله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامي‌ را به‌ موارد ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارد.


الف‌- برگزاري آزمون و پرينت كارت شركت در آزمون

آزمون براي‌133 كد رشته‌‌ امتحاني‌ در صبح و بعدازظهر روزهاي چهارشنبه ، پنچشنبه و جمعه‌  18، 19  و 20 بهمن ماه سال 1391 و براساس اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضي‌ هريك‌ ازكد رشته‌هاي‌امتحاني‌ لازم‌ است‌ به نشاني مندرج بر روي كارت شركت در آزمون مراجعه نمايند. شهرستان محل برگزاري آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد.

 

تذکر بسار مهم :داوطلبانی که به هر طریق موفق به مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه نمیشوند لازم است از روز دوشنبه 16/11/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 17 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائيد. (آدرس حوزه‌هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطلاعيه آمده است) .
 

لازم به توضيح است كارت شركت در آزمون حاوي اطلاعات ثبت نامي، تاريخ و محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز يكشنبه 15/11/91 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه اي و يا شماره پرونده و كد رهگيري وارد سايت سازمان شده و نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون  و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.
تبصره- آندسته از داوطلباني كه علاوه بر كد رشته امتحاني اصلي متقاضي شركت در يكي از 66 كد رشته امتحاني به عنوان رشته امتحاني دوم نيز مي‌باشند ، مي‌بايست كارت شركت در آزمون رشته امتحاني دوم خود را نيز از سايت اين سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي كارت مراجعه نمايند.
1-آزمون‌ كد رشته‌‌هاي امتحاني 1129 (زبان و ادبيات اردو)، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطلاعات استراتژيك)، 1156 (آماد) ،1157(مديريت بحران)، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)، 1356 (نمايش عروسكي)،  ‌‌1360 (مجموعه موسيقي‌)، منحصراً در شهرستان‌تهران‌ برگزار خواهد شد ؛ لذا داوطلبان‌ هر يك از كد‌ رشته‌هاي امتحاني1129،  1154، 1155، 1156، 1157،1287، 1356و 1360 ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاريخ مندرج بر روي كارت شركت در آزمون به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمايند.
آزمون كد رشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي  الهيات و معارف اسلامي) منحصراً در شهرهاي مقدس مشهد و قم برگزار مي‌شود. لذا حوزه امتحاني داوطلبان اين كد رشته امتحاني با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت نامي تكميلي توسط داوطلبان ) تعيين گرديده است كه لازم است داوطلبان استانهاي خراسان رضوي ، خراسان جنوبي ، خراسان شمالي، سمنان، سيستان وبلوچستان و يا گلستان براي شركت در جلسه آزمون منحصراً به شهرستان مشهد (دانشگاه علوم اسلامي رضوي) و ساير داوطلبان اين كد رشته امتحاني به شهرستان قم (دانشگاه قم ) مراجعه نمايند.
3- محل برگزاري آزمون براي 7 كد رشته امتحاني شامل كد رشته‌هاي امتحاني 1147، 1149‌،‌1150‌، 1151، 1153‌ و 1158،1159 كه ثبت نام آنها توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطلاعيه‌اي كه هريك از ارگانهاي ذيربط  صادر مي‌نمايند آزمون اين كد رشته ها در تاريخهاي پيش بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دسته از داوطلبان كارت شركت ‌در ‌آزمون از طريق سايت سازمان صادر نشده است.
تبصره:لازم به توضيح است كه آزمون كد رشته امتحاني 1151 در روز جمعه 13/11/91 برگزار خواهد شد.


ب‌- المپياد علمي دانشجويي 

نظر به اينكه همزمان با برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1392، اولين مرحله آزمون هيجدهمين دوره المپياد علمي دانشجويي كشور در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي (كد 1101)،  مجموعه علوم اقتصادي (كد 1105)، الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن وحديث (كد1111)، مجموعه علوم تربيتي 1(كد1117)، مجموعه حقوق (كد 1126)، مجموعه شيمي (كد1203)، فيزيك (كد1204)، مجموعه زيست شناسي (كد1206)، مجموعه آمار (كد1207)، مجموعه رياضي (كد1208)، مجموعه زيست شناسي گياهي (كد 1213)، مجموعه زيست شناسي جانوري (كد1214)، مجموعه مهندسي برق (كد1251)، مجموعه مهندسي شيمي (كد1257)، مجموعه مهندسي عمران (كد1264)، مجموعه مهندسي مكانيك (كد1267)، مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد1277)، مهندسي كشاورزي –زراعت و اصلاح نباتات (كد1303) و طراحي صنعتي (كد1362) برگزار مي‌گردد، لذا آن دسته از داوطلباني كه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپياد علمي دانشجويي كشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زماني اعلام شده براي هريك از رشته‌هاي مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد مربوط شركت نمايند. داوطلبان فوق الذكر بايد همزمان با ساير داوطلبان كد رشته هاي مربوط از تاريخ 15/11/91 به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.
ج-كنترل مندرجات كارت شركت در آزمون 

درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد لازم است به شرح زير اقدام كنند.
1- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1،2،  4 ، 5، 6، 11، 12، 13 ، 14 و 16 كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد يا مواردمذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 21/11/91 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و از آن طريق اقدام شود.
2- درصورتي كه نسبت به بندهاي 3 ،  7 و 10 ( جنس، معلوليت و زبان خارجي) معترض بوديد ضروري است از روز دوشنبه 16/11/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 17 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائيد. (آدرس حوزه‌هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطلاعيه آمده است) .
3- داوطلباني كه قبلاً در هنگام ثبت نام نسبت به انتخاب بند((پيام نور)) و ((موسسات غير انتفاعي غير دولتي)) اقدام ننموده اند و هم اكنون خواستار اعمال بند پيام نور و موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي مي باشند. لازم است پس از مطالعه شرايط و ضوابط مندرج در صفحه 5 (دفترچه راهنماي ثبت نام) نسبت به پرداخت هزينه به مبلغ 58000 ريال (پنجاه و هشت هزار ريال) به صورت الكترونيكي اقدام و سپس بند مربوط را در قسمت ويرايش اعمال نمايند.
هـ- سهميه رزمندگان
1 چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 15 (سهميه ثبت نامي)كارت شركت در آزمون شما وجود دارد(براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان - سپاه پاسداران ، وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه ستاد كل نيروهاي مسلح) لازم است براي  روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ  23/11/1391 به ارگان مربوط مراجعه نمائيد تا درصورت دارا بودن سهميه ، مشخصات ايندسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوطه حداكثر تا تاريخ 8/12/91 در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهيد شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.
1- داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا تاریخ 21/11/91  منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش(قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائید تادرصورت تاييد،سهميه توسط ارگان مربوط براي شما اعمال مي گردد.در غيراينصورت با سهميه آزادگزينش خواهيد شدو هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.

و- معدل
معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان، براساس اطلاعاتي كه توسط شخص داوطلب به هنگام ثبت نام اينترنتي ارائه شده، درج گرديده‌است. لذا لازم است معدل مندرج در كارت ورودي خود را با توجه به تبصره‌هاي ذيل بررسي و چنانچه داوطلبي در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور(9/8/91 لغايت 18/8/91) موفق نشده است كه معدل واقعي خود را بنا به دلايلي در فرمهاي اينترنتي ثبت نام ثبت نمايد، لذا در اين مرحله مي‌تواند با مراجعه به سايت اين سازمان و ورود به مرحله ويرايش نسبت به اصلاح معدل واقعي خود اقدام نمايند. بديهي است در غيراينصورت ضمن لغو قبولي آندسته از داوطلبانيكه در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي قرار بگيرند، مسئوليت هرگونه تبعات بعدي بعهده شخص داوطلب بوده و هيچگونه عذري در اين مورد پذيرفته نخواهد شد.
تبصره1- فارغ التحصيلاني كه قبل از ثبت نام در اين آزمون موفق به اخذ مدرك ليسانس (كارشناسي) شده‌اند بايد معدل مندرج در مدرك ليسانس (كارشناسي) آنان با معدل مندرج در كارت ورودي يكسان باشد.
تبصره2- داوطلباني كه به هنگام ثبت نام و شركت در اين آزمون شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي بوده و حداكثر تا تاريخ 31/6/92 فارغ التحصيل خواهند شد، لازم است ميانگين (معدل) واحدهاي گذرانده شده آنان تا تاريخ 31/6/91 با معدل مندرج در كارت ورودي يكسان باشد و در صورت قبولي همين ميانگين (معدل) را به موسسه محل قبولي ارائه نمايند (مطابق مندرجات فرم معدل مندرج در صفحه 28 دفترچه راهنماي شماره يك اين آزمون).
تبصره3- فارغ التحصيلان داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته بايد معدل واقعي كارداني (فوق ديپلم) و مقطع كارشناسي (ليسانس) آنان با معدل مندرج در كارت ورودي يكسان باشد.
تبصره4- داوطلباني كه به هنگام ثبت نام و شركت در اين آزمون شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته بوده و حداكثر تا تاريخ 31/6/92 فارغ التحصيل خواهند شد و پس از اخذ مدرك كارداني (فوق ديپلم) در مقطع كارشناسي ناپيوسته پذيرفته شده‌اند، لازم است معدل مقطع كارداني و همچنين ميانگين (معدل) واحدهاي گذرانيده شده آنان در مقطع كارشناسي ناپيوسته تا تاريخ 31/6/91 با معدل مندرج در كارت ورودي يكسان باشد و در صورت قبولي همين ميانگين (مطابق مندرجات فرم معدل مندرج در صفحه 28 دفترچه راهنماي شماره يك اين آزمون) را به همراه معدل مقطع كارداني به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.
ز- داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحاني و موادي كه امتحان خواهند داد لوازم مورد نياز از قبيل مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاكن، مداد تراش و سنجاق را بهمراه داشته باشند.
ح- تذاكرات مهم
1ـ درب حوزه‌هاي امتحاني صبح ها راس ساعت 30/7 (هفت و سي دقيقه  صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت 00/14 (2 بعدازظهر) بسته خواهد شد.  شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح راس ساعت 00/8 (هشت) و بعدازظهر راس ساعت 30/14 (دو و نيم بعدازظهر) آغاز مي‌گردد. لذا پس از بسته شدن در سالنهاي امتحاني از ورود داوطلبان  به حوزه امتحاني ، ممانعت بعمل خواهد آمد.
2ـ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ تستي‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه‌، منحصراً از مداد سياه‌ نرم‌پررنگ‌ استفاده‌ شود.
3ـ از آوردن‌ وسايل‌ اضافي‌ مانند ساك‌ دستي‌، كيف‌ دستي‌، پيجر، تلفن‌ همراه،‌  جزوه،‌ كتاب، ماشين حساب و نظايرآن و هم‌چنين وسايل‌ شخصي‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اكيداً خودداري‌ شود. بديهي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هركدام‌ از وسايل‌ مندرج‌ در اين‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ وتخلف‌ تلقي‌ و با داوطلبان‌ ذيربط برابر آيين‌ نامه‌ تقلب‌ وتخلف‌ رفتار خواهدشد.
4ـ نظر به اينكه سؤالات رشته‌هاي امتحاني دوره كارشناسي ارشد به گونه‌اي طراحي شده است كه براي پاسخگويي به سؤالات دروس ذيربط نياز به ماشين حساب نمي‌باشد، لذا به كليه داوطلبان تأكيد مي‌گردد با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگوئي به سؤالات هر يك از رشته‌هاي امتحاني نياز به ماشين حساب نبوده  و از ورود داوطلباني كه ماشين حساب براي شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه در اين اطلاعيه نيز آمده است، رفتار خواهد شد.
5ـ پس‌ از برگزاري‌ آزمون‌ و تصحيح‌ اوراق‌، كارنامه كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ درآزمون‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌، بنحو مقتضي و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دراختيار داوطلبان قرار داده‌ خواهدشد.
6ـ آن دسته از داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب كد رشته محل و يا رشته محلهاي مربوط از كد رشته امتحاني مجاز يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز را خواهند داشت.
7ـ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌ كه‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده كارنامه‌ ، براساس‌ برنامه‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌ ، مي‌توانند دفترچه‌ راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌داخل‌ سال‌ 1392 را كه بر روي سايت سازمان قرار داده مي‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهاي مربوط نسبت به انتخاب رشته خود به صورت اينترنتي اقدام نمايند.
8ـ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) براي داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، در زمان مقرر بر روي سايت سازمان به آدرس www.sanjesh.org  قابل دسترسي خواهد بود.
انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال 1392 منحصراً اينترنتي انجام مي گيرد و داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائي كه متعاقباً اعلام مي‌گردد، نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه خود از كد رشته امتحاني يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز اقدام و از طريق اينترنت نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمايند.
10ـ اطلاعيه اين سازمان در مورد نتايج اوليه آزمون، مشاهده كارنامه و نحوه انتخاب رشته براي داوطلبانيكه مجاز مي‌گردند، در نشريه پيك سنجش (هفته نامه خبري و اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور) منتشر و همچنين در سايت سازمان نيز قرارداده خواهد شد.
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريا ل تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ضمناً باطلاع‌ مي‌رساند كه واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات در اين خصوص از اين تاريخ همه روزه لغايت 20/11/91 بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگويي به سوالات مي‌باشد. لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند به منظور پاسخگويي به سوالات خود با شماره تلفنهاي 99-88923595 -021 تماس حاصل فرمايند
 

جدول‌ شماره‌ 1-  شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تكميلي  (دوره‌هاي‌كارشناسي‌ارشدناپيوسته‌داخل‌) سال‌ 1392 براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلي‌داوطلبان
نام استان
شهرستان محل
 برگزاري آزمون
استان محل اقامت
 
آذربايجان شرقي
تبريز
آذربايجان شرقي (بجز داوطلبان شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير و ملكان)
 
مراغه
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير و ملكان استان آذربايجان شرقي مي باشد.
آذربايجان غربي
اروميه‌
‌ آذربايجان‌ غربي‌
اردبيل
اردبيل
‌اردبيل‌
اصفهان
‌ اصفهان‌
اصفهان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهاي كاشان– آران و بيدگل – نطنز و اردستان)
كاشان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كاشان ، آران و بيدگل، نطنزو اردستان استان اصفهان مي‌باشد.
البرز
كرج
البرز
ايلام
‌ ايلام‌
ايلام‌
بوشهر
‌ بوشهر
بوشهر
تهران
تهران
تهران‌
چهار محال و بختياري
شهر كرد
چهار محال‌ و بختياري‌
خراسان جنوبي
بيرجند
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
مشهد
خراسان‌ رضوي (بجز داوطلبان شهرستان سبزوار)
سبزوار
داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوي است.
خراسان شمالي
بجنورد
خراسان شمالي
خوزستان
اهواز
خوزستان‌(بجز داوطلبان شهرستانهاي آبادان ، خرمشهر، دزفول، انديمشك و شوش)
خرمشهر
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان و خرمشهر استان خوزستان مي باشد.
دزفول
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي دزفول‌، انديشمك و شوش استان خوزستان مي باشد.
زنجان
زنجان
‌زنجان‌
سمنان
سمنان‌
سمنان‌‌(بجز داوطلبان شهرستانهاي شاهرود و دامغان استان سمنان )
شاهرود
‌داوطلباني‌كه شهرستان ‌محل‌اقامت آنان يكي از شهرستانهاي شاهرود و دامغان استان سمنان است.
سيستان وبلوچستان
زاهدان‌
سيستان‌ و بلوچستان‌(به جز داوطلبان شهرستانهاي‌ چا‌بهار، نيك‌شهر، ايرانشهر و زابل)
زابل
داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستان زابل استان سيستان و بلوچستان است
چا‌بهار
 داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي چا‌بهار،نيك شهر و ايرانشهر استان سيستان وبلوچستان مي‌باشد.
فارس
شيراز
فارس‌
قزوين
قزوين‌
قزوين‌
قم
قم‌
‌ قم‌
كردستان
سنندج‌
‌ كردستان‌
كرمان
كرمان‌
كرمان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهاي رفسنجان ، شهربابك و سيرجان)
رفسنجان
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي رفسنجان، شهربابك و سيرجان استان كرمان مي‌باشد.
كرمانشاه
كرمانشاه
‌كرمانشاه‌
كهكيلويه و بويراحمد
بويراحمد(ياسوج‌)
كهكيلويه‌ وبويراحمد
گلستان
گرگان‌
گلستان‌
گيلان
رشت‌
‌گيلان‌
لرستان
خرم‌آباد
لرستان (بجز داوطلبان شهرستانهاي بروجرد، اليگودرز، ازنا، درود)
بروجرد
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بروجرد، اليگودرز، ازنا و درودا ستان لرستان مي باشد.
مازندران
ساري
كليه داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ساري، بهشهر، نكا، گلوگاه و جويبار استان مازندران مي باشد).
بابل(برادران)
‌مازندران‌(كليه داوطلبان مرد استان بجز شهرستانهاي ساري، بهشهر، نكا، گلوگاه و جويبار)
بابلسر (خواهران)
‌مازندران‌(كليه داوطلبان زن استان بجز شهرستانهاي ساري، بهشهر، نكا، گلوگاه و جويبار)
مركزي
اراك
مركزي
هرمزگان
بندرعباس‌
‌ هرمزگان‌
همدان
‌همدان‌
همدان(بجز داوطلبان شهرستانهاي ملاير، نهاوند و تويسركان )
ملاير
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ملاير، نهاوند و تويسركان استان همدان مي باشد.
يزد
يزد
يزد
 
جدول‌ شماره‌ 2-  نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون تحصيلات تكميلي سال 1392
نام استان
نام استان يا شهرستان
محل رفع نقص كارت
نشاني باجه‌هاي رفع نقص
آذربايجان شرقي
تبريز
دانشگاه تبريز
تبريز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبريز - ساختمان مديريت خدمات آموزشي (كتابخانه مركزي سابق)
مراغه
دانشگاه مراغه
مراغه- ميدان مادر- شهرك گلشهر- دانشگاه مراغه - جنب بانك تجارت شعبه دانشگاه
آذربايجان غربي
اروميه
دانشگاه اروميه
اروميه – كيلومتر 11 جاده سرو- پرديس نازلو- دانشگاه اروميه- حوزه معاونت آموزشي
اردبيل
اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي – انتهاي خيابان دانشگاه- اداره كل امور آموزشي دانشگاه
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان- ميدان آزادي – خيابان دانشگاه- دانشگاه اصفهان- حوزه معاونت آموزشي
كاشان
دانشگاه كاشان
كاشان – كيلومتر شش - بلوار قطب راوندي- دانشگاه كاشان
البرز
كرج
دانشگاه خوارزمي كرج
كرج – انتهاي خيابان شهيد بهشتي(حصارك)- ميدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) كرج
ايلام
ايلام
دانشگاه ايلام
ايلام- ابتداي جاده مهران- روبروي سازمان همياري شهرداري‌ها – مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه ايلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خليج فارس
بوشهر- خيابان شهيد ماهيني- دانشگاه خليج فارس- سازمان مركزي- اتاق شماره 111
تهران
تهران
حوزه خواهران : دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم ) تهران
 
تهران- خيابان انقلاب- دروازه دولت – خيابان شهيد مفتح – شماره 43 – دانشگاه خوارزمي
حوزه برادران : دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش
تهران- ضلع شمال غربي ميدان فردوسي- كوچه شاهرود- دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش
چهار محال و بختياري
شهركرد
دانشگاه شهركرد
شهركرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهركرد- ساختمان حوزه معاونت آموزشي
خراسان جنوبي
بيرجند
دانشگاه بيرجند
بيرجند- ميدان شهداء- خيابان دانشگاه – دانشكده هنر (مهندسي سابق)
خراسان رضوي
مشهد
دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد – دانشگاه فردوسي مشهد- بلوار وكيل آباد- روبروي پارك ملت – درب شمالي دانشگاه – دانشكده علوم اداري واقتصادي
سبزوار
دانشگاه حكيم سبزواري
سبزوار- توحيد شهر- پرديس دانشگاه حكيم- ساختمان مركزي- طبفه همكف- اتاق 131
خراسان شمالي
بجنورد
دانشگاه بجنورد
بجنورد- كيلومتر4 جاده اسفراين- دانشگاه بجنورد
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
اهواز- بلوار گلستان - جنب پل پنجم –دانشگاه شهيدچمران اهواز
خرمشهر
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر
خرمشهر- بلوار امام علي ابن ابيطالب(ع) - دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر- دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
دزفول
دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول
دزفول- مقابل پايگاه چهارم شكاري - دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان – كيلومتر 6 جاده تبريز-  دانشگاه زنجان - ساختمان مركزي -  واحد رايانه
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان – كيلومتر 3 جاده دامغان- پرديس شماره 2 دانشگاه سمنان- اداره كل آموزش
شاهرود
دانشگاه صنعتي شاهرود
شاهرود- بلوار دانشگاه – درب اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود- ساختمان مركزي- اداره كل آموزش
سيستان وبلوچستان
زاهدان
دانشگاه سيستان وبلوچستان
زاهدان – خيابان دانشگاه – تقاطع بلوار معلم- ورزشگاه 22 بهمن- دانشگاه سيستان وبلوچستان
زابل
دانشگاه زابل
زابل –ساختمان دائمي نمايشگاهها- سايت قديم دانشگاه
چابهار
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
چابهار- دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار- ساختمان مركزي – اداره پذيرش و ثبت نام
فارس
فارس
دانشگاه شيراز
شيراز- خيابان ساحلي غربي- مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
قزوين
قزوين
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
قزوين- دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)- قزوين- سايت كامپيوتري دانشكده فني و مهندسي
قم
قم
دانشگاه قم
قم- جاده قديم اصفهان- بعدازشهرك قدس- دانشگاه قم – ساختمان مركزي دانشگاه
كردستان
سنندج
 دانشگاه كردستان
سنندج – خيابان پاسداران – خيابان دانشگاه – درب اصلي دانشگاه
كرمان
كرمان
دانشگاه شهيدباهنركرمان
كرمان – بلوار جمهوري اسلامي- دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيدباهنر كرمان
رفسنجان
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
رفسنجان- ميدان 22 بهمن - دفتر مركزي -  معاونت آموزشي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان-
 
ادامه جدول‌ شماره‌ 2-  نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون تحصيلات تكميلي سال 1392
نام استان
نام استان يا شهرستان
محل رفع نقص كارت
نشاني باجه‌هاي رفع نقص
كرمانشاه
كرمانشاه
دانشگاه رازي كرمانشاه
كرمانشاه- طاق بستان – باغ ابريشم – پرديس دانشگاه رازي كرمانشاه – دانشكده علوم
كهكيلويه و بويراحمد
بويراحمد(ياسوج)
دانشگاه ياسوج
ياسوج – ميدان معلم- خيابان دانشجو- بالاتر از بانك تجارت شعبه دانشگاه- اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه ياسوج
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گرگان – خيابان شهيدبهشتي- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گيلان
رشت
دانشگاه گيلان
رشت- خيابان نامجو- جنب ورزشگاه شهيد عضدي – دانشكده علوم پايه دانشگاه گيلان
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد- كيلومتر 4 جاده خرم آباد – تهران – دانشگاه لرستان
بروجرد
دانشگاه آيت اله بروجردي
بروجرد- كيلومتر 3 جاده بروجرد - خرم آباد- دانشگاه حضرت آيت اله بروجردي – ساختمان اداري- حوزه آموزشي – اتاق شماره 117
مازندران
ساري
موسسه آموزش عالي هدف ساري
ساري- بلوار فرح آباد (جاده دريا) – كيلومتر 5 – موسسه آموزش عالي هدف
بابل
دانشگاه مازندران- صنعتي نوشيروان بابل (برادران)
بابل- خيابان دكتر شريعتي- دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
بابلسر
دانشگاه مازندران – سازمان مركزي دانشگاه مازندران (خواهران)
بابلسر- خيابان پاسداران- سازمان مركزي دانشگاه مازندران – درب روبروي اداره پست
مركزي
اراك
دانشگاه اراك
اراك- ميدان شريعتي- درب جنوبي دانشگاه اراك
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس – آزاد شهر- بلوار افروز شهابي پور- مجتمع گفتگوي تمدنها
همدان
همدان
دانشگاه بوعلي سينا همدان
همدان – خيابان مهديه - روبروي پارك مردم - دانشگاه بوعلي سينا همدان- ساختمان مركزي
ملاير
دانشگاه ملاير
ملاير- كيلومتر 4 جاده ملاير - اراك- دانشگاه ملاير
يزد
يزد
دانشگاه يزد
يزد- بلوار دانشگاه – چهارراه پژوهش- جنب بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد- سر درب اصلي دانشگاه يزد
 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط